Saturday , December 3 2022

PSD si PNL vor avea candidati comuni la Primaria si Consiliul Judetean Suceava

N persoana care va candida din partea alian]ei PSD – PNL (alian]\ care se va parafa p=n\ pe 1 martie) va fi aleas\ pe baza unor sondaje, dar [i a unor criterii impuse de partide n liderul PSD,Victor Ponta, a declarat c\  alian]a cu PNL [i PC trebuie `ncheiat\ cel târziu pân\ la data de 1 martie, spunând c\, `n caz contrar, aceasta risc\ s\ nu se mai realizeze n senatorul PSD Gavril Mârza a declarat c\ pentru viitoarele alegeri “lupta decisiv\ va fi Consiliul Jude]ean [i sunt convins c\ vom face acest lucru, s\ dispar\ ideea c\ Gheorghe Flutur nu va fi `nl\turat  n

Reprezentan]ii filialelor PSD din teritoriu s-au declarat s`mb\t\ la Suceava  de acord, `n  principiu , `n prezen]a liderul social-democrat  Victor Ponta, cu viitoarea alian]\ dintre PSD, PNL [i PC.  La  Conferin]a Jude]ean\ a Partidului Social Democrat care s-a desf\[urat la Hotel Imperium din Suceava  au mai fost prezen]i  vicepresedin]ii PSD, Viorel Hrebenciuc, Gheorghe Nichita [i Liviu Zgonea,  senatorul PSD de Neam], Ioan Chelaru, pre[edintele Tineretului Social Democrat, Nicu B\nicioiu, precum [i europarlamentarul C\t\lin Ivan. Nu au lipsit nici parlamentarii suceveni, Gavril M`rza, Eugen Bejinariu, Ioan Stan [i liderul PSD Suceava, C\t\lin Nechifor.
~n declara]iile lor, vorbitorii au criticat `n termen duri actuala conducerea a jude]ului, pe pre[edintelui PDL Suceava, Gheorghe Flutur, dar [i Guvernul condus de Emil Boc  precum [i pe [eful statului,Traian B\sescu. Fiecare a `ncercat s\ explice c=t de important\ este aceast\ alian]\ pentru ca PDL s\ fie `nl\turat la viitoarele alegeri. Liderul PSD Victor Ponta a venit cu c`teva argumente `n fa]a ale[ilor din jude] pentru ca liderii PDL din teritoriu [i de la nivel central s\ fie `nl\tura]i. Mai mult, `n viitoarea alian]\ PNL – PSD, cele dou\ partide vor avea candida]i comuni la alegerile locale din vara anului viitor la pre[edin]ia Consiliului Jude]ean [i la fotoliul de primar pentru municipiul Suceava, iar persoana care va candida din partea alian]ei PSD – PNL (alian]\ care se va semna p=n\ pe 1 martie), va fi aleas\ pe baza unor sondaje, dar [i a unor criterii impuse de partide.  Ponta a mai anun]at c\ viitoarea alian]\ `ntre social-democra]i, liberali [i conservatori va avea, pe l=ng\ candidatul comun la Consiliul Jude]ean [I la Prim\ria Suceava, [i liste comune. “O s\ avem un candidat comun la Consiliul Jude]ean, iar acel candidat comun este cel care va fi cel mai dorit de suceveni. Facem sondaj, facem cercetare. C\ e social democrat, c\ e liberal, c\ e un independent sus]inut de cele dou\. Nici una dintre variante nu este exclus\. Dar trebuie s\ fie cel pe care vor oamenii s\-l voteze. Nu pe cel pe care vreau eu s\-l pun sau domnul Antonescu. Acel proiect pe care, dac\ vom reu[i s\-l finaliz\m, [i eu  cred c\ vom reu[i s\-l finaliz\m, va exclude orice alian]\ a noastr\, a PSD, sau a PNL cu PDL, de la B\sescu, Guvern, Parlament, jude] pân\ la fiecare ora[ sau comun\“, a spus  Ponta. El a atras aten]ia celor prezen]i c\ vor fi `ntimida]i de portocalii prin faptul c\ ace[tia vor mitui electoratul . Ponta a spus c\ va face vizite `n teritoriu  iar cei din teritoriu vor beneficia de sprijin din partea conducerii centrale a partidului. “Vom face foarte multe vizite comune, eu [i domnul Antonescu, tocmai pentru a `ncerca s\ ar\t\m c\ [i `n teritoriu trebuie s\ fie aceea[i idee de colaborare. Spun un lucru care e valabil la Suceava, dar e valabil [i peste tot, [i la Ia[i, [i la Vaslui [i oriunde. {i noi, [i liberalii nu suntem `n competi]ie `ntre noi. {i noi, [i liberalii trebuie s\ ne batem ca s\ sc\p\m jude]ul Suceava, s\ sc\p\m România de PDL, a[a `ncât nu cred c\ niciun fel de rivalitate nu este `n]eleapt\”, a afirmat Ponta.
~n  opinia sa, alian]a cu PNL [i PC trebuie `ncheiat\ cel târziu pân\ la data de 1 martie, spunând c\, `n caz contrar, aceasta risc\ s\ nu se mai realizeze. Ponta a precizat c\ decizia final\ `n leg\tur\ cu aceast\ alian]\ va fi luat\ `n forurile statutare ale PSD, inten]ia fiind de a nu sacrifica un proiect politic na]ional “pentru o problem\ local\ sau personal\. Este important s\ r\m`nem o echip\ unit\. Avem capacitatea de a v\ ajuta de la nivel na]ional [i o s\ ave]i sprijinul nostrum. C`nd o s\ fi la guvenare [i o s\ fim o s\ vede]i c\ o s\ vi se par\ u[oar\ perioada care a trecut”, le-a mai spus Ponta celor prezen]i la conferin]a jude]ean\ a partidului.

