Monday , November 28 2022

Jandarmii, chemati sa linisteasca spiritele la APIA

N ieri, ca [i `n zilele precedente, la APIA Suceava fermierii din zona de munte chema]i s\ depun\ cereri pentru subven]ii europene de 250 de euro pentru fiecare vit\ din ograd\ au fost calma]i de jandarmi n temerea c\ pe 21 ianuarie expir\ termenul pentru acordarea acestor subven]ii i-a determinat pe sute de fermieri suceveni din zona de munte s\ vin\ s\ depun\ cereri de subven]ii la APIA Suceava

{i ieri, ca [i `n zilele trecute, sediul Agen]iei de Pl\]i [i Interven]ie `n Agricultur\ -APIA Suceava a fost luat cu asalt de fermierii din zonele montane integrate `n a[a – numitele zone defavorizate, care doreau s\ depun\ cereri pentru ob]inerea subven]iei de 250 de euro oferit\ de Uniunea European\ pentru fiecare vac\ `nscris\ ca fiind furnizoare de lapte conform anterioarelor prevederi viz=nd licitarea de c\tre fiecare fermier a “cotei de lapte”, `n baza unor prevederi implementate anterior `n urma angajamentelor pe partea de agricultur\ antamate de Rom=nia `n cadrul negocierilor de integrare `n Uniunea European\.
Pentru a calma spiritele a fost nevoie de interven]ia jandarmilor, chema]i de conducerea APIA Suceava s\ domoleasc\ nemul]umirile celor care se a[ezaser\ `nc\ de la primele ore ale dimine]ii, la cozile formate `n fa]a ghi[eelor institu]iei.
Oamenii veni]i de la peste 100 de kilometri, erau  ieri la fel de nemul]umi]i pentru modul greoi `n care se desf\[oar\ opera]iunea de `nscriere a cererilor pentru acordarea subven]iilor europene.
Directorul APIA Suceava, Angela Coroleuca, era [i ea, ieri dup\-amiaz\, la cap\tul r\bd\rii. R\corindu-se pe cei care au luat cu asediu u[ile institu]iei pe care o conduce a dorit s\ puncteze faptul c\ majoritatea celor care cer acum sprijin UE sunt cei care cu pu]in\ vreme `n urm\ au renun]at la cota de lapte pe care ar fi putut s\ o negocieze, au preferat s\ continue s\ promoveze zootehnia ancestral\ iar acum, c=nd au auzit c\ Uniunea European\ ofer\ bani cresc\torilor de bovine, au `nceput s\ umble prin sate s\ cumpere de la al]ii cote de lapte, aceasta fiind una dintre condi]iile pentru a dob=ndi statutul de fermier subven]ionat de Uniunea European\.
Celor de la APIA le este cu at=t ma greu cu c=t tot la `nceput de an au venit un num\r important de solicitan]i pentru alte ajutoare ce le ofer\ APIA, de la cele pentru produc\torii de lapte din zone defavorizate, amintit mai sus, `n care sunt cuprinse 37 de comune din zona de munte, la ajutorul specific pentru `mbun\t\]irea calit\]ii produselor agricole `n sectorul de agricultur\ ecologic\ [i pl\]ile directe complementare `n sectorul zootehnic.
Ve[tile bune vin din partea pre[edintelul Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur, fost ministru al agriculturii, care a discutat cu premierul Emil Boc [i cu actualul ministru al agriculturii, Valeriu Tab\r\, cei doi d=nd asigur\ri c\ printr-un act normativ care va fi publicat `n aceste zile, va fi prelungit termenul de depunere a cererilor pentru subven]ia promis\ fermierilor cresc\tori de animale pentru lapte p=n\ pe data de 15 februarie 2011. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Camion încărcat cu cereale, răsturnat pe centura Rădăuțiului (FOTO)

Luni seara, în jurul orei 18.00, un autotren încărcat cu cereale s-a răsturnat în afara …