Thursday , February 9 2023

Morhan, condamnat, ieri, la sase ani de `nchisoare, `ntr-un nou dosar de `nselaciune

Ieri, Tribunalul Suceava s-a pronun]at `n dosarul  `n care afaceristul Dumitru Morhan a fost condamnat pentru `n[el\ciune [i complicitate improprie la evaziune fiscal\  la 6 ani de `nchisoare, pedeaps\ cumulat\ [i interzicerea pe o perioad\ de trei ani a drepturilor civile n sentin]a vine dup\ ce, cu o zi `nainte, ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a dispus trimiterea spre rejudecare la Curtea de Apel Suceava a unui alt dosar de `n[el\ciune `n care Dumitru Morhan, pre[edintele Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia a fost condamnat tot la [ase ani de `nchisoare

Omul de afaceri Dumitru Morhan nu a sc\pat de belele `n justi]ie, de[i mar]i ~nalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a decis trimiterea spre rejudecare la Curtea de Apel Suceava a dosarului `n care acesta fusese condamnat la [ase ani de `nchisoare cu executare de Tribunalul Suceava, sentin]\ confirmat\ de Curtea de Apel. ~n acel dosar, Morhan este judecat pentru c\ a utilizat semn\tura fostului pre[edinte al Uniunii Ucrainenilor din Rom=nia (UUR), {tefan Tcaciuc pe o h=rtie cu antetul UUR pe care a ad\ugat un text din care rezulta c\ cel dint=i i-ar fi `mprumutat lui Tcaciuc peste 80.000 de dolari, document care nu a fost niciodat\ recunoscut nici de UUR [i nici de familia defunctului {tefan Tcaciuc.
Ieri, Tribunalul Suceava s-a pronun]at `ntr-o alt\ spe]\ `n care Dumitru Morhan a fost de asemenea acuzat de `n[el\ciune, iar condamnarea instan]ei jude]ene a fost una asem\n\toare – [ase ani de `nchisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de trei ani [i un an [i jum\tate de `nchisoare pentru complicitate improprie la evaziune fiscal\. Judec\torii au decis c\ omul de afaceri sucevean, pre[edinte al Uniunii Democrate a Ucrainenilor din Rom=nia, va trebui s\ execute pedeapsa cea mai grea – [ase ani de pu[c\rie cu trei ani de interzicere a drepturilor civile, ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale.
~n acela[i dosar a fost condamnat la 12 ani de `nchisoare pentru `n[el\ciune Luca Nicu[or, n\scut `n Ad=ncata, cu domiciliul `n Bucecea, jude]ul Boto[ani, administrator de firm\, cu antecendente penale. Luca Nicu[or a mai primit o pedeaps\ de 4 ani de `nchisoare pentru instigare la evaziune fiscal\  [i al]i doi ani pentru participa]ie improprie la evaziune fiscal\ plus un an [i [ase luni pentru refuzul pred\rii documentelor contabile administratorului desemnat. Instan]a a decis c\ Luca Nicu[or va executa pedeapsa cea mai grea – 12 ani de `nchisoare [i interzicerea drepturilor civile pe o perioad\ de [apte ani dup\ executarea pedepsei principale.
Al treilea actor din acest dosar – Constantin Ioan Ciobanu, n\scut `n 1985 `n Suceava, cu domiciliul `n P\tr\u]i, absolvent a opt clase, av=nd [i el calitatea de administrator de firm\ a fost condamnat de Tribunal la 8 ani de `nchisoare pentru `n[el\ciune, 2 ani de `nchisoare pentru evaziune fiscal\. El a mai avut anterior de lucru cu justi]ia, fiind condamnat la [apte ani de `nchisoare pentru lipsire de libertate `n mod ilegal [i 5 ani de `nchisoare pentru viol, `n anul 2007. Aceste dou\ pedepse au fost descontopite [i repuse `n individualitatea lor. Instan]a a decis c\ individul va executa pedeapsa cea mai grea – 8 ani de `nchisoare [i interzicerea drepturilor civile pe  o perioad\ de 4 ani ca pedeaps\ complementar\, dup\ executarea pedepsei principale.
N  trei miliarde [i jum\tate, bani pe care Morhan [i Luca vor trebui s\-i pl\teasc\ firmei `n[elate
Tribunalul Suceava a mai stabilit c\ Dumitru Morhan, `n solidar cu Luca Nicu[or este obligat s\ pl\teasc\ suma de 2,9 miliarde de lei vechi c\tre SC Select 95 SRL Bucure[ti [i `nc\ 620 de milioane de lei vechi cu titlu de comision c\tre aceea[i firm\, ambele sume urm=nd a fi actualizate cu indicele de infla]ie la care se va ad\uga dob=nda legal\, p=n\ la data efectu\rii pl\]ii. ~n plus, fiecare inculpat este obligat s\ pl\teasc\ statului suma de 110 milioane de lei vechi, cu titlu de cheltuieli judiciare.
