Tuesday , June 18 2024

Jumatate dintre candidatii respinsi la Bacalaureatul de toamna au depus contestatii

N au fost depuse 332 de contesta]ii de 240 candida]i, dintre care la limba rom=n\ 101, 146 la matematic\, 48 la anatomie [i biologie, 19 la geografie, 14 la fizic\, dou\ la istorie [i c=te una la chimie [i economie n `n ceea ce prive[te notele cu care au promovat cei 397 candida]i care au sus]inut Bacalaureatul `n aceast\ a doua sesiune, nou\ dintre ei au ob]inut medii `ntre 9,13 [i 8
Nemul]umire mare `n r=ndul „bacalaurea]ilor” de toamn\ sau poate disperare de a ob]ine diploma de Bacalaureat pentru a-[i `ncheia socotelile cu [coala oblogatorie. Cel pu]in asta reiese din num\rul mare de contesta]ii depuse de cei respin[i la cea de-a doua sesiune a examenului de Bacalaureat, `n cursul dup\ amiezii de duminic\. Astfel, `n urma afi[\rii rezultatelor celei de-a doua sesiuni a examenului de Bacalaureat, au fost depuse 332 de contesta]ii de 240 candida]i. Dintre acestea, la limba rom=n\ 101, 146 la matematic\, 48 la anatomie [i biologie, 19 la geografie, 14 la fizic\, dou\ la istorie [i c=te una la chimie [i economie.
~n ceea ce prive[te notele cu care au promovat cei 397 candida]i care au sus]inut Bacalaureatul `n sesiunea de toamn\, nou\ dintre ei au ob]inut medii `ntre 9,13 [i 8, al]i 58 candida]i au medii `ntre 7 [i 8, iar restul de 330 au fost oarecum la limit\, av=nd medii situate `ntre 6 [i 7. Dintre respin[i, 134 sunt candida]i care nu au reu[it s\ ob]in\ notele necesare astfel `nc=t media final\ s\ fie peste 6, pentru a fi declara]i „promovat”.
Potrivit datelor prezentate de Inspectoratul {colar Jude]ean Suceava, au promovat doar 36% dintre cei prezen]i la probele Bacalaureatului din aceast\ a doua sesiune. Rezultatele sunt foarte slabe, mai ales dac\ facem compara]ia cu prima sesiune, c=nd jude]ul nostru a fost lider pe ]ar\ dup\ rata de promovare de la Bacalaureat. Din cei 1.230 candida]i `nscri[i pentru aceast\ a doua sesiune, au promovat doar 397 candida]i, restul de 675, prezen]i la probele Bacalaureatului de toamn\, fiind respin[i. Cele mai mari probleme le-au ridicat probele la limba rom=n\ scris [i matematic\, la care s-au `nregistrat [i cele mai multe contesta]ii.
Contesta]iile vor fi solu]ionate azi [i m=ine, urm=nd ca rezultatele finale s\ fie afi[ate pe 9 septembrie, la cele patru centre de examen din municipiul reedin]\ de jude] – Colegiul Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret”, Colegiul Economic „Dimitrie Cantemir”, Colegiul Tehnic „Petru Mu[at” [i Colegiul Tehnic „Samuil Isopescu”. (Oana PAULIUC)

Vezi si

A început modernizarea străzii Luceafărului din cartierul George Enescu

Viceprimarul municipiului Suceava, Lucian Harșovschi, a anunțat deschiderea unui nou șantier în zona George Enescu, …

error: