Wednesday , November 30 2022

In urmatorii trei ani, numarul paturilor din spitalele sucevene va scadea

N spitalele din jude]ul Suceava vor trebui s\-[i reduc\ num\rul de paturi pentru a se ajunge la o medie de 5,61 de paturi la mia de locuitori, conform normelor europene

Pentru ca Rom=nia s\ ajung\ la media european\ a num\rului paturilor din spitale, Ministerul S\n\t\]ii a elaborat Planul Na]ional de paturi pentru perioada 2011-2013. Aceast\ decizie afecteaz\ [i spitalele din jude]ul Suceava, deoarece acestea vor pierde din paturi. Un prim pas `n realizarea acestei m\suri a fost luat `nc\ de anul trecut, c=nd `n jude]ul Suceava au fost reduse un num\r de 282 de paturi. Aceast\ ac]iune a fost explicat\ atunci ca fiind f\cut\ `n func]ie de indicatorii de performan]\ ob]inu]i. Astfel, Spitalul Jude]ean din cele 1.279 de paturi a pierdut 70, la Spitalul Municipal C=mpulung s-a redus num\rul paturilor cu 15 din cele 280, Spitalul F\lticeni a pierdut 48 de paturi din 285, Spitalul Municipal Vatra Dornei a r\mas cu 190 de paturi din 209, Spitalul din Gura Humorului a pierdut 31 din 144 de paturi, la Spitalul Or\[enesc Siret num\rul paturilor s-a redus cu 10 paturi din totalul de 85, Spitalul Or\[enesc Solca a pierdut 10 paturi din 80, aceea[i situa]ie av=nd loc [i la Spitalul de Psihiatrie C=mpulung Moldovenesc care din 80 de paturi a pierdut 10. Cel mai afectat spital `n urma acestei m\suri a fost Spitalul R\d\u]i care a pierdut 11,5% din paturi, mai exact 60 de paturi din cele 520, singurul spital care a r\mas cu acela[i num\r de paturi este Spitalul de Psihatrie Siret.
Anul trecut `n jude]ul Suceava au fost contractate cu Casa de Asigur\ri de S\n\tate un num\r de 3.038 de paturi. Dintre acestea 1.200 de Spitalul Jude]ean Suceava, 337 la Spitalul Municipal F\lticeni, 460 la Spitalul Municipal R\d\u]i, 265 la Spitalul C=mpulung, 210 la Spitalul de Psihiatrie C=mpulung Moldovenesc, 190 la Spitalul Municipal Vatra Dornei, 113 la Spitalul Gura Humorului, 75 la Spitalul Or\]enesc Siret, 70 la Spitalul de Psihatrie Siret, 70 la Spitalul Or\[enesc Solca [i 48 la Spitalul Bethesda.
Prin Planul Na]ional de paturi se hot\r\[te num\rul de paturi din spitalele publice [i private, pentru care casele de asigur\ri de s\n\tate vor `ncheia contracte de furnizare a serviciilor medicale, acest plan fiind necesar pentru a stabili un echilibru `n sistem [i o concuren]\ la contractare. Dac\ num\rul de paturi dintr-un jude] este mai mare dec=t cel aprobat, casa de asigur\ri de s\n\tate va putea organiza o licita]ie `n vederea ob]inerii unor contracte privind prestarea unor servicii din pachetul de servicii.
P=n\ pe 15 martie 2011, Ministerul S\n\t\]ii va elabora un act normativ privind num\rul total de paturi care pot fi finan]ate pe fiecare jude]. Aceast\ m\sur\ a fost luat\ pentru ca media de paturi la mia de locuitori s\ scad\ la 5,61, fa]\ de 6,02 paturi la mia de locuitori c=t este `n momentul actual. Acest plan nu este f\cut pentru a se stabili un num\r exact de paturi care ar trebui s\ existe `n sistemul public [i cel privat, ci pentru a stabili c=te paturi poate finan]a Casa de Asigur\ri de S\n\tate `n urm\torii trei ani. (Constantin ZUZEAC)

Vezi si

Mănăstirea Teodoreni se va extinde începând cu anul viitor

Un nou corp de chilii va fi construit, cel mai probabil de anul viitor sau …