Friday , October 7 2022

Sase medici de familie, identificati ca au prescris abuziv medicamente pacientilor lor

 
De la `nceputul anului, CAS Suceava a identificat [ase medici care au prescris pentru pacien]ii lor mai multe medicamente, la doze mai mari dec=t era nevoie sau dep\[indu-[i competen]a n pe l=ng\ amenzile primite de la CAS, ace[tia sunt mai departe reclama]i c\tre Colegiul Jude]ean al Medicilor, care ar trebui s\ `i sanc]ioneze [i disciplinar
De la `nceputul anului 2011, [ase medici de familie au fost sanc]iona]i de c\tre Casa Jude]ean\ de Asigur\ri de S\n\tate pentru prescrieri abuzive de medicamente pentru bolnavii lor. Pre[edintele CAS Suceava, Cristi Bleor]u, a declarat c\ `n cazul acestora s-a constatat nerespectarea clauzelor contractuale referitor la prescrierea medicamentelor cu sau f\r\ contribu]ie personal\. Medicii au efectuat prescrieri nejustificate de medicamente, f\r\ existen]a scrisorilor medicale de la medicul de specialitate sau `n baza unor scrisori medicale dep\[ite ca termen, f\r\ s\ acopere perioada pentru care medicul de familie a prescris re]eta. “M\sura dispus\ a fost, pentru fiecare dintre cei [ase medici, diminuarea cu 10% a valorii minim garantate a punctului per capita, pentru lunile `n care s-au `nregistrat acele situa]ii”, a declarat Bleor]u. Acesta a mai spus c\ alte motive care stau la baza prescrierii abuzive de medicamente ]in de dep\[irea competen]ei pentru prescriere a medicului de familie sau prescrierea medicamentelor `ntr-o cantitate mai mare dec=t doza normal\. Dozajul mare dintr-un anumit medicament, prescris pentru o perioad\ lung\ de timp, cum ar fi trei luni de zile, este `ncadrat, de asemenea, la prescriere abuziv\ de medicamente. Pe l=ng\ sanc]ionarea din punct de vedere contractual pe care o realizeaz\ CAS, medicii care au astfel de abateri sunt, mai departe, reclama]i Colegiului Jude]ean al Medicilor. Comisia de Disciplin\ din cadrul CJM ar trebui s\ evalueze fiecare caz `n parte, pentru a identifica responsabilitatea [i a aplica o sanc]iune paralel\. CAS mai sesizeaz\ Colegiului [i cazurile medicilor care elibereaz\ concedii medicale `n mod abuziv. “De la `nceputul anului 2011, `n cazul a cinci medici de familie s-a constatat eliberarea unor certificate de concediu medical cu nerespectarea prevederilor din actele normative `n vigoare, ace[tia fiind sanc]iona]i contraven]ional cu avertisment. Un al [aselea medic a fost san]ionat pentru aceea[i abatere cu o amend\ de 5.000 lei”, a mai spus Bleor]u. (A.D.)
 

Vezi si

O polițistă din Cernăuți a murit împușcată în cap de un pedofil pe care încerca să-l rețină în fața unei școli

O polițistă de patrulare, în vârstă de 22 de ani, a fost împușcată în cap, …