Monday , February 26 2024

Somerii Sucevei au de ales intre posturi de muncitor necalificat, mecanic, ospatar, tamplar si confectioner

N acestea sunt locurile de munc\ cel mai des `nt=lnite `n ofertele s\pt\m=nale puse la dispozi]ie de AJOFM Suceava n `n continuare, [anse slabe de angajare sunt `n Siret, F\lticeni [i Vatra Dornei, iar cea mai variat\ ofert\ a locurilor de munc\ vacante se g\se[te `n Suceava [i R\d\u]i
~n aceast\ s\pt\m=n\, Agen]ia Jude]ean\ pentru Ocuparea For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava a `nsumat de la angajatori 139 locuri de munc\ vacante la nivelul jude]ului Suceava. ~n continuare, [anse slabe de angajare sunt `n Siret, F\lticeni [i Vatra Dornei, iar cea mai variat\ ofert\ a locurilor de munc\ vacante se g\se[te `n Suceava [i R\d\u]i. Posturile scoase la concurs sunt cam acelea[i s\pt\m=n\ de s\pt\m=n\, viz=nd `n mare parte meserii precum mecanic, osp\tar, t=mplar, v=nz\tor, camerist\, zidar, l\c\tu[ [i confec]ioner. Cele mai multe locuri de munc\ sunt pentru muncitorii necalifica]i, fiind vorba despre 32 posturi, din totalul celor 139 ofertate de angajatorii din jude].
Cele mai multe locuri sunt puse la dispozi]ia [omerilor din municipiul Suceava, agen]ii economici sco]=nd la concurs 78 posturi, urmeaz\ R\d\u]i, cu 25 locuri vacante, C=mpulung Moldovenesc-15 locuri de munc\, alte 11 `n Vatra Dornei, [i doar [ase `n F\lticeni [i patru `n Siret.
De asemea, prin re]eaua EURES, sucevenii afla]i `n c\utarea unui loc de munc\ pot opta pentru oferta angajatorilor din str\in\tate. Ultimele job-uri postate de ace[tia sunt pentru cinci asisten]i sociali `n Marea Britanie, c\rora li se cer studii superioare de specialitate [i s\ cunoasc\ limba englez\ la nivel avansat. Pentru ace[tia se ofer\ un salariu de 23.050-41.100 lire brut pe an, ajutor pentru g\sirea unei locuin]e, cu men]iunea c\ este vorba despre un contract permanent.
De asemenea, angajatorii din Spania caut\ 15 ingineri, `n diferite domenii, pentru care ofer\ un salariu de 20.000-25.000 de euro brut pe an, av=nd preten]ia la personal calificat, cu studii superioare `n domeniu, [i s\ vorbeasc\ fluent engleza. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Utilaj greu și basculantă de mare tonaj, confiscate de polițiști după ce a fost sesizată o exploatare ilegală de balast din râul Suceava

Polițiștii au întocmit dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de ,,exploatarea de agregate minerale în zonele …