Monday , December 5 2022

Soferul unui TIR a fost gasit mort in cabina masinii, in zona parcarii din Vama Siret

N Inspectoratul Teritorial de Munc\ Suceava a demarat o anchet\, `ns\ nu au fost formulate concluzii `n lipsa unui certificat medico-legal n prima variant\ a fost aceea c\ moartea a survenit ca urmare a oboselii [i a stresului, `ns\ mai nou a ap\rut [i ipoteza unui deces cauzat de o afec]iune de pancreas

{oferul unui TIR `nc\rcat cu pal, care urma s\ transporte `nc\rc\tura `n Polonia, a fost g\sit mort, luni dup\-amiaz\, `n cabina autovehiculului care era sta]ionat `n apropierea parc\rii din Vama Siret. Poli]ia Jude]ean\ Suceava a informat, mar]i, c\ lucr\torii de la Punctul de Trecere a Frontierei Siret au anun]at Poli]ia ora[ului Siret c\ un b\rbat mort se afl\ `ntr-un tir `n apropierea parc\rii din Vama Siret. ~n urma verific\rilor s-a constatat c\ este vorba despre un b\rbat din municipiul Suceava, iar camionul apar]ine unei societ\]i din Suceava unde [oferul lucra din anul 2005. Mihai Ciobotaru, de 56 de ani, era angajat al societ\]ii sucevene Riodor Trans [i, din c=te se pare, cu pu]in timp `nainte de a fi g\sit mort, consumase o cafea `n apropierea unei bezin\rii. El oprise `n apropiere de benzin\ria Petrom [i parcarea de la Vama Siret inten]ion=nd s\ a[tepte al]i doi colegi care transportau, de asemenea, m\rfuri de la fabrica Egger de l=ng\ R\d\u]i p=n\ `ntr-un ora[ din Polonia. Dup\ ce a b\ut cafeaua, b\rbatul a urcat `n TIR. C=nd i s-a f\cut semn de c\tre vame[ c\ poate s\ `nainteze pentru a fi verificat\ `nc\rc\tura, camionul nu mai pornea. Sup\ra]i c\ pierd vremea, al]i [oferi de TIR-uri aflate `n spatele celui pe care `l conducea Mihai Ciobotaru au mers s\ vad\ ce se `nt=mpl\. Atunci l-au g\sit pe [ofer `n cabina camionului, f\r\ suflare. Au fost alertate organele de ordine, iar poli]i[tii au stabilit c\ pe cadavru nu erau urme de violen]\, iar din interiorul camionului nu lipseau bani sau alte valori. Pentru c\ [oferul se afla `n timpul serviciului [i urma s\ se deplaseze `n Polonia pentru a transporta o `nc\rc\tur\ de pal, cazul a fost prealuat [i de Inspectoratul Teritorial de Munc\ (ITM) Suceava ce va face o anchet\ `n acest sens. Pe de alt\ parte, un rol foarte important `n ce prive[te tragerea unor concluzii `l va avea, `n acest caz, actul medico – legal ce va fi `ntocmit dup\ ce va fi f\cut\ necropsia pentru a se stabili cauza mor]ii. La un moment dat, s-a suspectat faptul c\ [oferul murise pentru c\ era epuizat sau stresat `ntruc=t fie a fost solicitat o perioad\ `ndelungat\ de vreme, fie a stat foarte mult timp `n Vam\. Pe de alt\ parte, la ITM s-a comunicat [i o alt\ variant\, care nu este `ns\ cea final\, dar care ofer\ [i o alt\ pespectiv\ asupra cazului. Astfel, se pare c\ [oferul suferea de pancreatit\ acut\, iar decesul nu a fost cauzat de stresul de a sta `n vama mult timp sau de munc\ `ndelungat\. Din c=te se pare, moartea [oferului a avut loc `n intervalul orelor 14 – 16 din ziua de luni. Cu toate acestea, cei de la ITM Suceava evit\ s\ se pronun]e foarte clar `n acest sens, `n lipsa unui act medico – legal pe care `l consider\ „hot\r=tor”. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Distincții de vrednicie oferite de ÎPS Calinic mai multor silvicultori suceveni

Vineri, 2 de­cem­brie 2022, ierarhii Arhie­piscopiei Sucevei și Rădăuților au sfințit locul în care va …