Wednesday , December 7 2022

Proiectul privind facilitatile pentru reabilitarea termica a blocurilor a fost amanat pana in mai

 
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anun]at c\ va am=na supunerea dezbaterii `n vederea aprob\rii unui proiect de hot\r=re privind acordarea de facilit\]i pentru unele persoane care `[i reabiliteaz\ termic cu fonduri proprii locuin]ele. Primarul a spus c\ a luat aceast\ decizie de a am=na cu o lun\ de zile aceast\ dezbatere `n urma unei `ntrevederi pe care a avut-o, zilele trecute, la Bucure[ti, cu conducerea Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului. Acolo i s-ar fi comuinicat c\ mai sunt speran]e, `n continuare, pentru alocarea unor sume din fonduri europene nerambursabile pentru reabilitarea termic\ a blocurilor de locuin]e. Primarul Ion Lungu a spus c\, `n aceste condi]ii, proiectul pe care a anun]at c\ `l va ini]ia [i supune aprob\rii privind acordarea de facilit\]i unor categorii de persoane va fi am=nat cu o lun\, timp `n care se va vedea dac\ vor fi sau nu deblocate fonduri europene nerambursabile pentru izolarea blocurilor. ~n cazul `n care acestea nu vor fi deblocatre, atunci Ion Lungu a spus c\ va propune adoptarea unui proiect care va avea printre facilit\]i [i scutiri de plat\ a impozitelor pentru mai mul]i ani, pentru anumite categorii de persoane. Motivul pentru care Ion Lungu a spus c\ ini]iaz\ [i supune aprob\rii Consiliului Local un proiect de acestgen este acela c\ nu are `ncredere `n succesul unui proiect guvernamental `n care se prevede posibilitatea garant\rii de c\tre stat a creditului pe care cet\]enii `l vor lua pentru a-[i reabilita apartamentele. Ion Lungu sus]ine c\ procedurile bancare sunt dificile iar b\ncile au reticen]e mari `n a acorda credite popula]iei, motiv pentru care este de p\rere c\ unele facilit\]i acordate de autoritatea local\ ar putea s\ stimuleze mai mult cet\]enii dec=t garantarea de c\tre stat a creditului pe care ace[tia l-ar face la vreo banc\, `n cazul `n care ar reu[i acest lucru. (D.P.)

Vezi si

LUNGU: A fost finalizat proiectul de aducțiune a gazului metan la 30 de străzi din oraș

Miercuri, începând cu ora 11:00, au fost alimentate cu gaz metan străzile din cartierul Tineretului. …