Wednesday , November 30 2022

Medicii de familie ameninta ca nu mai elibereaza retete si bilete de trimitere

~n cursul zilei de ieri medicii de familie au decis la nivel na]ional c\ nu vor semna contractul-cadru p=n\ nu vor studia forma final\ a actului normativ publicat\ `n Monitorul Oficial n liberi de contract, ace[tia nu vor mai prescrie re]ete gratuite [i compensate, nici bilete de trimitere, fapt care ar putea afecta pacien]ii, activitatea din Ambulatoriul Spitalului [i din U.P.U., precum [i farmaciile n CAS Suceava a anun]at posibilitatea `ncheierii de acte adi]ionale la contractul-cadru pe 2010 pentru `nc\ o lun\, perioad\ `n care nu exist\ premise legale pentru `ntreruperea activit\]ii

At=t la nivel na]ional, c=t [i la nivelul jude]ului Suceava, medicii de familie au decis s\ nu semneze Contractul-cadru pe anii 2011-2012. Acest fapt are ca implica]ii faptul c\ `ncep=nd cu 1 iunie ei nu vor mai elibera re]ete gratuite [i compensate, nici trimiteri la medicii de specialitate, pentru c\ acestea nu vor mai putea fi acoperite de Casa Na]ional\ de Asigur\ri de S\n\tate. Pacien]ii vor fi consulta]i `n zilele urm\toare gratuit, dar nu vor mai putea s\-[i procure medicamentele de care au nevoie f\r\ a scoate bani din buzunar, `n timp ce cotizeaz\ `n continuare pentru asigurarea de s\n\tate.
Asocia]ia Jude]ean\ a Medicilor de Familie Suceava s-a `ntrunit `n cursul zilei de ieri pentru a hot\r` ce este de f\cut `n continuare. Vicepre[edinta AJMF, dr. Draga Buimistriuc, a declarat c\ decizia r\m=ne valabil\ p=n\ va fi publicat actul normativ `n Monitorul Oficial, urm=nd ca apoi s\ se poarte alte discu]ii, `n func]ie de ce s-a modificat sau nu. Purt\toare de cuv=nt a Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Anda S\l\gean, a declarat c\ `n cursul serii de 31 mai documentul a fost predat spre publicare `n Monitorul Oficial, excluz=nd criteriile controversate de internare `n spitale. Cu toate acestea, dr. Buimistriuc s-a ar\tat ne`ncrez\toare, preciz=nd c\ pe 1 iunie `nc\ mai existau dezbateri la nivelul conducerii institu]iilor implicate.
Medicii din Bucure[ti s-au reunit, miercuri, la Spitalul Universitar de Urgen]\, unde au decis `n unanimitate s\ se alieze colegilor din ]ar\ [i s\ nu semneze contractul cadru pe 2011 – 2012. Pre[edintele Patronatului Medicilor de Familie, Doina Mih\il\, a spus c\ Ministerul S\n\t\]ii a f\cut absolut tot ceea ce era de f\cut, dar c\ nu este suficient. Problema este de fapt a CNAS, care `n pofida faptului c\ a avut un buget egal cu cel din 2010 pentru medicina primar\, atunci c=nd acesta trebuia alocat doctorilor de familie, a fost mai mic. “Nu în]eleg cum la buget egal toat\ lumea pierde. Nu vom semna contractul cadru [i m\ refer la asocia]iile medicilor de familie [i Patronatul acestora, aliindu-ne astfel deciziei luate la nivel na]ional de c\tre colegii no[tri”, a spus Doina Mih\il\.
De asemenea, pre[edintele Societ\]ii Na]ionale a Medicinei de Familie/Medicin\ General\, Rodica T\n\sescu, a precizat c\ medicii de familie nu pot elibera re]ete pentru medicamnete gratuite [i compensate sau trimiteri pentru medicii speciali[ti, pentru c\ nu au contract cu CNAS. Ea a precizat c\ medicii `[i vor consulta pacien]ii f\r\ bani, dar c\ `i vor ruga s\ `n]eleag\ faptul c\ lipsa contractului nu le permite mai mult.
~nc\ o lun\ de prelungire, pe acte adi]ionale la contractul din 2010