Sentin]a dat\ de Tribunal poate fi atacat\ cu apel la Curtea de Apel Suceava, `n termen de 10 zile de la comunicare.
N un dosar vechi de cinci ani, infrac]iuni comise acum [apte ani
Vreme de cinci ani, dosarul penal `n care  Dumitru Morhan a fost trimis `n judecat\ pentru `n[el\ciune a stat oarecum `n umbr\. ~n anul 2006, procurorii nu au f\cut public rechizitoriul, iar, ulterior, dosarul a stat o lung\ perioad\ la Curtea Constitu]ional\ pentru c\ Morhan, Luca [i Ciobanu, prin avoca]ii angaja]i au contestat constitu]ionalitatea legilor `n baza c\rora au fost da]i pe m=na instan]ei. ~n cele din urm\, Curtea Constitu]ional\ a respins excep]iile de neconstitu]ionalitate invocate, iar `n luna aprilie a acestui an dosarul a intrat `n linie dreapt\.
Dumitru Morhan a fost trimis `n judecat\ pentru s\v=r[irea infrac]iunii de `n[el\ciune, complicitate la participa]ie improprie la evaziune fiscal\ [i instigare la fals sub semn\tur\ privat\. ~n luna august a anului 2004, `mpreun\ cu Nicu[or Luca, au indus `n eroare firma Select 95 SRL Bucure[ti, de la care a `ncasat `n total 3,5 miliarde de lei vechi, dar nu a livrat nicio marf\. Este vorba despre produse de balastier\. Dumitru Morhan i-a `nlesnit lui Nicu[or Luca, patronul firmei Adomir SRL, prin care s-a derulat `n[el\ciunea, leg\tura cu firma Select 95 SRL Bucure[ti. ~n fruntea firmei Adomir a fost instalat ca administrator de fa]ad\ Constantin Ion Ciobanu, un t=n\r de 20 de ani, la acea vreme cu serioase probleme psihice confirmate de medici, care a fost convins s\ `nregistreze `n contabilitatea acestei firme activitatea comercial\ desf\[urat\ cu SC Select 95 SRL Bucure[ti. ~n plus l-a determinat pe un angajat – Ionel Iordan, s\ `ntocmeasc\ `n fals avizele de `nso]ire a m\rfii, cunosc=nd c\ `n mod real aceast\ marf\ nu a fost niciodat\ livrat\ c\tre firma bucure[tean\.
Partenerul de afaceri a lui Dumitru Morhan, Nicu[or Luca `n perioada iunie 2003 – iunie 2004  `mpreun\ cu Constantin Ioan Ciobanu, numit administrator la Adomir SRL Cost=na a indus `n eroare mai multe societ\]i comerciale din Suceava [i din ]ar\, de la care a achizi]ionat diverse m\rfuri, pentru achitarea c\rora au eliberat file CEC  f\r\ acoperire bancar\. El este acuzat [i de afacerea f\cut\ `mpreun\ cu Dumitru Morhan `n anul 2004, mai sus amintit\ `n care p\gubit\ a fost firma Select 95 SRL Bucure[ti. Luca l-a determinat pe Ciobanu s\ nu `nregistreze `n contabilitate opera]iuni comerciale desf\[urate cu societ\]ile comerciale pe care le-a indus `n eroare. Tot el a semnat `n numele lui Ciobanu contractul cu Select 95 SRL Bucure[ti.
N Ciobanu, considerat  de medici un individ cu deficien]\ mintal\, numit administrator la firma Adomir
Constantin Ioan Ciobanu, n\scut `n anul 1985, prezenta, atunci c=nd era administrator la firma Adomir, conform medicilor de la Serviciul de Medicin\ Legal\ Suceava “deficien]\ mintal\ u[oar\ cu tulbur\ri de comportament [i dezvoltare dizarmonioas\ a personalit\]ii, iar `n momentul comiterii faptelor avea discern\m=ntul diminuat”.
Cu acest bagaj la bord, Ciobanu a fost prezentat de tandemul Morhan – Luca lui Gheorghe Cojocaru, patronul firmei SC Select 95 SRL Bucure[ti, `n[elat\ de cei doi ca fiind “Stan Ioan” – director al Direc]iei Jude]ene de Drumuri Comunale, institu]ie inexistent\ ca [i persoana invocat\ `n vreme ce Adomir era firma care tocmai c=[tigase licita]ia pentru reabilitarea de drumuri din jude]ul nostru, unde urma s\ fie virate produsele de balastier\ inexistente furnizate de SC Irinest c\tre Select 95 Bucure[ti. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Mamă a șase copii mici, bătută de soț pentru că a refuzat să-i mai dea bani să joace la păcănele

Împotriva bărbatului de 46 de ani polițiștii au emis un ordin de protecție, fiind evacuat …