Thursday , April 18 2024

Judetul Suceava, primul pe tara dupa numarul de profesori care dau în judecata Ministerul Educatiei

n cei mai mul]i membri FSLI care vor da `n judecat\ Ministerul Educa]iei sunt din Bucure[ti (9.500) [i jude]ele Suceava (9.911), Bac\u (8.000), Arge[ (7.500), Prahova (7.000), Maramure[ (6.500), Dâmbovi]a (6.000) [i Alba (5.100) n s\pt\m=na viitoare, pe 10 septembrie, jude]ul Suceava va g\zdui Consiliul Na]ional al FSLI, la care vor participa to]i liderii jude]eni [i zonali, 67 la num\r, `n cadrul c\ruia se va pune la punct noul calendar al mi[c\rilor de protest
Peste 100.000 de sindicali[ti ai Federa]iei Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt (FSLI), reprezentând în special cadre didactice, vor s\ dea Ministerul Educa]iei în judecat\, pentru c\ le-a fost redus\ indemniza]ia de concediu cu 25 la sut\. Raport=ndu-ne la jude]ele ]\rii, `n func]ie de num\rul de membri de sindicat care urmeaz\ s\ aduc\ `n instan]\ Ministerul Educa]iei, suprema]ia o de]in dasc\lii suceveni, ei fiind cei mai hot\r=]i [i mai organiza]i `n ducerea la bun sf=r[it a acestor demersuri.
Cei mai mul]i membri FSLI care vor fi reprezenta]i în instan]\, dup\ ce indemniza]ia de concediu a fost redus\ cu 25 la sut\, sunt din Bucure[ti (9.500) [i jude]ele Suceava (9.911), Bac\u (8.000), Arge[ (7.500), Prahova (7.000), Maramure[ (6.500), Dâmbovi]a (6.000) [i Alba (5.100).
În jude]ele Buz\u, Constan]a [i Dolj sunt câte 5.000 de angaja]i din Educa]ie care vor s\ dea Ministerul de resort în judecat\, din Vrancea sunt 4.500, din Covasna – 4.300, din C\l\ra[i – 4.000, din S\laj – 3.800, din Mehedin]i – 3.600, din Gorj – 3.500, din Boto[ani – 3.100, din Vâlcea [i Harghita – câte 3.000, din Ialomi]a – 2.500, din Ilfov – 2.000, din Giurgiu -1.542, din Gala]i – 1.200, din Sibiu -850, din Teleorman – 600, din Olt – 402, din Cara[-Severin – 350 [i din Arad – 200.
De asemenea, s\pt\m=na viitoare, pe 10 septembrie, jude]ul Suceava va g\zdui Consiliul Na]ional al FSLI, la care vor participa to]i liderii jude]eni [i zonali, 67 la num\r, `n cadrul c\ruia se va pune la punct noul calendar al mi[c\rilor de protest. Discu]iile sindicali[tilor se vor concentra asupra lefurilor diminuate din luna iulie cu 25%, nout\]ilor ce le aduce Legea Salariz\rii, dar [i a tuturor modific\rilor din sistem ce vor avea impact asupra profesorilor, personalului didactic auxiliar [i nedidactic.
~nc\ de la `nceputul lunii august sindicali[tii care reprezint\ angaja]ii din `nv\]\m=ntul sucevean au anun]at c\ urmeaz\ s\ ini]ieze demersurile necesare ac]ion\rii `n instan]\ a Ministerului de resort pentru nerespectarea Codului Muncii.
N [edin]\ a Departamentului Juridic al FSLI, în 7-8 septembrie
Modelul cererii de chemare în judecat\ va fi stabilit în [edin]a Departamentului Juridic al FSLI, organizat în 7-8 septembrie, în Bucure[ti. Juri[tii urmeaz\ s\ pun\ la punct, în aceea[i [edin]\, [i procedura prin care va fi deschis procesul privind reorganizarea caselor corpului didactic, palatelor copiilor [i cluburilor sportive din întreaga ]ar\, se arat\ într-un comunicat de vineri al FSLI.
Noile organigrame din aceste institu]ii, stabilite în baza ordinului Ministerului Educa]iei, au l\sat f\r\ locuri de munc\ angaja]i precum [oferi, secretare, femei de serviciu, fochi[ti sau portari.
~ncep=nd cu noul an [colar, num\rul de posturi finan]ate de la bugetul de stat pentru I{J Suceava [i structurile subordonate este de 202,5, fa]\ de 253 c=te erau anul trecut. Fa]\ de anul [colar anterior, reducerea înregistrat\ reprezint\ 19,97%. Cele mai multe posturi diminuate au fost de tipul didactic auxiliar [i nedidactic (48,60%).
Federa]ia Sindicatelor Libere din Înv\]\mânt dezaproba, din 7 iulie, decizia guvernan]ilor de a reduce cu 25 la sut\ indemniza]iile de concediu ale personalului din înv\]\mânt, considerând c\ este un alt abuz, prin nerespectarea prevederilor legisla]iei în vigoare, respectiv a Codului Muncii.
“Afirm\m, de asemenea, c\ prevederile Legii nr. 118/2010 nu pot fi aplicate retroactiv, în condi]iile în care indemniza]iile de concediu ale personalului din înv\]\mânt trebuie calculate [i pl\tite înainte de plecarea în concediu”, ar\tau reprezentan]ii FSLI.
{i Federa]ia Educa]iei Na]ionale (FEN) a solicitat Guvernului s\ elibereze fondurile necesare pl\]ii concediului de odihn\ pentru angaja]ii din înv\]\mânt [i s\ intervin\ pentru a stopa abuzurile din aceast\ perioad\ ale autorit\]ilor locale.
FEN preciza c\ prime[te în fiecare zi sute de plângeri ale membrilor de sindicat, prin care se semnaleaz\ c\ nu primesc indemniza]iile de concediu.
Legile austerit\]ii, care vizeaz\ reducerea cu 25 la sut\ a salariilor bugetarilor [i recalcularea unor categorii de pensii, au fost publicate, la începutul lunii iulie, în Monitorul Oficial, în variantele adoptate de Parlament, dup\ decizia Cur]ii Constitu]ionale privind neconstitu]ionalitatea unor articole. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Camion și remorcă în valoare de 60.000 de euro, confiscate de polițiști în urma interceptării unui transport ilegal de lemn

De asemenea, au fost confiscați și peste 23 m.c. gater buștean, în valoare de cca. …