Tuesday , December 6 2022

Sase licee particulare din judet concureaza cu institutiile preuniversitare de stat

Trei din cele [ase licee particulare din jude] sunt acreditate, celelalte func]ion=nd pe baza unei autoriza]ii de la MECTS
Institu]iile de `nv\]\m=nt particular au devenit, `n ultimii ani, o alternativ\ destul de viabil\ [i modern\ la `nv\]\m=ntul de stat.
~n mare parte, institu]iile [colare particulare din jude] (gr\dini]e, [coli gimnaziale [i licee) func]ioneaz\ pe baza unei autoriza]ii de încredere acordat\ de Ministerul Educa]iei, iar unele dintre acestea [i-au depus documenta]ia în vederea ob]inerii acredit\rii. Asocia]ia {colar\ Cre[tin\ „Filadelfia”, Liceul Nr.1 [i Liceul „Virgil Madgearu” sunt singurele unit\]i preuniversitare particulare acreditate din jude].
~n jude]ul nostru func]ioneaz\ [ase licee particulare iar candida]ii au posibilitatea de a a alege cursurile de zi, cele serale sau cele cu frecven]\ redus\. Domeniile de preg\tire ofertate de liceele particulare sunt, în mare parte, asem\n\toare cu cele din liceele de stat, viz=nd specializ\ri precum matematic\- informatic\, filologie, mecanic\, industrie textil\ sau alimentar\.
Liceenii care opteaz\ pentru înv\]\mântul particular se pot orienta c\tre {coala Cre[tin\ „Filadelfia”, Liceul Particular Nr.1, Centrul de Studii „{tefan cel Mare [i Sf=nt Bucovina” C=mpulung Moldovenesc, Liceul Economic „}ara de Sus” Vatra Dornei, {coala Cre[tin\ „Natanael” [i Liceul Particular „Virgil Madgearu”. Admiterea la un astfel de liceu se face, de cele mai multe ori, prin concurs de dosare, iar `n cazul `n care sunt prea mul]i candida]i, admterea se face `n ordinea mediilor, condi]ia de baz\ fiind aceea ca elevul sa fi promovat Evaluarea Na]ional\.
N Taxa de [colarizare-  `ncep=nd de la 1500 lei / an
Liceul Particular Nr.1 pune la dispozi]ia candida]ilor c=te 100 de locuri pentru clasele IX-XIII (400 `n total), jum\tate dintre acestea fiind alocate `nv\]\m=ntului cu frecven]\ redus\.  Institu]ia preg\te[te elevii `n cadrul filierii Tehnologice, profilul servicii cu specializarea tehnician `n turism. Taxa este de 1500 de lei/an pentru clasele a XI-a [i a XII-a, primii doi ani de liceu fiind asigura]i gratuit de unitate.
Liceul Particular ”Virgil Madgearu” pune la dispozi]ia celor ce au absolvit ciclul gimnazial o clas\ pentru cursurile de zi [i patru clase cu frecven]\ redus\. “Liceul este acreditat `ncep=nd din 2010. Diploma este recunoscut\, cu ea se pot `nscrie la orice facultate din ]ar\. ~n cadrul cursurilor de zi avem c=te o clas\ pentru fiecare an de `nv\t\m=nt, num\rul acestora fiind de patru ori mai mare `n cazul cursurilor cu frecven]\ redus\. Pentru cei ce se `nscriu `n clasa a IX-a la zi, primul an este gratuit”, a declarat Silvia Gr\dinaru, profesor al Liceului “Virgil Madgearu”. Candida]ii sunt preg\ti]I `n domeniul Servicii, specializarea- Tehnician `n activit\]I economice.
Asocia]ia {colar\ Cre[tin\ “Filadelfia”, prima acreditat\ din cele trei din prezent, ofer\ candida]ilor specializ\ri `n cadrul filierei teoretice, at=t pentru profilul real c=t [i cel uman, clase de matematic\- informatic\ [i filologie.
Admiterea se face luând în calcul: caracterizarea elevului de c\tre diriginte, media de absolvire, media de la sfâr[itul clasei a VIII-a la probele de Evaluare Na]ional\ (70%) [i nota ob]inut\ la examenul de admitere stabilit de liceu (30%), Filadelfia fiind de altfel [i singura unitate [colar\ particular\ care solicit\ examen de admitere. Examenul de admitere pentru ambele profile const\ într-o singur\ prob\ scris\ din disciplinele mathematic\, limba [i literatur\ roman\ [i limb\ englez\.
Centrul de Studii “{tefan cel Mare [i Sf=nt Bucovina” C=mpulung Moldovenesc dispune de o ofert\ ceva mai generoas\, respectiv de specializ\ri precum tehnician `n turism, tehnician `n activit\]i econimice [i tehnician `n administra]ie. ~n cadrul înv\]\mântului liceal se pot înscrie absolven]i de gimnaziu, [coli profesionale, complementare sau de ucenici cu sus]inerea examenelor de diferen]\.
Liceul Economic „}ara de Sus” Vatra Dornei ofer\ preg\tire de patru ani pentru elevii `nscri[i la cursurile la zi [i de cinci ani la clasele cu frecven]\ redus\, `n domeniile turism [i economie. Taxa de [colarizare este stabilit\ în func]ie de nivelul de [colarizare.
{coala Cre[tin\ „Natanael” Suceava organizeaz\ clase ce vizeaz\ specializ\rile de mecanic\, industrie alimentar\ [i industrie textil\ [i piel\rie
Calitatea actului educa]ional este frecvent contestat\ `n cazul liceelor particulare, acestea fiind considerate de mul]i, doar ca o ultim\ solu]ie pentru ob]inerea unei diplome de bac. Cu toate acestea, printre avantajele lor, se num\r\ clasele formate din pu]ini elevi, lejeritatea actului didactic [i dot\rile de ultim\ or\ ale institu]iilor. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …