Thursday , February 9 2023

Primaria Suceava a semnat contractul cu fonduri europene pentru modernizarea arterei principale de circulatie a orasului

Pe l=ng\ aceste lucr\ri sunt incluse [i modernizarea str\zii Mitropoliei, asfaltarea unor str\zi din I]cani [i Burdujeni sat, reabilitarea a dou\ parcuri n „Am convingerea c\, anul viitor, vom reu[i s\ ducem la cap\t acest proiect important pentru Suceava [i pentru suceveni”, a declarat primarul Ion Lungu

Prim\ria municipiului Suceava a semnat contractul de modernizare a 14 str\zi din ora[, precum [i a derul\rii unor lucr\ri la pasajul peste calea ferat\ [i la podul de la Burdujeni, `n baza unui proiect cu finan]are european\. Proiectul respectiv a fost tergiversat din prim\vara acestui an c=nd au `nceput contesta]iile la licita]ie [i din aceast\ cauz\ pe str\zile incluse `n proiect nu s-a putut turna nici m\car o lingur\ de asfalt.
Potrivit primarului Ion Lungu, perioadele legale de contestare au fost finalizate [i de aceea `ntre Prim\ria municipiului Suceava, pe de o parte, [i consor]iul format din firmele SC ConBucovina SA, Florconstruct SRL, Cominco SA Frasin [i Symmetrica SRL Suceava, pe cealalt\ parte, s-a putut semna contractul `n baza c\ruia se va da drumul la lucr\ri.
„Am stabilit, ca s\ pornim lucr\rile din mai multe puncte ale ora[ului, simultan, `n func]ie de o anume ordine de priorit\]i. Reabilitarea bulevardului principal va `ncepe de la Galleria Mall, dinspre F\lticeni unde va lucra o echip\ de drumari. O alt\ echip\ va lucra pe strada Mitropoliei, la l\rgirea aceastei str\zi de la dou\ la trei benzi de acces. Vor fi dou\ benzi de acces de la Ipote[ti spre Suceava [i una de la Suceava spre Ipote[ti. De asemeni, o alt\ echip\ va lucra `n Burdujeni [i de acolo vom `ncepe cu str\zile unde au fost clarificate [i finalizate lucr\rile de la re]elele de ap\ [i de canalizare. Discut\m aici despre str\zile Ecaterina Teodoroiu, c\pitan Grigore Andrei, doctor Victor Babe[. O alt\ echip\ va ataca lucr\rile de la parcul de la Gara I]cani [i de la parcul din fa]a sediului din Burdujeni a Prim\riei. Sper s\ ne ajute Dumnezeu. A fost, p=n\ `n prezent (ieri – n.red.) o toamn\ c\lduroas\ [i c\ va fi o toamn\ lung\, cum se spune `n popor, [i vom putea s\ recuper\m o parte din lucr\rile care nu s-au putut face din cauza sarabandei contesta]iilor [i s\ asfalt\m c=t mai mult din ceea ce este aprobat prin acest proiect. Am convingerea c\, anul viitor, vom reu[i s\ ducem la cap\t acest proiect important pentru Suceava [i pentru suceveni, a[teptat cu ner\bdare, pe de o parte, de cei care circul\ pe str\zile principale, pe de alt\ parte de cei din Burdujeni sat sau din I]cani, zona Centrofarm [i care nu au avut niciodat\ asfalt pe str\zile unde locuiesc”, a declarat primarul Ion Lungu.
Reamintim c\ proiectul cu finan]are european\ pentru modernizarea a 14 str\zi `ntre care [i cele care alc\tuiesc a[a numita „arter\ principal\” de circula]ie `n municipiul Suceava ar fi trebuit s\ `nceap\ `n prim\vara acestui an. Valoarea proiectului care cuprinde [i reabilitarea a dou\ parcuri [i `nlocuirea unor sta]ii de transport a constituit m\rul discordiei `ntre cele trei asocieri de firme care au depus oferte la licita]ie. Ini]ial, din cauza unor prevederi legale ambigue din lege, una din oferte a fost descalificat\ pe motiv c\ nu era de minim 85% din suma estimat\ `n contract. C=[tig\toare a fost desemnat\ o asociere dintre trei firme de la Boto[ani [i una din Suceava. Ulterior, `n urma a dou\ contesta]ii repetate ale asocierii dintre firmele SUCT Ia[i [i Calcarul Pojor=ta, `n care Prim\ria a pierdut de fiecare dat\, se ia decizia ca la faza electronic\ a licita]iei s\ se depun\ noi oferte. De data aceasta, oferta cea mai sc\zut\, declarat\ de altfel c=[tig\toare, a fost a asocierii celor patru firme sucevene anterior men]ionate, `n condi]iile `n care oferta ini]ial\ depus\ de aceasta era cea mai mare. ~n urma licita]iei nu s-a mai depus nicio alt\ contesta]ie de c\tre nicio alt\ firm\, `ns\ de aceast\ dat\ Prim\ria a trebuit s\ ofere clarific\ri la o autoritate central\ deoarece [i aceast\ ofert\ c=[tig\toare a fost mult sub pragul minim de 85% din valoarea estimat\ ini]ial a lucr\rilor. Dup\ aproape `nc\ dou\ s\pt\m=ni, Prim\ria Suceava a primit ok-ul pentru a `ncheia contractul. Din cauza acestor probleme birocratice s-a pierdut mai bine de patru luni, singurele lucr\ri f\cute `n Suceava fiind pe str\zi secundare [i, de cele mai multe ori, `nsemn=nd doar turnarea unui covor asfaltic f\r\ alte lucr\ri de modernizare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 100 de amenzi aplicate de polițiști în cadrul unei razii în Vatra Dornei. Doi bărbați, reținuți pentru comiterea unor furturi

Miercuri, 8 februarie, între orele 07.00-14.00, Poliţia municipiului Vatra Dornei a organizat şi executat o …