Tuesday , November 29 2022

Furturile si bataile, printre cele mai frecvente infractiuni comise de elevii suceveni `n 2011

Cel pu]in din datele Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, fenomenul infrac]ional din unit\]ile de `nv\]\m=nt sucevene pare a fi sub control N `n decursul anului 2011, la nivelul jude]ului Suceava, au fost sesizate 24 infrac]iuni `n mediu [colar, cu 48 mai pu]ine fa]\ de num\rul celor `nregistrate `n 2010 N de cealalt\ parte, num\rul infrac]iunilor comise de minori a crescut cu aproape 40% `n 2011, 531 minori comi]=nd 508 fapte penale
Avertismente, sanc]iuni, consiliere, sc\derea notei la purtare [i, la final, exmatricularea sunt instrumentele pe care [colile sucevene le au la îndemân\ pentru a pedepsi actele de indisciplin\ ale elevilor. Cu toate acestea, de multe ori, aceste m\suri par s\ `i lase indiferen]i pe unii [colari suceveni.
De[i sunt mediatizate tot mai multe cazuri de agresiuni `n mediul scolar, `n urma c\rora elevii ajung `n spitale, num\rul faptelor antisociale comise la nivelul institu]iilor de `nv\]\m=nt sucevene a sc\zut considerabil, `n cele 12 luni ale anului trecut. Cel pu]in din datele Inspectoratului Jude]ean de Poli]ie Suceava, fenomenul infrac]ional din unit\]ile [colare sucevene pare a fi sub control.
O situa]ia IPJ Suceava privind criminalitatea `nregistrat\ `n [coli [i `n imediata apropiere a acestora relev\ faptul c\ pentru cele 12 luni ale anului trecut, la nivelul jude]ului Suceava, au fost `nregistrate 24 infrac]iuni, cu 48 mai pu]ine fa]\ de aceea[i perioad\ a anului trecut, fiind `nregistrat\ o sc\dere de circa 66% fa]\ de 2010. Cov=r[itoarea majoritate a incidentelor au avut loc `n mediul urban (20) iar patru dintre acestea au avut loc `n mediul rural. ~n perioada analizat\, din totalul sesiz\rilor, 16 infrac]iuni au fost comise în incinta unit\]ilor de înv\]\mânt, iar opt infrac]iuni `n zona adiacent\ a [colilor.
Partea bun\ este c\ în urma activit\]ilor desf\[urate de structurile de ordine public\, toate cele 24 infrac]iuni sunt cu autori cunoscu]i.
“Trendul descendent al acestui tip de infrac]ionalitate s-a datorat [i activit\]ii intense pe linia inform\rii [i prevenirii violen]ei în mediul [colar desf\[urate de poli]i[tii Compartimentului de Analiz\ [i Prevenire a Criminalit\]ii – IPJ Suceava care au derulat mai multe proiecte [i campanii în perioada de referin]\”, a declarat Ionu] Epureanu, purt\tor de cuv=nd `n cadrul IPJ Suceava.
~n anul 2011, la comiterea delictelor din [coli, au participat 26 elevi, iar 19 dintre ace[tia au fost victime ale infrac]iunilor. Ponderea cea mai `nsemnat\ o de]in lovirile sau alte tipuri de violen]e (aproape 50%) [i furturile (aproape 40%). Slaba calitate a pazei [colilor reprezint\ un aspect important din cauza c\ruia au loc acest tip de infrac]iuni.
Tot `n acest interval, la nivelul jude]ului Suceava, s-au identificat peste 500 de „elevi problem\”, situa]ia acestora f\c=nd obiectul unor sesiz\ri c\tre
Inspectoratului {colar Jude]ean. Spre exemplu, `n cursul anului, doi elevi de liceu din ora[ul Siret au fost prin[i în flagrant în timp ce sustr\geau benzin\ dintr-un autoturism. Ulterior, `n urma cercet\rilor `ntreprinse de poli]ie s-a stabilit c\ cei doi liceeni comiseser\ alte opt furturi de acest gen, at=t `n Siret, c=t [i pe raza mai multor localit\]i.
Cadrele didactice [i conducerile unit\]ilor de înv\]\mânt afirm\ c\ încearc\ din greu s\ ]in\ sub control o genera]ie de elevi libertin\, care î[i cunoa[te bine drepturile, dar nu [i obliga]iile.
Cre[terea alarmant\ a num\rului de infrac]iuni comise de minori `n anul 2011
~n decursul celor 12 luni ale lui 2011, 531 minori au comis 508 fapte penale, cu 188 mai multe decât în anul 2010, când s-au înregistrat 320 fapte penale, reprezentând o cre[tere cu 37%. Din cele 508 fapte penale 400 sunt infrac]iuni comise de minori între 14 [i 18 ani care r\spund penal.
Dintre delictele s\v=r[ite de minorii suceveni se deta[eaz\ furturile, 233 la num\r, urmate de t=lh\rii (10), v\t\m\ri corporale grave (2), violuri (2) [i infrac]iuni la regimul circula]iei.
Conform lui Ionu] Epureanu, “fa]\ de anul 2010, când la comiterea faptelor penale au participat 320 minori, în perioada analizat\, num\rul participan]ilor minori a crescut la 531, reprezentând un procent de 39,7%. Majoritatea minorilor participan]i la comiterea faptelor penale provin din categoria de vârst\ 16-18 ani (258). Din categoria de vârst\ sub 14 ani, au s\vâr[it fapte penale un num\r de 85 minori. Se constat\ o cre[tere mare a num\rului de minori delincven]i în categoriile de vârst\ sub 14 ani [i între 14 [i 16 ani, num\rul acestora fiind aproape dublu fa]\ de anul 2010”.
Cele mai multe fapte comise de minori sunt furturile (ponderea lor a crescut cu 33,9% fa]\ de anul 2010). În acest an minorii au s\vâr[it în special furturi din societ\]i comerciale, de pe raft, furturi din locuin]\, din unit\]i de înv\]\mânt, furturi de fier vechi, de benzin\ sau de materiale explozive. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …