Sunday , January 29 2023

Luhan cere `nchisoarea pe viata pentru pedofilii recidivisti

Europarlamentarul sus]ine c\ a interpelat Comisia European\ cu privire la regimul sanc]ionator `n cazul pedofililor care recidiveaz\ [i este de p\rere c\ o alt\ pedeaps\ pentru ace[tia ar putea fi castrarea chimic\
Europarlamentarul PDL Petru Luhan consider\ c\ recidivi[tii infrac]iunilor sexuale asupra copiilor ar trebui condamna]i pe via]\ sau ar trebui “castra]i chimic”, anun]=nd c\ a interpelat Comisia European\ `n acest sens. ~ntr-un comunicat de pres\, Luhan arat\ c\, potrivit datelor UNICEF, peste un milion de copii sunt folosi]i `n industria pornografic\, iar la nivel european se `nregistreaz\ o cre[tere `ngrijor\toare a cazurilor de pedofilie. El men]ioneaz\ c\ `n acest context Comisia European\ a ini]iat o directiv\ care va sanc]iona abuzul sexual asupra copiilor [i pornografia infantil\ `n toat\ Uniunea European\, documentul urm=nd s\ fie dezb\tut [i votat de plenul Parlamentului European s\pt\m=na viitoare.
Conform proiectului de directiv\, „constr=ngerea unui copil la activit\]i sexuale cu o parte ter]\ este pasibil\ de pedeapsa cu minimum 10 ani de `nchisoare”, iar textul Directivei combate dur turismul sexual [i pornografia infantil\ pe internet. „}in=nd cont c\ aproximativ 20 la sut\ dintre autorii de infrac]iuni sexuale recidiveaz\ dup\ condamnare, consider c\ este nevoie de metode mai aspre pentru recidivi[ti, precum castrarea chimic\ sau condamnarea pe via]\. Am interpelat Comisia Europeana `n acest sens”, a declarat Petru Luhan, membru `n Comisia pentru Justi]ie [i Afaceri interne.
El a ar\tat c\, `n Polonia, persoanele condamnate pentru pedofilie vor fi monitorizate, din 2012, prin br\]\ri electronice pe care le vor primi `n momentul eliber\rii, iar ac]iunea este o urmare a legii, intrat\ `n vigoare `n 2010, care prevede castrarea chimic\ a pedofililor [i a persoanelor care comit incest. Pe de alt\ parte, comisia juridic\ a Senatului Rom=niei a respins, s\pt\m=na trecut\, ini]iativa legislativ\ care prevede castrarea chimic\ a pedofililor condamna]i pentru circumstan]e agravante de abuz sexual. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 4.000 de cereri de azil, înregistrate anul trecut la Centrul Regional de la Rădăuți. 3.086 de permise de ședere, acordate ucrainenilor refugiați

Peste 4.000 de cereri de azil au fost gestionate în anul 2022 de polițiștii de …