Sunday , March 3 2024

Primaria Suceava intentioneaza sa mai cumpere inca cinci autobuze noi

N primarul Ion Lungu este de p\rere c\ societatea de transport public nu trebuie neap\rat s\ func]ioneze pe profit, invoc=nd `n acest sens modelul din unele ]\ri occidentale, unde autoritatea local\ achit\ unele subven]ii pentru a se acoperi pierderile
Prim\ria municipiului Suceava are `n vedere l\rgirea parcului auto al societ\]ii de transport public de c\l\tori. Primarul Ion Lungu a declarat c\ ia `n calcul ca de la anul viitor s\ mai fie achizi]ionate noi autobuze, cu precizarea c\ vor fi cump\rate `n leasing iar num\rul lor nu va fi foarte mare din cauza austerit\]ii bugetare.
Potrivit primarului Ion Lungu, num\rul autobuzelor care vor putea fi cump\rate `n cursul anului viitor spre a fi utilizate de SC TPL SA Suceava nu ar trece de cinci. De asemenea, edilul [ef al municipiului re[edin]\ de jude] spune c\ noile mijloace de transport `n comun vor fi cump\rate `n laesing [i este de preferat s\ fie tot de acela[i tip ca [i cele luate cu circa patru ani `n urm\.
La aceea dat\, au fost organizate de prim\riei dou\ licita]ii prin care s-au cump\rat c=te 15 autobuze Irisbus, produse `n Fran]a de acela[i grup de firme care fac [i mijloace de transport marca IVECO. Motivul pentru care primarul Ion Lungu a spus c\ este preferabil s\ fie cump\rate tot autobuze similare cu cele deja existente ]ine de unele considerente tehnice cum ar fi service-ul sau piesele de schimb. Pe de alt\ parte, Ion Lungu a spus c\ este necesar\ l\rgirea parcului auto deoarece cele 30 de autobuze cump\rate de Prim\rie la care s-au ad\ugat, dup\ doi ani [i jum\tate, `nc\ trei cump\rate de SC TPL SA `ncep s\ fie tot mai uzate [i trebuie s\ stea tot mai mult timp `n repara]ii.
Pe de alt\ parte, primarul a precizat c\ din punctul s\u de vedere SC TPL SA Suceava nu trebuie s\ fie o firm\ care s\ aib\ ca obiectiv principal realizarea de profit, ci asigurarea unor servicii c=t mai de calitate. Tocmai de aceea, Ion Lungu consider\ c\ ar fi preferabil ca s\ se l\rgeasc\ m\car un pic parcul auto iar `n ce prive[te solicitarea firmei de transport de a majora pre]ul biletelor de c\l\torie, s\ se am=ne acest lucru m\car p=n\ la data de 1 ianuarie 2011.
Primarul Sucevei a declarat c\ este adeptul sistemului promovat `n unele ora[e din Occident care acoper\ pierderile din serviciile de transport de la bugetul local, acord=ndu-se unele subven]ii. Referindu-se la acest asepect, Ion Lungu a spus c\ de la `nceputul anului [i p=n\ acum, municipalitatea a acordat subven]ii de 1,25 milioane de lei la TPL SA Suceava iar pierderile `nregistrate p=n\ acum de aceast\ societate ar fi situate `n jurul sumei de 0,5 milione de lei. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cetatea de Scaun a fost redeschisă pentru vizitare. Lucrările de restaurare continuă 

Cetatea de Scaun a Sucevei, a fost redeschisă pentru vizitare, vineri, 1 martie, după mai …