Friday , September 30 2022

Patronul de la Denis a cumparat hotelul Balada

N dup\ ce a scos `n prim\vara acestui an la v=nzare hotelul Balada, Adrian Giosu [i-a g\sit cump\r\tor n Ilie Cornea, patronul de la DENIS, i-a pl\tit 300 de mii de euro, plus datoriile `n banc\, `n sum\ total\ de alte trei miliarde de lei vechi, la Banca Transilvania [i Bancpost n `n total, Ilie Cornea a pl\tit mai pu]in de 500 de mii de euro pentru un spa]iu pe care `nc\ nu s-a g=ndit `n ce scop `l va folosi

Hotelul Balada, a fost cump\rat, luna trecut\, cu acte `n regul\ de Ilie Cornea, patronul SC DENIS SRL, cunoscutul produc\tor  de `nc\l]\minte sucevean. ~n afacere el a intrat `mpreun\ cu so]ia lui. Cei doi  s-au `nregistrat deja la Oficiul de Cadastru [i Publicitate Imobiliar\ cu noua proprietate de pe strada Mitropoliei nr.3 din municipiul Suceava la `nceputul lunii noiembrie a acestui an. Ilie Cornea a declarat c\ tranzac]ia prin care cump\rat proprietatea firmei SC DAVA SRL scoas\ la v=nzare de patronul Adrian Giosu este una avantajoas\ pentru c\ a pl\tit 300 de mii de euro patronului [i l-a absolvit de datoriile pe care acesta le avea `n b\nci.  Cornea a mai spus c\ activitatea hotelier\ a fost `nchis\ `n aceast\ incint\ [i nici anul viitor nu va fi repus\ `n func]iune. Despre ce se va `nt=mpla `n perioada urm\toare `n loca]ia fostului hotel Balada, s-a vorbit pe parcursul toamnei `n fel [i chip. S-a discutat la un moment dat, despre deschiderea unei policlinici medicale  `n aceast\ incint\, pentru c\ ar fi fost medici,  interesa]i `n acest  sens.
Ilie Cornea, noul proprietar al loca]iei, a infirmat `ns\ aceste zvonuri. El a dat asigur\ri c\ inten]ioneaz\, atunci c=nd va considera oportun, s\ redeschid\ activitatea hotelier\ `n incinta achizi]ionat\.
N Patronul de la „Balada” a refuzat anterior o ofert\ mai bun\
Scoaterea la v=nzare de c\tre proprietarul actual al Hotelului „Balada” din municipiul Suceava a fost considerat\ `n luna martie a acestui an, oferta imobiliar\ a anului. Fiindc\ pre]ul cerut, raportat la valoarea intrinsec\ a imobilului, cu dot\rile aferente, a fost atr\g\tor pentru orice investitor serios, chiar `n condi]ii de criz\. Conform anun]urilor f\cute, SC DAVA SRL, firm\ patronat\ de Adrian Giosu, a scos la v=nzare Hotelul Balada de pe strada Mitropoliei, situat `ntr-o pozi]ie favorizat\, mai jos de M\n\stirea Sf=ntul Ioan, pe drumul c\tre Cetatea de Scaun a Sucevei. Pre]ul cerut – 850.000 de euro sau 500 de euro pe metrul p\trat.
Cl\direa are trei nivele, cu spa]ii de cazare [i servire corespunz\toare unei unit\]i hoteliere de trei stele.
Parterul este amenajat cu mai multe saloane [i un restaurant. La etajul unu sunt amenajate 22 de camere pentru cazarea turi[tilor iar etajul al doilea, destinat de asemenea spa]iilor de cazare, este amenajat `n propor]ie de 70%. Adrian Giosu a avut o ofert\, de 600 de mii de euro, din partea unui investitor sucevean. A refuzat-o ast\ var\ [i, c=teva luni mai t=rziu, a v=ndut hotelul Balada la un pre] mult mai mic.

N „Balada”, unul dintre primele hoteluri modernizate, dup\ 1990
Hotelul „Balada” este unul dintre primele hoteluri de clas\, modernizate dup\ 1990, `n jude]ul Suceava. Cl\direa a apar]inut `nainte de 1989 OJT-ului. Prin progmalul de privatizare `n mas\ de la `nceputul anilor ’90, au devenit ac]ionari [i alte persoane. ~n anul 1993, imobilul, care avea [i `nainte destina]ie hotelier\, a fost scos la v=nzare, fiind cump\rat de Adrian Giosu prin SC Dava SRL Suceava. Noul patron s-a implicat `n modernizarea unit\]ii, pentru a intra `n standardele necesare unui hotel din categoria trei stele, reamenaj=ndu-se interioarele, `nlocuindu-se mobilierul vechi, etc. Motivele pentru care patronul SC Dava s-a decis s\ scoat\ la v=nzare imobilul sunt, potrivit apropia]ilor s\i, de natur\ personal\. Conform `nscrisurilor la Cartea Funciar\, hotelul Balada, de pe Strada Mitropoliei nr. 3, a fost `ntabulat, cu drept de proprietate conform unui act notarial din 29.10.2010 de c\tre Cornea Ilie c\s\torit cu Cornea Ana, ca bun comun. Cei doi au preluat `n aceea[i zi [i obliga]iile firmei DAVA SRL fa]\ de b\nci. Ilie Cornea, patronul de la DENIS i-a pl\tit lui Giosu 300 de mii de euro, plus datoriile `n banc\, `n sum\ total\ de alte aproape trei miliarde de lei vechi, la Banca Transilvania [i Bancpost. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Mii de metri cubi de lemn de foc, la preț foarte mic, disponibil la ocoale silvice din județul Suceava

Direcția Silvică Suceava a informat Prefectura Suceava că, în data de 30 septembrie 2022,  sunt …

No comments

  1. baiat bun …ferice de cine are de a face cu el:::)))))

  2. la 3 lei cat da la angajati i-si permite sa-si ia ce doreste!!!!

  3. bietul de el…si se plange ca e criza

  4. Da, nu inteleg de ce merge pe aceste preturi. Plus ca are niste modele de incaltaminte prea extravagante, nu mai gasesti incaltamintea frumoasa care era la Denis.

  5. La ce returi mari are la magazinele DENIS isi permite.strangi un an din buci sa-ti cumperi o pereche de papuci si poti chiar sa nu reusesti.Prea scumpi pentru o biata fabrica din S
    uceava.