La r`ndul s\u, primarul Ia[ului, Gheorghe Nechita, a spus c\ “PSD are cei mai buni oameni, iar electoratul are `ncredere `n noi. Suntem `n acest moment `n opozi]ie [i primarii mei s-au s\turat de intimid\ri,de dosare penale… Aceast\ alian]\ o facem pentru a-l da jos pe B\sescu [i pe Boc”. Preg\tit de alian]\ s-a ar\tat [i deputatul PSD de F\lticeni, Ioan Stan care a afirmat c\ “dac\ m=ine `ncepe meciul, noi suntem preg\ti]i. Nici de aceasta dat\, Flutur [i acoli]ii lui nu vor c`[tiga alegerile `n Colegiul 5 F\lticeni. Avem un fizic [i un moral `nt\rit. Am fost vitregi]i de la bugetul de stat cu bani [i au `nceput deja s\ colc\ie de PDL-i[ti, UNPR-i[i  [i mai nou PP-i[ti, `ns\ valorile sunt la PSD”.

Lupta decisiv\ va fi CJ


Fostul pre[edinte al Consiliului Jude]ean `n mandatul trecut, senatorul PSD Gavril Mârza a declarat c\ pentru viitoarele alegeri “lupta decisiv\ va fi CJ [i sunt convins c\ vom face acest lucru, s\ dispar\ ideea c\ Gheorghe Flutur nu va fi `nl\turat, `l putem da jos, cred c\ `n acest al 12-lea ceas [i c\ ace[tia nu sunt oameni. S\ `ndep\rt\m ciuma portocalie, ace[tia nu [tiu decât s\ joace c\iu]ii, caprele,cu clopo]ei [i tal\ngi, s\ fac\ foc la moc\ni]\”. {i deputatul PSD pe Colegiul Siret, Eugen Bejinariu vede viitoarea alian]\ cu ochi buni de[i nu se [tie c=t va dura, av=nd `n vedere c\ partidele, fie aflate la guvernare sau `n opozi]ie, au mai avut semnate protocoale de colaborare. “Cei [ase ani de opozi]ie ne-au `nv\]at c\ trebuie s\ ne lupt\m cu mai mult\ putere ca `n 2012 s\-i d\m la o parte pe actuala guvernare. {i eu sunt unul care sunt pentru alian]\. Asist\m la dictatura executivului [i nu putem face nimic. Este necesar\ victoria nostr\ pentru ca legisla]ia s\ fie respectat\”, a spus Bejinariu.

~n luarea sa de cuv=nt, primarul comunei Boroaia, Vasile Berari, a cerut interzicerea sec]iilor speciale de vot. “S\ ave]i `n vedere ca legea electoral\ s\ interzic\ mita electoral\, trasesismul politic [i `nfiin]area sec]iilor speciale de vot. Aceast\ sec]ie la mine `n comun\ a ajutat PDL cu 12 procente” a spus edilul comunei Boroaia. {i primarul ora[ului Mili[\u]i, Mircea Laurus s-a declarat nemul]umit de actuala conducere a jude]ului. El a afirmat c\ odat\ cu instalarea noii conduceri la CJ toate investi]iile, o parte `n derulare, au fost sistate. ”M-am trezit cu adrese de la CJ c\ nu mai sunt bani pentru canalizare, pentru drumuri [i pentru baza sportiv\”, a spus Mircea Laurus. (Cristina SCOR}ARIU)

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …