Wednesday , October 4 2023

Mecanismul deturnarii de fonduri cu retete falsificate, marca Cristina Iordachel

Presedintele director general al Casei de Asigurari de Sanatate Suceava, Cristina Iordachel, este cercetat penal pentru deturnare de fonduri
N `n pl=ngerea penal\ aflat\ `n cercetare la Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ Suceava, pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate, Cristina Iord\chel este acuzat\ c\ a falsificat re]ete, beneficiind de baza de date ale farmaciilor OFICINALIS [i GALENICA, pentru a ob]ine decont\ri din bugetul asigur\rilor de s\n\tate de circa 6 miliarde de lei vechi n Obiectiv prezint\ exemple concrete din care ar rezulta deturnarea de fonduri invocat\, modul `n care s-a ac]ionat, dar [i ce cred autorii pl=ngerii penale c\ ar fi f\cut cu banii astfel ob]inu]i doctori]a Cristina Iord\chel n declara]ia de avere, de pe site-ul Casei Na]ionale de Asigur\ri de S\n\tate  a pre[edintelui director general  Cristina Iord\chel nu poate fi accesat\
Dup\ ce am anun]at faptul c\ pre[edintele director general al Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava, Cristina Iord\chel, este cercetat\ penal pentru deturnare de fonduri, fiind acuzat\ c\ [i-ar fi `nsu[it din fondurile Casei circa 6 miliarde de lei vechi, Obiectiv prezint\ ast\zi mecanismul prin care autorii pl=ngerii penale depuse la parchete [i preluat\ spre cercetare de Serviciul de Investigare a Fraudelor din IPJ consider\ c\ principalul gestionar al fondurilor bugetare din domeniul s\n\t\]ii `n jude]ul Suceava a deturnat banii asigura]ilor spre propriul buzunar.
Astfel, Cristina Iord\chel, cu complicitatea farmacistei Doini]a Duluchian – na[a ei de cununie, patron la farmacia OFICINALIS Suceava de pe strada M\r\[e[ti nr. 39 A [i a farmacistei Domnica Niculescu, patron la farmacia GALENICA FARM de pe strada Tipografiei nr. 4 A, ar fi utilizat datele personale ale asigura]ilor care s-au adresat  acestor farmacii de-a lungul timpului [i care se afl\ `n baza de date a celor dou\ farmacii, pentru a scrie re]ete `n fals.
Documentul la care facem referire relev\ faptul c\ persoanele care apar c\ au fost consultate de c\tre doctori]a Iord\chel [i c\rora le-au fost prescrise medicamente, nu au ajuns niciodat\ `n cabinetul  `n care aceasta `[i desf\[ura activitatea dou\ ore pe zi [i cu care avea contract `n intervalul martie 2008 – martie 2009. Este vorba despre cabinetul  medical Dr. Hrenciuc Elvira.
Datele persoanelor din baza de date ale farmaciilor, minori sau pensionari, au fost folosite pentru completarea re]etelor de c\tre Cristina Iord\chel iar farmacistele Duluchian [i Niculescu, cu datele persoanelor care ar fi ridicat medicamentele, le depuneau spre decontare la Casa de Asigur\ri de S\n\tate pentru a primi contravaloarea lor, majoritatea re]etelor fiind gratuite.
N Exemple concrete
Poli]i[tii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor trebuie s\ mearg\ pe urma exemplelor concrete indicate `n pl=ngerea penal\ f\cut\ `mpotriva doctorului Cristina Iord\chel.
Le transcriem ca atare:
“Datele bolnavului din re]eta CSAP nr. 3789871, prescris\ de medicul de familie [i eliberat\ de farmacia GALENICA `n data de 09.02.2009, au fost folosite de Iord\chel Cristina pentru a scrie re]eta seria CSAP nr. 3797323, depus\ de farmacia OFICINALIS ca eliberat\ `n data de de 04.03.2009”.
“Datele bolnavului din re]eta CSAP nr. 37899698, prescris\ de medicul de familie [i eliberat\ de farmacia GALENICA `n data de 24.02.2009 au fost folosite de Iord\chel Cristina pentru a scrie re]etele seria CSAP nr. 3797556, 7419535 [i 7419707, depuse de farmacia OFICINALIS ca eliberate `n data de 24.03 2009, 07.04. 2009 [i 14.04.2009”
“Datele bolnavului din re]eta seria CSAO nr. 5872390, prescris\ de medicul de familie [i eliberat\ de farmacia GALENICA `n data de 02.02.2008, au fost folosite de Iord\chel pentru a scrie re]eta CSAP nr. 1035260, depus\ de farmacia OFICINALIS, ca eliberat\ `n data de 15.01.2009”
Prezent\m [i o list\ `n care scrisul Cristine Iord\chel apare [i la completarea datelor personale ale  unor persoane care `n mod fictiv au ridicat medicamente de la farmacia GALENICA. Este vorba de re]etele cu seriile CSAO numerele 4760045 din 28.01.2009; 476003 din 23.01.2009; 4760047 din 28.01.2009; 1035259 din 14.01.2009; 4759949 din 12.01.2009.
N Extinderea afacerii cu re]ete pe filiera M\lini
Cel pu]in trei re]ete au fost completate de medicul Cristina Iord\chel unor asigura]i din comuna M\lini. Este vorba de cele cu seriile CSAP numerele 3797552 din 24.03.2009; 3797557 din 24.03.2009 [i 3707560 din 24.03.2009. ~mputernicitul care apare c\ ar fi ridicat re]etele de mai sus, a ridicat `n realitate re]etele eliberate de medicul s\u de familie, datele sale personale put=nd fi folosite `n mod fraudulos pentru re]etele amintite. Se indic\ faptul c\ `n mod evident se poate observa o diferen]\ de semn\tur\  la primitor, de pe re]etele adev\rate [i re]etele scrise de Cristina Iord\chel.
