Friday , February 3 2023

Peste 60.000 de elevi suceveni vor primi mere, `ncep=nd din noiembrie, pe l=nga „Lapte si Corn”

Jude]ul Suceava este al treilea din ]ar\ ca num\r de elevi beneficiari [i, implicit, ca fonduri ce ar putea fi alocate conform unui proiect al Ministerului Agriculturii n vicepre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Vasile Ilie, a precizat c\ `n data de 18 octombrie va avea loc o licita]ie pentru desemnarea furnizorului de mere la elevii din ciclul primar [i gimnazial

Peste 60.000 de elevi din jude]ul Suceava vor putea beneficia, `ncep=nd din luna noiembrie, pe l=ng\ produse lactate [i de panifica]ie, [i de mere. Datorit\ num\rului mare de elevi care pot beneficia de acest program, jude]ul Suceava ar urma s\ fie al treilea din ]ar\ ca num\r de fonduri alocat pentru `ncurajarea consumului de fructe `n [coli.
Singurele unit\]i teritorial administrative unde ar urma s\ fie vira]i mai mul]i bani pentru sus]inerea acestui program sunt municipiul Bucure[ti [i jude]ul Ia[i, unde sunt 107.071 de elevi [i, respectiv, 74.363 de elevi din clasele I – VIII. Ace[tia ar fi beneficiarii programului derulat prin Ministerul Agriculturii [i Dezvolt\rii Rurale (MADR), `n jude]ul Suceava num\rul de beneficiari estimat ar fi de 64.298 de elevi. Finan]area pentru acest proiect se face cu fonduri europene nerambursabile, organizarea licita]iilor fiind `n atribu]ia consiliilor jude]ene.
„Consiliul Jude]ean Suceava a organizat o licita]ie deschis\ pe Sistemul Electronic de Achizi]ie Public\ (SEAP – n.red.) cu faz\ final\ electronic\. Deschiderea ofertelor va avea loc `n data de 18 octombrie”, a declarat vicepre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Vasile Ilie (foto). Potrivit celor spuse de el, `n acest an sunt unele condi]ii un pic mai favorabile pentru elevi, astfel c\ dac\ anul trecut gramajul pentru mere trebuia s\ fie `ntre 90 [i 110 grame, anul acesta ar fi de peste 110 grame.
Deocamdat\, singura neconcordan]\ `ntre datele comunicate de MADR [i CJ Suceava se refer\ la num\rul de elevi care ar putea beneficia, zilnic, la [coal\, de mere. Astfel, din estim\rile administra]iei jude]ene sucevene ar rezulta c\ elevii din clasele I – VIII din tot jude]ul Suceava ar fi de 66.651, cu peste 2.000 fa]\ de datele din MADR. Totu[i, oficialii CJ Suceava sus]in c\ abia `n jurul datei de 15 octombrie se va putea [ti cu exactitate num\rul de beneficiari ai acestui program cu finan]are european\. Oricum, proiectul de hot\r=re publicat pe pagina de internet a MADR nu a fost `nc\ adoptat.
Valoarea `ntregului program al MADR este de aproape 8,5 milioane de euro. Fiecare elev din clasele I – VIII va primi, timp de 94 de zile, cu condi]ia s\ fie prezent la ore, c=te un m\r, valoarea zilnic\ estimat\ de MADR fiind de 0,315 lei/elev. Potrivit estim\rilor MADR, jude]ului Suceava ar urma s\ i se aloce aproape 2,1 milioane de lei `n intervalul din anul 2011 – 2012 `n care ar urma s\ func]ioneze proiectul de `ncurajare a consumului de fructe `n unit\]ile de `nv\]\m=nt. ~n lunile noiembrie [i decembrie din acest an ar urma s\ se aloce peste 0,8 milioane de lei urm=nd ca diferen]a de bani s\ se dea din 16 ianuarie p=n\ `n 31 martie 2012. (D.P.)

Vezi si

politia, masina noua Obiectiv

Camion cu remorcă, în valoare de 30.000 de euro, confiscat pentru că transporta 15 metri cubi de rumeguș fără acte

Zilnic, polițiștii suceveni  efectuează acțiuni cu efective sporite pentru prevenirea delictelor silvice și activităților ilicite …