Tuesday , March 28 2023

Ludovic Abitei a castigat concursul pentru sefia DSP

N func]iile de director executiv adjunct al Direc]iei de S\n\tatea Public\  [i cea de director executiv adjunct au fost c=[tigate de C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu

Conducerea Direc]iei de S\n\tate Public\ a reu[it s\ treac\ cu brio peste examenele  sus]inute `n cursul acestei s\pt\m=ni la Agen]ia Func]ionarilor Publici din Bucure[ti.   Ludovic Abi]ei a c=[tigat concursul pentru func]ia de director al  DSP, neav=nd niciun contracandidat. Din comisie au f\cut parte Drago[ Dr\gulescu,director al ANFP,Felicia Stan, consilier- ANFP, Gheorghe S`rb, secretar general al MS, C\t\lin Alexandrescu,director- MS [i Angela Zarojanu-subprefect al jude]ului Suceava. Tot `n Capital\ au mai sus]inut concurs pentru ocuparea func]iilor de director executiv adjunct de s\n\tate public\  [i respectiv, director executiv adjunct  economic C\t\lin Pascal [i Firu]a Bosancu.  Trebuie amintit c\ nici cei doi nu au avut contracandida]i. Subprefectul Angela Zarojanu a declarat c\ to]i cei trei candida]i au fost foarte bine preg\ti]i, au r\spuns la `ntreb\ri foarte bine `n ce prive[te managementul [i atribu]iile DSP, modul `n care trebuie s\ decurc\ colaborare cu Institu]ia Prefectului [i cu spitalele din teritoriu.
Ludovic Abi]ei a fost [ef al Compartimentului de Inspec]ie Sanitar\ al DSP iar ulterior,director adjunct la Departamentul de Control. Dup\ eliberarea din func]ie a directorului Alexandru L\z\reanu, a fost numit, director adjunct.Totodat\ el a preluat  [i atribu]iile  de director executiv, iar apoi a fost eliberat din func]ie. Pe 13 octombrie, Ludovic Abi]ei a fost renumit `n func]ie director executiv intermiar al Direc]iei de S\n\tate Public\ [i tot atunci a fost data limit\ de înscriere la concurs.  ~n aceste zile el urmeaz\ s\ primeasc\ ordinul de numire `n func]ie din partea  Ministerului S\n\t\]ii. (Cristina TODIRC|)

Vezi si

Stejari și tei, plantați la Stupca de vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barbă, la 105 ani de la Unirea Basarabiei cu Țara

Luni, 27 martie 2023, vicepreședintele Consiliului Județean Suceava, Niculai Barbă, a plantat stejari și tei …