Friday , December 1 2023

Sindicatul militarilor va protesta, în liniste, de Ziua Armatei, în fata Prefecturii

N în acest an, data de 25 octombrie, când se s\rb\tore[te Ziua Armatei, a fost declarat\ ziua ap\r\rii drepturilor militarilor

Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerv\ [i în Retragere, filiala Suceava, va organiza ast\zi o ac]iune de protest, în lini[te, în fa]a Prefecturii Suceava, urmând s\ transmit\ prefectului o mo]iune de protest fa]\ de discriminarea militarilor.
Adunarea general\ a filialei sucevene a Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerv\ [i în Retragere a decis, sâmb\t\, c\ în acest an, 25 octombrie, când se s\rb\tore[te Ziua Armatei, este ziua ap\r\rii drepturilor militarilor.
Pre[edintele acestui sindicat, col.(r) Ion Coca, a declarat c\ nu a crezut vreodat\ c\ militarii vor ajunge în situa]ia s\ protesteze.
El a spus c\ membrii sindicatului vor participa, luni, la depunerea de coroane de flori, urmând ca apoi s\ protesteze pa[nic, în lini[te, în fa]a sediului Prefecturii, dup\ care vor transmite prefectului Sorin Popescu o mo]iune de protest ce con]ine solu]iile sindicatului pentru revenirea la statul de drept, la democra]ia constitu]ional\ din România.
“Nu vom face scandal”, a spus Coca.
Miliarii din acest sindicat vor scuze din partea pre[edintelui [i premierului pentru acuzele [i insultele f\r\ precedent aduse în special militarilor în rezerv\, restaurarea statutului militarilor în conformitate cu prevederile constitu]ionale, normele europene [i calitatea României de membru NATO [i UE, abrogarea Legii 119/2010 [i a tuturor prevederilor din legea sistemului unic de salarizare referitoare la militari [i restaurarea legilor care au garantat integrarea României în NATO ca legi ocupa]ionale distincte pentru militari, perfec]ionarea lor [i respectarea legilor organice care asigur\ protec]ia militarilor [i a familiilor lor.
În mo]iunea de protest se cere, printre altele, crearea unui birou exclusiv pentru militari al Avocatului Poporului, conform recomand\rii Consiliului Europei, desfiin]area tuturor structurilor folosite ca poli]ie politic\ de actuala putere, depolitizarea imediat\ a tuturor structurilor militare, restituirea imediat\ a bunurilor mobile [i imobile de care structurile militare au fost spoliate, reactualizarea centrelor de reconversie profesional\ pentru militarii disponibiliza]i sau respectarea calit\]ii de militar [i a drepturilor decurgând din statutul de militar ale militarilor profesioni[ti angaja]i pe baz\ de contract.
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerv\ [i în Retragere sus]ine c\, în caz contrar, î[i rezerv\ dreptul de a apela la popor pentru satisfacerea acestor revendic\ri declan[ând demersurile legale pentru demiterea pre[edintelui României [i desfiin]area Cur]ii Constitu]ionale prin referendum.
La rândul s\u, col.(r) Viorel Mih\escu a ar\tat c\ sindicatul militarilor nu este de acord cu Legea pensiilor, recent aprobat\ de Parlament, subliniind c\ pensiile militarilor trebuie reglementate prin lege ocupa]ional\ separat\ sau s\ fie prev\zute într-un capitol distinct de cel al pensiilor bugetarilor, a[a cum se procedeaz\ în ]\rile UE.
El a spus c\ a[a-zisele pensii nesim]ite ale militarilor sunt în medie de 1.400 de lei, cele mai multe, 55, 85 la sut\ din acestea fiind cuprinse între 39 [i 1.000 de lei.
Mih\escu a precizat c\ peste 5.000 de lei au pensie 201 de persoane, din care doar doi militari de carier\, restul provenind din justi]ia militar\, iar 765 de persoane au pensii cuprinse între 4.001 [i 5.000 de lei.
În jude]ul Suceava, Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate în Rezerv\ [i în Retragere are filiale în Suceava [i R\d\u]i, urmând s\ fie înfiin]ate filiale la Câmpulung Moldovenesc [i Vatra Dornei.
Printre membrii sindicatului se afl\ comandan]i de mari unit\]i militare, dar [i comandan]i din Poli]ie, SRI [i STS, a precizat pre[edintele filialei sucevene, Ion Coca. (O.S.)

Vezi si

Astăzi, de Ziua Națională, paradă și expoziție de tehnică militară, cu participarea a sute de militari. Programul manifestărilor

Astăzi se împlinesc 105 ani de la proclamarea la Alba Iulia, de către cei 1228 …