Sunday , July 21 2024

Noul an scolar, fara necalificati in invatamantul sucevean

N potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean Suceava, `n cadrul [edin]ei publice de la `nceputul acestei s\pt\m=ni au primit posturi `n `nv\]\m=ntul sucevean doar trei necalifica]i n `n urma etapelor mi[c\rii personalului didactic din aceast\ var\, `n jude]ul Suceava au primit posturi 81 de titulari, peste 700 de suplinitori califica]i [i doar trei necalifica]i
Mi[carea personalului didactic s-a `ncheiat odat\ cu [edin]a public\ de la `nceputul s\pt\m=nii `n care s-a `ncercat, `n primul r=nd, rezolvarea situa]iilor suplinitorilor califica]i [i a titularilor care nu au fost repartiza]i sau care aveau nevoie de completare de norm\ [i, `n al doilea r=nd, a suplinitorilor necalifica]i. Potrivit Inspectoratului {colar Jude]ean (I{J) Suceava, `n cadrul [edin]ei publice din 30 august a.c., au primit posturi `n `nv\]\m=ntul sucevean doar trei necalifica]i. “Au primit posturi trei necalifica]i, dintre care unul pentru educa]ie muzical\, fiind absolvent de liceu pedagogic, la Bogd\ne[ti, unul pentru matematic\, la Mili[\u]i, fiind `n ultimul an de facultate, [i un altul a primit un post la limba ucrainean\, la Brodina de Sus”, a declarat Laura Hacman, purt\torul de cuv=nt al I{J Suceava.
Inspectoratul {colar informeaz\ c\ asigurarea cu personal didactic pentru anul [colar 2010-2011 s-a f\cut în baza Metodologiei privind mi[carea personalului didactic din înv\]\mântul preuniversitar [i cu respectarea termenelor prev\zute în Calendarul mi[c\rii personalului didactic din înv\]\mântul preuniversitar pentru anul [colar 2010-2011.
În urma concursului de titularizare desf\[urat în data de 14 iulie a.c. s-au ocupat 81 posturi, din totalul de 131 existente la nivelul jude]ului Suceava. În etapa a doua de repartizare, deta[are la cerere prin concurs, desf\[urat\ în data de 26 iulie, din catedrele vacante/rezervate s-au ocupat 297 catedre. În etapa a treia de repartizare a candida]ilor pentru suplinire prin continuitate [i suplinire cu not\ peste cinci ob]inut\ la concursul de titularizare din 2010, desf\[urat\ în perioada 27-30 iulie, s-au ocupat 434 de catedre, iar alte 102 posturi complete au fost ocupate `n cadrul etapei a patra de repartizare, care s-a desf\[urat în perioada 23-25 august. Perioada 27-30 august a fost rezervat\, din punct de vedere al mi[c\rii de personal, pentru anumite corecturi specifice privind încadrarea cu personal didactic ce se impun datorit\ unor situa]ii neprev\zute – concedii f\r\ plat\, concedii cre[tere copil, revenirea titularului la post – astfel încât anul [colar 2010-2011 s\ poat\ debuta în cele mai bune condi]ii la 1 septembrie. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Băut și nervos tare, un bărbat din Bilca și-a dat foc la mașina care s-a stricat și nu mai pornea

Vineri seara, în jurul orelor 21.50, B. Pavel, din Bilca, se afla în curtea locuinței …