Friday , May 24 2024

Marius Zmau, seful PNL Suceava, urmarit penal pentru evaziune fiscala

Procurorii au `nceput urm\rirea penal\ `mpotriva [efului PNL Suceava, Marius Zm\u, ca fost patron la Casa Plus, pentru o evaziune fiscal\ de peste 22 de miliarde de lei vechi, constatat\ de comisarii G\rzii Financiare `n vara acestui an n  în perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, Zm\u a înregistrat în contabilitatea societ\]ii un num\r de 66 facturi fiscale, în valoare total\ de 2.041.441 lei, emise de o societate comercial\ din jude]ul Boto[ani [i 14 facturi fiscale, în valoare total\ de 697.878 lei, emise de o firm\ din localitatea Hârl\u, jude]ul Ia[i, ce con]in opera]iuni fictive, prin aceste modalit\]i sustr\gându-se de la plata impozitului pe profit [i a TVA-ului în sum\ total\ de 2.275.342 lei

 

Parchetul de lâng\ Tribunalul Suceava a confirmat ieri  începerea urm\ririi penale fa]\ de Marius Zm\u (foto), de 39 ani, pre[edintelele organiza]iei municipale PNL Suceava [i fost patron al SC Casa Plus SRL, firm\ recent intrat\ `n faliment. Urm\rirea penal\ s-a pus `n mi[care sub aspectul s\v=r[irii infrac]iunii de evaziune fiscal\, fapt\ care poate fi pedepsit\ cu `nchisoare p=n\ la 15 ani.
Conform IPJ Suceava, Marius Zm\u, în calitate de administrator al SC Casa Plus SRL Suceava, nu a eviden]iat în contabilitatea societ\]ii opera]iunile comerciale efectuate pe parcursul a doi ani, p=n\ `n luna iunie a acestui an, constatându-se o lips\ în gestiunea de m\rfuri în valoare total\ de 6.890.179 lei. Totodat\, în perioada ianuarie 2010 – ianuarie 2011, a înregistrat în contabilitatea societ\]ii un num\r de 66 facturi fiscale, în valoare total\ de 2.041.441 lei, emise de o societate comercial\ din jude]ul Boto[ani [i 14 facturi fiscale, în valoare total\ de 697.878 lei, emise de o firm\ din localitatea Hârl\u, jude]ul Ia[i, ce con]in opera]iuni fictive, prin aceste modalit\]i sustr\gându-se de la plata impozitului pe profit [i a TVA-ului în sum\ total\ de 2.275.342 lei”.
Ziarul Obiectiv de Suceava relata `n luna iulie a acestui an despre un control efectuat  la firma lui Marius Zm\u de c\tre Garda Financiar\, care a relevat faptul c\ din gestiunea SC Casa Plus  s-au “evaporat”, `n doi ani, m\rfuri `n valoare total\ de aproximativ 69 de miliarde de lei vechi, pentru care nu s-au pl\tit la stat nici TVA [i nici impozit pe profit [i despre care Marius Zm\u spunea atunci c\ nu [tie nimic. El a acceptat c\ exist\ diferen]e `ntre situa]iile scriptice [i stocurile faptice de m\rfuri [i a recunoscut c\ societatea nu a efectuat `nc\ de la `nceputul anului 2009 inventarul faptic al `ntregului patrimoniu al firmei. El a `ncercat s\ le explice comisarilor financiari c\  a uitat s\ fac\ inventarul, iar unele m\rfuri s-ar fi “depreciat” `ntre timp din cauza manipul\rii. Explica]iile `ns\ nu au ]inut. Conform legii, societatea avea obliga]ia efectu\rii inventarierii patrimoniului firmei cel pu]in o dat\ pe an, inclusiv a evalu\rii [i `nregistr\rii `n contabilitate a eventualelor  m\rfuri degradate sau depreciate ori lipsuri `n gestiune, `n fiecare an fiscal. Referitor la posibilitatea invocat\ de patron ca diferen]a dintre stocurile scriptice [i cele faptice s\ provin\ din erori ocazionate de transferurile de m\rfuri, aceasta nu a fost luat\ `n considerare fiindc\ `n urma inventarierii faptice s-au constatat diferen]e `n minus la m\rfuri, la toate gestiunile societ\]ii. Liderul politic Marius Zm\u va trebui s\ explice de-acum `n fa]a procurorilor unde s-a “evaporat” marf\ de 70 de miliarde din gestiunea firmei, firm\ care a intrat deja `n faliment.

CASA PLUS a intrat `n faliment luna trecut\, av=nd  datorii de peste 3 milioane de euro
Tribunalul Suceava a decis `n urm\ cu pu]ine zile, intrarea `n faliment a SC Casa Plus SRL dup\ ce planurile de reorganizare judiciar\ propuse anterior `n baza unei solicit\ri de insolven]\ depuse la instan]\ nu au func]ionat. Despre `ncurc\turile financiare ale lui Marius Zm\u s-a aflat dup\ ce `n luna octombrie a anului trecut  a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, fiind sus]inut pentru aceast\ func]ie de [eful organiza]iei jude]ene, {tefan Alexandru B\i[anu, care `i este [i cum\tru.
La o lun\ dup\ ce a fost ales pre[edinte al organiza]iei municipale a PNL Suceava, Marius Zm\u, `n calitate de administrator al SC CASA PLUS SRL Suceava a cerut deschiderea procedurii generale a insolven]ei [i admiterea cererii de reorganizare a societ\]ii care `[i c=[tigase o oarecare notorietate `n domeniul comer]ului en-gros [i en-detail cu materiale de construc]ii [i echipamente sanitare.
Motivul invocat – `ncep=nd cu anul 2009, a sc\zut cererea pe pia]\ pentru aceste produse, odat\ cu pr\bu[irea sectorului construc]iilor. Pe de alt\ parte, `n intervalul 2007 – 2008, societatea condus\ de Marius Zm\u a accesat credite de investi]ii de la BCR, Piraeus Bank, Unicredit }iriac, `n valoare de peste 1.000.000 de euro, `n vederea extinderii activit\]ii prin deschidere de mai multe puncte de lucru, magazine de desfacere [i spa]ii de depozitare, precum [i linii de credit la Unicredit }iriac, BCR, Credit European Bank, Banca Transilvania `n valoare de 7.000.000 lei [i peste 500.000 euro `n vederea men]inerii aprovizion\rii.
“Lipsa sau insuficien]a lichidit\]ilor a determinat imposibilitatea pl\]ii datoriilor c\tre b\nci la termenele scadente, precum [i noi restan]e de pl\]i c\tre furnizorii de marf\. Consider\m c\ unica variant\ de redresare este cea a reorganiz\rii judiciare care s\ prevad\ fie o ree[alonare a datoriilor scadente, fie o redimensionare a acestora”, arat\ Marius Zm\u `n cererea aprobat\, de deschidere a procedurii insolven]ei. ~n total, numai datoriile asumate de administratorul SC Casa Plus  dep\[esc 3 milioane de euro. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Drum proaspăt asfaltat în Siret. Cum a întors Flutur în favoarea lui o ”glumiță” de campanie care a făcut valuri pe Internet

Președintele Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, și primarul orașului Siret, Adrian Popoiu, au trimis o fotografie …