Tuesday , October 3 2023

Locuitorii bransati la magistrala 1 de pe Mihai Viteazu ar putea ramane fara apa calda si caldura

Lucrarile de pe Mihai Viteazul vor depasi, cu siguranta, data de 1 septembrie
Comandamentul de ieri diminea]\ de la Prim\ria municipiului Suceava a debutat cu problema înt=rzierii lucr\rilor la re]eaua de termoficare cu care se confrunt\ autoritatea local\.
În urma solicit\rilor viceprimarului Viorel Seredenciuc ca firmele care se ocup\ de revizia [i reabilitarea re]elelor de termoficare s\ fie prezente la comandamentul de mar]i diminea]\, doar reprezentan]ii de la Conest [i Test Prima au fost ieri diminea]\ prezen]i.
Firma Conest a fost tras\ la r\spundere pentru înt=rzierea lucr\rilor din cauza deficitului de personal. Conest execut\ lucr\ri la re]ele principale de termoficare de pe strada Mihai Viteazu [i strada Zorilor.
Reprezentanta firmei a sus]inut c\ o parte din muncitori sunt angaja]i în executarea altor lucr\ri [i nu pot p\r\si lucrarea respectiv\. Firma respectiv\ se ocup\ cu lucr\ri la magistrala înt=i de pe strada  Mihai Viteazu [i în cazul în care lucr\rile de termoficare nu se vor executa la timp, acest punct principal de furnizare de ap\ cald\ [i c\ldur\ nu va mai putea func]iona.
Viceprimarul Viorel Seredenciuc a îndemnat-o pe reprezentanta Conest s\ aduc\ for]a de munc\ necesar\ pentru a finaliza la timp lucr\rile dac\ tot vremea este favorabil\.
„Dac\ încep ploile c=nd se vor efectua lucr\rile de sudur\ va fi foarte greu, sudorii vor fi nevoi]i s\ lucreze cu corturi [i nailoane. Aduce]i for]\ de munc\, lua]i doi trei oameni de la celelalte lucr\ri, care probabil sunt lucr\ri de durat\. Aici trebuie finalizat\ lucrarea, ora[ul nu are ap\ cald\, Termica finalizeaz\ revizia [i de aceea trebuie s\ lucr\m [i noi la schimbarea conductelor. Lucr\m contra timp, de aceea de azi voi cere în fiecare zi o situa]ie cu num\rul de muncitori prezen]I în acest punct. P\rerea mea este c\ a]i demarat lucr\rile greu. S\pt\m=na trecut\ trebuia decopertat\ strada [i începute lucr\rile. Nu vreau ca peste dou\ s\pt\m=ni s\ aud c\ nu s-a f\cut una-alta c\ nu a fost timp”.
Pe de alt\ parte, reprezentantul de la Test Prima a afirmat c\ lucr\rile pe care ace[tia trebuie s\ le execute au fost începute din cursul zilei de ieri pe str\zile Tipografiei [i {tefan Dracinski [i c\ vor termina la timp av=nd în vedere c\, fa]\ de Conest, Test Prima are num\rul necesar de muncitori care s\ execute lucrarea la timp. Evident c\ s-au g\sit [i scuze pentru avaria de propor]ie de luni, c=nd în urma decopert\rii por]iunii pe care se efectueaz\ lucr\rile pe strada {tefan Dracinski, un cablu de electricitate a fost atins, deoarece  chipurile nu era prev\zut în proiect ca exist=nd pe acea suprafa]\. (I. G.)

Vezi si

Au început probele de furnizare a căldurii în municipiul Suceava

Thermonet a anunțat că începe, ca urmare a scăderii accentuate a temperaturilor exterioare în timpul …