O solu]ie discutat\ [i la nivel jude]ean, [i la nivel na]ional este aceea a `ncheierii unui act adi]ional pentru o lun\, timp `n care medicii vor putea analiza normele `n forma lor final\, dup\ publicarea `n Monitorul Oficial. Acest lucru a fost solicitat pre[edintelui CNAS, pentru ca observa]iile medicilor s\ poate fi totu[i discutate. CAS Suceava sus]inea ieri chiar c\ aceast\ variant\ a fost acceptat\ la nivel na]ional. “CAS Suceava `ncheie pentru luna iunie 2011 acte adi]ionale la contractele de furnizare de servicii medicale, medicamente [i dispozitive medicale pentru anul 2010, urm=nd ca `n cursul lunii iunie s\ se ini]ieze noul proces de contractare aferent anului 2011”, a anun]at pre[edintele Casei, Cristi Bleor]u. Cu toate acestea, condi]iile de acordare a asisten]ei medicale prev\zute de actele adi]ionale sunt cele prev\zute `n normele propuse pentru anul 2011, care `i nemul]umesc pe medicii de familie. Cristi Bleor]u a declarat c\ “nu exist\ premisa legal\ de a `ntrerupe furnizarea de servicii medicale `n cursul lunii iunie 2011. Pentru toate domeniile de asisten]\ medical\, eventualele diferen]e rezultate ca urmare a negocierii contractelor pentru anul 2011 [i a prevederilor cuprinse `n actele adi]ionale corespunz\toare lunii iunie 2011, se vor regulariza”.
Aglomerare la U.P.U. [i cre[terea veniturilor Ambulatoriului
~n func]ie de r\spunsul medicilor de familie, cei mai afecta]i ar putea fi pacien]ii, care nu vor mai putea ob]ine re]ete compensate sau gratuite. Chiar dac\ sunt asigura]i, ace[tia nu se vor putea prezenta la medicii de specialitate din Ambulatoriul Spitalului Jude]ean f\r\ bilet de trimitere de la medicul de familie, dec=t dac\ vor pl\ti consulta]ia. Chiar [i `n acest\ situa]ie, `ns\, nu vor putea primi re]ete pentru medicamentele de care au nevoie, pentru c\ acestea nu sunt validate de Cas\ medicilor speciali[ti din Ambulatoriu `n lipsa unui bilet de trimitere. Directorul medical al Spitalului Jude]ean Suceava, dr. Doina Ganea-Motan, a declarat c\ aceast\ decizie a medicilor de familie, de[i nu este una benefic\, ar putea duce, dac\ se men]ine, la o cre[tere a veniturilor ob]inute prin activitatea din Ambulatoriu. ~n acela[i timp, ar putea duce la aglomerarea Unit\]ii de Primire a Urgen]elor, la care vor apela tot mai mul]i pacien]i acu]i care nu vor mai putea fi gestiona]i de medicii de familie.
Decizia medicilor de familie afecteaz\ [i farmaciile
Nici pentru farmacii vestea nu este deloc `mbucur\toare. Farmacista-[ef a unei farmacii centrale a explicat c\ este vorba `n primul r=nd despre aprovizionarea cu medicamente, care s-a f\cut `n func]ie de o estimare a num\rului de pacien]i. Acestea vor fi returnate `n cazul `n care situa]ia va r\m=ne a[a, urm=nd ca v=nz\rile s\ scad\ semnificativ pentru c\ pacien]ii nu vor avea bani pentru a-[i cump\ra medicamentele de care au nevoie. “Am `ntrebat ast\zi (ieri, n.r.) la CAS dac\ putem primi re]ete compensate sau gratuite [i mi s-a comunicat c\ at=ta vreme c=t medicii care semneaz\ re]etele apar `n sistemul electronic al CAS, actualizat la data de 1 iunie 2011, `nseamn\ c\ au f\cut o `n]elegere cu Casa [i c\ elibereaz\ `n continuare re]ete. Chiar dac\ nu am primit ast\zi nicio re]et\ eliberat\ de un medic de familie, am verificat s\ v\d dac\ apar c=teva nume `n sistem [i, `ntr-adev\r, ap\reau. Este posibil ca situa]ia s\ se schimbe [i m=ine sistemul s\ fie reactualizat, iar medicii care nu vor s\ semneze contract cu CAS s\ fie [ter[i din list\”, a declarat aceasta. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Un bărbat de 54 de ani a ajuns în stare gravă la spital după ce a căzut de pe un garaj

Pacientul a fost internat în secția de Neurochirurgie a Spitalului Județean  Un bărbat în vârstă …