Sunday , July 21 2024

Suceava, codasa la oferta locurilor de munca vacante

N oferta de 66 locuri de munc\ oferite de agen]ii economici din jude], `n aceast\ s\pt\m=n\, ne plaseaz\ pe al doilea loc `n coada clasamentului la nivel na]ional, `n func]ie de num\rul posturilor vacante, `naintea jude]ului  Alba, cu doar 56 de joburi ofertate n din cele 66 locuri de munc\ vacante, `n Suceava sunt 20, `n Vatra Dornei19 locuri, `n R\d\u]i 16 locuri, agen]ii economici din ora[ul Siret ofer\ patru locuri, Câmpulung alte trei locuri, iar ora[ul Gura Humorului un singur loc n la nivel na]ional, cea mai bogat\ este oferta pus\ la dispozi]ia doljenilor – 955 de locuri de munc\ vacante

~ncep=nd cu luna octombrie a.c. s-a remarcat o sc\dere drastic\ a num\rului locurilor de munc\ vacante la nivelul jude]ului Suceava, care se pare c\ se acutizeaz\. Pentru s\pt\m=na aceasta, Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava pune la dispozi]ia persoanelor aflate `n c\utarea unui job 66 locuri de munc\. Aceast\ ofert\ ne plaseaz\ pe al doilea loc `n coada clasamentului la nivel na]ional func]ie de num\rul posturilor vacante existente `n acest moment `n jude], primul fiind Alba, cu doar 56 de joburi ofertate.
~n eviden]ele Agen]iei Na]ionale pentru Ocuparea For]ei de Munc\ sunt `nregistrate 12.099 locuri de munc\, `n s\pt\m=na 22 – 28 octombrie a.c. Situa]ia locurilor de munc\ vacante, disponibile `n fiecare jude], este urm\toarea: Alba 56 locuri de munc\, Arad 416, Arge[ 602, Bac\u 360, Bihor 479, Bistri]a-N\s\ud 101, Boto[ani 79, Bra[ov 329, Br\ila 137, municipiul Bucure[ti 616, Buz\u 153, Cara[-Severin 232, C\l\ra[i 243, Cluj 649, Constan]a 247, Covasna 125, D=mbovi]a 88, Dolj 955, Gala]i 59, Giurgiu 204, Gorj 282, Harghita 124, Hunedoara 529, Ialomi]a 158, Ia[i 588, Ilfov 189, Maramure[ 249, Mehedin]i 71, Mure[ 178, Neam] 388, Olt 225, Prahova 274, Satu Mare 221, S\laj 171, Sibiu 424, Suceava 66, Teleorman 224, Timi[ 525, Tulcea 103, Vaslui 273, V=lcea 211 [i Vrancea 496 locuri de munc\.
~n ceea ce prive[te oferta pentru suceveni, din cele 66 locuri de munc\ vacante, `n Suceava sunt 20, `n Vatra Dornei19 locuri, `n R\d\u]i 16 locuri, agen]ii economici din ora[ul Siret ofer\ patru locuri, Câmpulung alte trei locuri, iar ora[ul Gura Humorului un singur loc. Sunt disponibile câte un loc de munc\ pentru calific\rile maistru mecanic auto, agent comercial, mercantizor gestionar depozit, educatoare, lucr\tor comercial, zidar pietrar fierar betonist, dulgher, tr\g\tor fe]e pe calapod [i confec]ioner-asamblor articole din textile, tehnician în radioloca]ii [i c=te trei locuri de munc\ pentru tinichigiu carosier, electromecanic [i muncitori necalifica]i la între]inere drumuri, [osele, poduri, baraje. ~n municipiul R\d\u]i sunt disponibile 16 locuri vacante – [ase pentru calificarea tâmplar universal, unul pentru reglor ma[ini de prelucrat lemn [i nou\ locuri pentru muncitori necalifica]i la demolare cl\diri, zid\rie, mozaic, faian]\, iar `n Vatra Dornei sut oferite [apte posturi pentru muncitori necalifica]i în silvicultur\, c=te patru pentru osp\tari [i buc\tari [i câte unul pentru administrator, [ofer de autourisme [i camionete, lucr\tor comercial, muncitor necalificat la demolare cl\diri, zid\rie, mozaic, faian]\.
La nivel na]ional, pentru persoanele cu studii superioare sunt oferite 580 locuri de munc\, iar pentru studii medii, profesionale [i necalifica]i sunt oferite 11.519 locuri de munc\. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Ordin de protecție emis împotriva unui bărbat din Câmpulung care și-a lovit iubita

În noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 01.37, polițiștii din Câmpulung Moldovenesc au fost …