Thursday , February 2 2023

Serviciul Judetean de Ambulanta asteapta masini noi si `nfiintarea unui punct de urgenta `n Itcani

Pe l=ng\ cele trei ambulan]e solicitate Ministerului S\n\t\]ii, directorul Daniel Martiniuc a anun]at, ieri, c\ este posibil ca jude]ului Suceava s\-i fie repartizat\ [i o ambulan]\ de tip C2 n spre finalul lunii, substa]iile din Solca [i F\lticeni urmeaz\ s\ fie inaugurate, [i este inten]ionat\ deschiderea unui punct de urgen]\ [i `n zona I]cani

Ambulan]ele promise de Ministerul S\n\t\]ii pentru luna octombrie a anului curent `nc\ nu au ajuns la Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ Suceava. Directorul unit\]ii pentru servicii de urgen]\ prespitaliceasc\, dr. Daniel Martiniuc, a declarat c\ nu a primit `nc\ nicio veste de la Minister despre repartizarea celor trei ambulan]e care au fost solicitate la nivelul jude]ului Suceava. Este vorba despre ambulan]e de tip B1 [i B2, care urmeaz\ s\ fie repartizate la substa]iile din F\lticeni, unde func]ioneaz\ o singur\ ambulan]\ [i este angajat un singur medic, din R\d\u]i [i din Solca, unde a fost str\mutat\ o ma[in\ de transport medicalizat din R\d\u]i. Pe l=ng\ aceste trei ambulan]e care au fost solicitate – lu=ndu-se `n considerare anumi]i factori, cum ar fi arealul deservit, num\rul de locuitori [i num\rul de solicit\ri -, dr. Martiniuc a anun]at c\ ar mai fi posibil\ primirea unei ambulan]e de tip C2. Ambulan]ele de tip C2 sunt cele mai complexe din punctul de vedere al dot\rii cu aparatur\ medical\ [i sunt destinate interven]iei medicale de urgen]\ la cel mai `nalt nivel, precum [i transportului asistat al pacien]ilor critici. La momentul actual, SJA Suceava are `n dotare doar dou\ astfel de ambulan]e.
Directorul SJA a declarat c\ dac\ cele patru ambulan]e vor ajunge `n jude]ul Suceava, ar fi un caz foarte fericit, dat fiind c\ la nivel de ]ar\ sunt 235 de autospeciale care urmeaz\ s\ fie repartizate `n special `n centrele universitare [i la nivelul unit\]ilor SMURD. Chiar [i a[a, `ns\, necesarul real de ma[ini de transport medicalizat nu este nici de departe atins. “Ar fi nevoie de `n jur de 80 de ambulan]e, adic\ cu 30 mai multe dec=t avem la momentul actual pentru a deservi o popula]ie de 710.000 locuitori, pentru a se putea vorbi de o dotare din acest punct de vedere `n apropierea necesarului real”, a declarat dr. Martiniuc.
Este preg\tit\ `nfiin]area unui nou punct de Ambulan]\ `n I]cani
Directorul SJA a mai anun]at c\ spre finalul lunii octombrie, `nceputul lunii noiembrie, vor fi inaugurate cele dou\ substa]ii la care s-au realizat lucr\ri de modernizare pe timpul verii. Este vorba despre substa]ia din F\lticeni, care func]iona `n condi]ii inadmisibile, [i despre substa]ia din Solca, proasp\t `nfiin]at\ dup\ `nchiderea fostului spital de cronici al localit\]ii. Mai mult, Serviciul Jude]ean de Ambulan]\ a f\cut o adres\ c\tre Prim\ria municipiului Suceava pentru `nfiin]area unui punct `n zona I]cani, `n care s\ func]ioneze un echipaj de urgen]\. La momentul actual este a[teptat un r\spus din partea municipalit\]ii, iar dac\ acesta va fi pozitiv, cel mai probabil punctul de urgen]\ se va situa `n noul sediu al Prim\riei preconizat a fi deschis `n cartierul I]cani, dup\ modelul punctului deschis `n cartierul Burdujeni. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Ministrul Mediului: ”Vom porni programul «Rabla local» în luna martie”. La Suceava, anul trecut, Primăria estima aproximativ 2.500 de beneficiari

Ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Tanczos Barna, a declarat joi, la Bistriţa, că programul “Rabla …