Friday , October 7 2022

Singurul Centru National de Promovare si Informare Turistica din Moldova va fi `nfiintat la Suceava

Cl\direa ar urma s\ fie amplasat\ pe un teren `ntre Biblioteca Bucovinei [i hotelul Bucovina, iar finan]area fiind de peste 400.000 de euro
Un Centru Na]ional de Promovare [i Informare Turistic\ va fi amenajat, p=n\ la finele acestui an, `n municipiul Suceava, `n baza unui proiect european `n valoare de peste 400.000 de euro, finan]at prin Programul Opera]ional Regional (POR), Axa 5, Dezvoltarea infrastructurii turistice, fiind vorba de un mai vechi proiect promovat de Consiliul Jude]ean (CJ) Suceava.
Contractul de execu]ie pentru acest centru a fost semnat joi, de [eful administra]iei jude]ene, Gheorghe Flutur. El a spus c\ acest obiectiv va intra `n parteneriat cu centrele locale de informare turistic\ din jude], fiind „kilometrul zero” pentru cei care vin s\ viziteze jude]ul. Un alt aspect ce a fost reliefat este acela c\ acest centru de informare [i promovare turistic\ e singurul de acest gen din Moldova.
Dup\ ce a semnat contractul de execu]ie cu reprezentan]ii firmelor sucevene Loial [i Civica, Gheorghe Flutur a spus c\ noua cl\dire va fi ridicat\ pe un teren situat `ntre Hotelul Bucovina [i Biblioteca Bucovinei I.G.Sbiera. „Inten]ia noastr\ este s\ facem o reclam\ c=t mai bun\ jude]ului”, a declarat pre[edintele CJ Suceava. Pe de alt\ parte, Gheorghe Flutur a men]ionat c\ de[i proiectul este mai vechi, s-a tergiversat foarte mult din cauza procedurilor foarte dificile de la licita]ie [i a cvontesta]iilor f\cute.
Proiectul care este finan]at prin POR are o valoare de 1,75 milioane de lei, din care 1,35 milioane sunt fonduri nerambursabile. Noul centru va fi deservit de cinci persoane, prin `nfiin]area lui urm\rindu-se promovarea poten]ialului turistic al jude]ului Suceava [i cre[terea num\rului de turi[ti `n zon\ cu peste 25%. La nivelul jude]ului nostru mai sunt opt centre locale de informare turistic\. ~n ceea ce prive[te Centrul Na]ional de Promovare [i Informare Turistic\ care va fi f\cut la Suceava, acesta va fi dotat cu instala]ii [i echipamente specifice centrelor de informare turistic\. (D.P.)

Vezi si

Dezbatere publică privind traseul centurii Gura Humorului

Centura orașului Gura Humorului va face parte din Autostrada Nordului, dar traseul stabilit de firmele …