Un alt exemplu vizeaz\ faptul c\ pe numele unui asigurat au fost scrise patru re]ete – trei de medicul Cristina Iord\chel, a[azis eliberate de farmacia Galenica  [i o re]et\ scris\ de c\tre medicul Elvira Hrenciuc, a[azis eliberat\ de farmacia OFICINALIS. La toate aceste patru re]ete difer\ semn\tura [i num\rul c\r]ii de identitate a asiguratului care ar fi ridicat medicamentele. Se arat\ c\ `n acest caz, Cristina Iord\chel ar fi adoptat o alt\ tactic\ – neamiav=nd dreptul s\ scrie  re]ete din aprilie 2009 de c=nd a revenit `n func]ia de director la Casa de Asigur\ri de S\n\tate, ar fi obligat medicii care au contract cu casa s\-i aduc\ re]ete scrise `n fals. Acuza]ia este foarte grav\ [i trebuie probat\ dar la dosarul care `nso]e[te pl=ngerea penal\ exist\ depuse , ca anexe, mai multe documente l\muritoare, care vor fi utilizate de anchetatori `n elucidarea cazului.
Un alt exemplu de practic\ oneroas\ vizeaz\ faptul c\ unui asigurat medicul de familie `i prescrie o re]et\ seria CSAP nr. 2516660 `n care se poate observa numele corect [i semn\tura adev\rat\. ~ntr-o re]et\ scris\ `n fals de doctori]a Iord\chel se poate observa numele persoanei scris gre[it, gre[eala fiind f\cut\ [i `n completarea datelor persoanei care a “ridicat” medicamentele. Se pot vedea clar diferen]ele `ntre semn\turi [i gre[eala f\cut\ la scrierea numelui, compar=ndu-se cele dou\ re]ete.
Un asigurat, `nainte de revelion, `n 29.12.2008, suferind de acnee (co[uri pe fa]\, n.r.), a mers la consulta]ie la doctori]a Cristina Iord\chel [i i s-a prescris o re]et\. Imediat dup\ anul nou, pacientul a mers din nou la consulta]ie, f\r\ s\ ridice medicamentele prescrise `n anul precedent, pentru furunculoz\. A ob]inut o nou\ re]et\ iar medicamentele de pe ambele re]ete au fost ridicate abia c\tre sf=r[itul lunii ianuarie 2009. Astfel de exemple continu\ `n pl=ngerea penal\ care a fost mutat\, pe parcursul unui an prin dou\ parchete [i un serviciu de poli]ie, p=n\ acum f\r\ nicio consecin]\ concret\ pe linia cercet\rii penale.
N Ce ar fi  f\cut Cristina Iord\chel cu banii c=[tiga]i din re]etele prezentate
Conform aceleia[i pl=ngeri penale, `n anul 2008, Cristina Iord\chel a achizi]ionat un autoturism Honda Civic [i un apartament de peste 200.000 RON. Pentru a justifica banii cu care a cump\rat aceste bunuri, `n declara]ia sa de avere ar fi scris c\ a `mprumutat bani de la p\rin]i [i de la o alt\ persoan\, suma `mprumutat\ fiind de peste 170.000 RON.
Faptul c\ [efa Casei de Asigur\ri de S\n\tate a `ncheiat `n perioada c=t nu a condus institu]ia un contrac de numai dou\ ore cu cabinetul dermato – venerice Hrenciuc Elvira  doar pentru a sustrage bani din sistemul de s\n\tate este dovedit, `n opinia autorilor pl=ngerii penale care o vizeaz\ de faptul c\ ea de]ine un cabinet privat cu care putea oric=nd s\ intre `n contract cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate. Dar ea nu a vrut s\-[i implice propriul cabinet `n aceast\ afacere. De altfel, faptul c\ Iord\chel ar fi lucrat `n acest cabinet la medicului Hrenciuc Elvira nu se reflect\ `n niciun fel `n veniturile declarate de actuala [ef\ a CAS, `n pl=ngerea penal\ eviden]iindu-se faptul c\ `n declara]iile de avere, nef\cute publice, nefigur=nd  niciun fel de venituri de la acest cabinet.
N Declara]ia de avere a pre[edintelui director general Cristina Iord\chel, inaccesibil\
La ora actual\, cu toate c\ to]i ceilal]i angaja]i ai Casei de Asigur\ri de S\n\tate Suceava au depuse [i actualizate declara]iile de avere pe site-ul institu]iei, la `ncercarea de a accesa declara]ia de avere a pre[edintelui director general Cristina Iord\chel, site-ul Casei Na]ionale de Asigur\i de S\n\tate, unde este postat\ conform celor sus]inute de ea, declara]ia de avere, d\ o eroare de program, ar\t=nd c\ acest document nu poate fi accesat.
Organele de anchet\ sunt chemate s\ clarifice repede aspectele infrac]ionale con]inute `n pl=ngerea penal\ care ofer\ informa]ii punctuale referitoare la modul `n care au fost malversate re]etele pe filiera Cristina Iord\chel – farmaciile GALENICA [i OFICINALIS – Casa de Asigur\ri de S\n\tate Suceava. Ziarul Obiectiv de Suceava a solicitat `n mod oficial G\rzii Financiare informa]ii privind modul `n care s-a tratat p=n\ acum acest subiect. R\spunsul `l vom primi `n zilele urm\toare [i `l vom face public. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Doi tineri, răniți într-un accident în care au fost implicate trei mașini, la Zvoriștea (FOTO, VIDEO)

Miercuri seara, trei autoturisme au fost implicate într-un accident pe raza comunei Zvoriștea.  Doua persoane, …

No comments

 1. Daca nu i-au pus sechestru asigurator pe bunuri,degeaba…

 2. Ar fi interesant sa se stie si ca pe unii medicii ii conditiona daca nu controale

 3. Doinita Duluchian are masina de 20.000 euro (Cooper MiniOne)

 4. Iordachel nici nu primea la spital persoane pt. consultatii. Pe toti ii directiona catre cabinetul propriu.

 5. Nu va faceti iluzii.Toate acestea au fost descoperite de mult de o verificare la CJAS Sv de catre o comisie de la Casa Nationala. Concluzia : Calificativ maxim , fruntas pe ramura in intrecerea socilaista.Totul din declaratia de avere si cele descoperite trebuie inmultite cu 2 caci s-a facut fifti -fifty.Oare cu cine ??
  Cei pe care ii banuim noi, tac, ba chiar o sustin caci nu se intrevede o demisie de “onoare” stil Blaga.. Ca maine apare din nou la televizor , ranjind fasolele pe sticla.

 6. si cand te gandesti ca pe farmacisti si pe medici ii ameninta intr-una ca ii baga la puscarie pentru prescrieri si eliberari de retete pe care ea le considera abuzive …. fereasca sfantul sa se fi eliberat o reteta cu o suma ceva mai mare, mai ales la cancer, boli psihice, hepatita, etc. – unde erau normale preturile respective, iar pacientii chiar isi ridicau medicamentele – fara sa fi trecut pe sub nasucul ei, ca facea ca trenul in gara. NESIMTIRE SI INDOLENTA. dar, din pacate, in nici un caz ei nu ii este rusine, nici macaar la un nivel minim!

  • minarelile au fost facute cu cealalta , cu Hreceniuc (nu Hrenciuc) pe asta nu o ia nimeni la intrebari ca si asta sigur facea acelasi lucru

 7. Gura lumii vorbeste de mult prin targul nostru despre acest TRIO si despre aceste fapte, bineinteles la nivel de mica birfa la colt de strada! Dar “organul” intotdeauna afla ultimul sau poate ca e mai surd din nascare/nepasare! Dupa parerea unora ar cam trebui verificate si farmaciile in cauza despre oaresce achizitii de bmw-uri, tiguan-uri, case de vacanta, excursii luxury-high-entry etc. etc.
  Oricum . . . parerea mea este ca fi un mare fisss. Foaia din dosarul/dosarele penale nu va mai deveni albastra ci portocalie!