Wednesday , November 30 2022

Spatiile verzi vor fi o prioritate pentru Primaria Suceava

N anul acesta, mai multe p\rcule]e vor fi f\cute sau reamenajate `n diferite zone din municipiul re[edin]\ de jude], dou\ parcuri vor fi modernizate cu fonduri europene, iar un parc va fi modernizat cu fonduri guvernamentale

Prim\ria municipiului Suceava va pune, `n acest an, accentul pe lucr\ri privind spa]iile verzi [i `ndeosebi parcurile din ora[. Dup\ cum a explicat primarul Ion Lungu, nu este vorba doar despre parcurile mari, existente la ora actual\, ci [i despre demersuri pentru a se amenaja, pe c=t posibil, parcuri mai mici `n unele zone ale Sucevei care au nevoie de a[a ceva. ~n general, este vorba despre spa]ii sau zone verzi cu suprafe]e mici [i care nu au fost amenajate ca parcuri sau de p\rcule]e ce trebuie reamenajate.
Un prim exemplu `n acest sens ar fi un spa]iu din cartierul George Enescu, pe Aleea Saturn, unde Prim\ria inten]ioneaz\ s\ fac\ lucr\ri `n vederea amenaj\rii unui p\rcule]. Ion Lungu a spus c\ `n aceast\ s\pt\m=n\ era planificat debutul lucr\rilor [i urmeaz\ s\ se vad\ `n ce m\sur\ vor putea fi sau nu demarate, ]in=ndu-se cont de condi]iile meteo. „Vor fi, anul acesta, mai multe lucr\ri f\cute pentru amenajarea unor p\rcule]e”, a dat asigur\ri Ion Lungu. Conform celor spuse de edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude], este planificat ca `n acest an s\ se amenajeze un p\rcule] `n cartierul Burdujeni, pe un teren ce apar]ine de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza”.
Tot `n cartierul Burdujeni, dar de aceast\ dat\ la fostul cinematograf ce a fost reamenajat `n a[a fel `nc=t s\ includ\ mai multe birouri ale Prim\riei, se vor face lucr\ri `n vederea reamenaj\rii unui p\rcule] deja existent. Este vorba de zona situat\ `n fa]a cl\dirii [i `n care se afl\ [i un monument `nchinat eroilor, mai multe b\nci [i c=]iva abori [i arbu[ti.
De asemenea, o aten]ie sporit\ va fi acordat\ [i cartierului I]cani. Astfel, parcul situat `n fa]a g\rii din acest cartier va fi reabilitat. Primarul Ion Lungu a ]inut s\ precizeze c\ at=t fondurile pentru parcul de la fostul cinema Burdujeni, c=t [i cel din fa]a G\rii I]cani vor fi atrase `n cadrul unui program privind reabilitarea mai multor str\zi [i `mprejurimi ale acestora.
Un ultim proiect amplu privitor la spa]iile verzi [i parcurile din Suceava este cel legat de Parcul Areni. Situat `n vecin\tatea Direc]iei Silvice, Universit\]ii, Prim\riei [i Stadionului, parcul respectiv are nevoie de modernizare dup\ ce, ani la r=ndul au fost f\cute s\p\turi pentru a se `nlocui sau repara diverse conducte. Unii copaci trebuie toaleta]i, iluminatul public trebuie reabilitat iar aleile arat\ jalnic, fiind necesare [i `n cazul loc lucr\ri de reabilitare sau de modernizare. Primarul Ion Lungu a spus c\ `n cazul Parcului Areni, vor fi alocate 1,4 milioane de lei de la Administra]ia Fondului de Mediu. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …