Wednesday , May 22 2024

Primaria Suceava va lansa actiunea de atragere de capital privat pentru o noua centrala termica

Primarul Lungu declarat ca in prima sedinta a CL Suceava va propune adoptarea unei hotarari pentru selectia unui investitor ca partener în vederea constructiei unei centrale termice de cogenerare
N municipiul Suceava va lansa dou\ ac]iuni de selec]ie a unor investitori pentru un parteneriat în vederea construc]iei unei centrale termice de cogenerare, precum [i concesionarea actualei centrale electro-termice pentru a furniza energie electric\
Primarul Sucevei, Ion Lungu, a declarat, miercuri, într-o conferin]\ de pres\, c\ solu]ia de viitor pentru termoficarea sucevean\ este implicarea capitalului privat [i construc]ia unei noi centrale termice dimensionat\ la cerin]ele actuale ale pie]ei. El a spus c\ Suceava este atractiv\ pentru astfel de investi]ii, în condi]iile în care 75-80 la sut\ dintre apartamentele din municipiu sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare.
Lungu a ar\tat c\ în prima [edin]\ a CL Suceava va propune adoptarea unei hot\râri pentru începerea procedurilor de selec]ie a unui investitor pentru un parteneriat în vederea construc]iei unei centrale termice de cogenerare, urmând ca Termica SA s\ participe cu terenul [i instala]iile aferente, iar municipalitatea, cu re]eaua de distribu]ie a agentului termic.
Condi]ia de eligibilitate const\ în pre]ul gigacaloriei la ie[irea din central\, capacitatea de produc]ie de 10 Gcal/or\ în perioada de var\ [i de 100 Gcal/or\ în perioada de iarn\ [i dovada c\ va avea combustibili pentru func]ionare pe o perioad\ de zece ani.
Lungu a spus c\ centrala poate func]iona atât cu gaz natural, cât [i cu biomas\.
El a mai declarat c\ municipalitatea mai d\ o [ans\ centralei actuale [i va începe selec]ia pentru concesionarea acesteia, urmând ca eventualul investitor s\ fie ales în func]ie de redeven]a pe care o va achita.
Potrivit lui Lungu, pentru concesionarea centralei electro-termice actuale, eventualul investitor trebuie s\ se angajeze c\ va face investi]ii în retehnologizare în vederea producerii de energie electric\ în principal în valoare de 34 de milioane de euro în urm\torii doi ani.
El a spus c\ cele dou\ investi]ii pot fi complementare, iar societatea nou\ de producere a energiei termice s\ poat\ prelua din energia termic\ produs\ în secundar de CET.
Compania de termoficare Termica Suceava a demarat în luna mai procedurile privind atragerea de investi]ii private în vederea realiz\rii unei centrale termice de cogenerare, precum [i pentru retehnologizarea CET c\rbune, angajând casa de avocatur\ Bo[tin\ [i Asocia]ii pentru furnizarea serviciilor de consultan]\. (O.S.)

Vezi si

Flutur: ”Noi, liberalii, am scos din praf și din izolare Vatra Dornei”

Președintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a fost prezent din nou la Vatra Dornei, de data …