Sunday , December 4 2022

Prefectul a dispus controale `n trafic `n urma sesizarilor Asociatiei Veteranilor de Razboi

ARR [i Asocia]ia Veteranilor de R\zboi vor verifica situa]ia decont\rilor contravalorii cupoanelor de c\l\torie n Asocia]ia Veteranilor de R\zboi a semnalat situa]ii `n care operatorii de transport public de persoane au refuzat s\ transporte persoane care beneficiaz\ de gratuit\]i sau au solicitat cuponul de c\l\torie necompletat
~n urma solicit\rii venite din partea Asocia]ia Veteranilor de R\zboi din jude]ul Suceava, cu privire la acordarea, decontarea [i utilizarea de c\tre veteranii de r\zboi [i persoanele v=rstnice, a cupoanelor gratuite pentru transport, Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Popescu, a convocat, ieri, 2 iunie, la sediul Institu]iei Prefectului – jude]ul Suceava, o [edin]\ cu toate institu]iile cu atribu]ii `n acest domeniu.
Astfel, la `nt=lnire au fost prezen]i reprezentan]i ai pensionarilor [i veteranilor de r\zboi, ai Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava, ai Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean (IJJ) Suceava, ai Autorit\]ii Rutiere Rom=ne (ARR) – Agen]ia Suceava, ai Comisariatul Jude]ean pentru Protec]ia Consumatorilor Suceava, c=t [i ai Direc]iei Generale a Finan]elor Publice a Jude]ului (DGFP) Suceava. Au fost semnalate situa]ii `n care operatorii de transport public de persoane, `n mod special din zonele F\lticeni [i R\d\u]i, au refuzat s\ transporte persoane care beneficiaz\ de gratuit\]i `n condi]iile legii, sau au solicitat cuponul de c\l\torie necompletat.
~n urma analiz\rii disfunc]ionalit\]ilor semnalate, `n desf\[urarea serviciului de transport public rutier, pe teritoriul jude]ului Suceava, referitor la respectarea legisla]iei cu privire la utilizarea cupoanelor gratuite de c\l\torie pentru persoanele v=rstnice [i pentru veteranii de r\zboi, prefectul de Suceava, Sorin Popescu, a solicitat respectarea cu fermitate a legisla]iei care reglementeaz\ acest sector de activitate, at=t de c\tre operatorii de transport din jude], c=t [i de c\tre autorit\]ile cu responsabilit\]i verificarea legalit\]ii asigur\rii acestui serviciu. Pentru desf\[urarea `n bune condi]ii a activit\]ii societ\]ilor comerciale ce desf\[oar\ servicii public de transport, prefectul a dispus ca ARR Suceava `mpreun\ cu Asocia]ia Veteranilor de R\zboi din jude]ul Suceava, s\ se verifice situa]ia decont\rilor contravalorii cupoanelor de c\l\torie de c\tre Ministerul Transporturilor [i Infrastructurii.
Prefectul a dispus, totodat\, efectuarea de controale `n trafic `n vederea depist\rii situa]iilor prezentate [i sanc]ionarea acestora necondi]ionat. A solicitat invita]ilor, ca orice situa]ie din trafic care contravine legisla]iei `n vigoare, s\ fie comunicat\ operativ institu]iilor abilitate, urm=nd ca acestea s\ ia m\surile legale care se impun. (D.P.)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …