Tuesday , April 23 2024

Intr-o luna, numarul absolventilor de `nvatam=nt preuniversitar si universitar care au devenit someri s-a dublat

N `n luna august a.c. au intrat `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ Suceava 806 absolven]i de `nv\]\m=nt, promo]ia 2010 n av=nd `n vedere c\ la finalul lunii iulie erau 784 de absolven]i [omeri, rezult\ c\ `ntr-o lun\ s-a dublat num\rul acestora, cu men]iunea c\ doar 191 dintre ei beneficiaz\ de indemniza]ie, ace[tia fiind din promo]ia 2009 n `n prezent, 1.781 de absolven]i de `nv\]\m=nt preuniversitar [i universitar sunt `nregistra]i `n eviden]ele AJOFM Suceava [i urmeaz\ s\ intre `n plat\ `n aceast\ lun\ cei care s-au `nregistrat `n luna iunie
Lipsa locurilor de pe pia]a muncii din Suceava se reflect\ puternic `n num\rul foarte mare de [omeri `nregistra]i `n eviden]ele Agen]iei Jude]ene de Ocupare a For]ei de Munc\ (AJOFM) Suceava [i, mai ales, `n cel al absolven]ilor de `nv\]\m=nt preuniversitar [i universitar, promo]ia 2010. O cre[tere `ngrijor\toare a num\rului de [omeri din aceast\ categorie s-a `nregistrat la finalul lunii august, cum era de a[teptat, de altfel, acesta dubl=ndu-se, `n condi]iile `n care asolven]ii promo]iei 2010 au avut la dispozi]ie maximum 60 de zile pentru a se `nregistra `n eviden]ele AJOFM Suceava.
~n luna iunie a.c., nefiind `ncheiat anul [colar, s-au depus la AJOFM doar 25 de dosare pentru acordarea indemniza]iei de [omaj, `n iulie 759, iar `n luna august num\rul total de beneficiari s-a dublat, celor 784 abolven]i al\tur=ndu-li-se al]i 806. ~n prezent, 1.781 de absolven]i de `nv\]\m=nt preuniversitar [i universitar sunt `nregistra]i `n eviden]ele AJOFM Suceava [i urmeaz\ s\ intre `n plat\ `n aceast\ lun\ cei care s-au `nregistrat `n luna iunie.
„La data de 31 august a.c. num\rul absolven]ilor `nregistra]i era de 1.781, din care 191 sunt [omeri indemniza]i. Cu privire la absolven]ii promo]ia 2010, 25 s-au `nregistrat la noi `n luna iunie, 759 `n luna iulie [i 806 `n august. Dac\ timp de 60 de zile nu g\sesc un loc de munc\, ei pot beneficia de indemniza]ie timp de trei luni de zile. Cei care s-au `nscris la AJOFM `n luna iunie au intrat `n plat\ de la 1 septembrie”, a declarat directorul AJOFM Suceava, Aurelia Foc[a.
Indemniza]ia de [omaj se acord\ dup\ 60 de zile de la data absolvirii, perioad\ în care absolventul beneficiaz\ de servicii gratuite – informare, consiliere, orientare profesional\ – în vederea angaj\rii. Indemniza]ia de [omaj poate fi solicitat\ în cel mult 12 luni de la data absolvirii [i se acord\ o singur\ dat\, pentru fiecare form\ de înv\]\mânt absolvit\. Nu beneficiaz\ de indemniza]ie de [omaj absolven]ii care, la data solicit\rii dreptului, urmeaz\ o form\ de înv\]\mânt.
În situa]ia în care absolventul se încadreaz\ în cursul celor 60 de zile, pe o perioad\ mai mare de 12 luni, cu program normal de lucru, beneficiaz\ de o prim\ de angajare în valoare de 425 lei.
Absolven]ii institu]iilor de înv\]\mânt, în vârst\ de minimum 16 ani, pot beneficia de o indemniza]ie de [omaj în cuantum de 255 lei dac\ se înregistreaz\ la AJOFM Suceava în maximum 60 de zile de la data absolvirii. (Oana PAULIUC)

Vezi si

Angelica Fădor: ”Festivalul Național al Ouălor Încondeiate de la Ciocănești – un eveniment de înaltă ținută”

Deputatul PNL de Suceava Angelica Fădor a fost prezent, duminică, la Festivalul Național al Ouălor …