Sunday , March 3 2024

Flutur a cerut sefului Politiei sa prezinte actiunile pentru combaterea traficului cu tigari

Seful IPJ Suceava, comisarul sef Nicusor Todirut
N de asemenea, pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava a cerut comisarului [ef Todiru] s\ fac\ un raport mai amplu [i cu privire la circula]ia rutier\, balastiere [i transportul de material lemnos pe drumurile din jude] Pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, i-a solicitat [efului Inspectoratului de Poli]ie Jude]ean Suceava, comisarul [ef Ioan Nicu[or Todiru], ca la urm\toarea [edin]\ a deliberativului jude]ean s\ fie prezentate m\surile luate pentru combaterea infrac]ionalit\]ii. Mai concret, pre[edintele CJ Suceava s-a referit la un raport privind combaterea traficului de ]ig\ri, circula]ia materialului lemnos, modul de func]ionare a balastierelor din jude] [i problemele de circula]ie rutier\. Aceste cereri au fost f\cute `n [edin]a de ieri a Consiliului Jude]ean Suceava, c=nd se discuta despre rolul Autorit\]ii Teritoriale de Ordine Public\ (ATOP). El a spus c\ `n raport [eful Poli]iei jude]ene trebuie s\ se axeze pe ac]iunile de combatere a traficului de ]ig\ri. {eful administra]iei jude]ene a ]inut s\ precizeze c\, de[i are informa]ii favorabile despre ac]iunile Poli]iei pe linia combaterii traficului de ]ig\ri, `[i dore[te o comunicare mai bun\ `n aceast\ privin]\ [i un dialog mai am\nun]it pe aceast\ tem\ cu Poli]ia [i ATOP.
O alt\ problem\ este cea a transportului de material lemnos pe drumurile din jude]. „Vrem s\ vedem ce ac]iuni au fost `ntreprinse pentru verificarea gabaritului ma[inilor care transport\ material lemnos, dar [i pentru verificarea documentelor de provenien]\ a lemnului”, a spus Gheorghe Flutur.
Totodat\, Gheorghe Flutur s-a declarat nemul]umit c\, `n continuare, pe drumurile din jude] circul\ foarte multe c\ru]e. „Am vorbit de nenum\rate ori despre necesitatea amenaj\rii unor drumuri pentru c\ru]e [i nu s-a f\cut nimic. Am ajuns s\ fim jude]ul care este recunoscut pentru num\rul mare de c\ru]e de pe drumuri. Pe de alt\ parte, ave]i dosare `n cercetare pentru neregulile de la balastiere. Vrem s\ vedem dac\ a p\]it ceva cineva”, a spus pre[edintele CJ Suceava, ad\ug=nd c\ `n raportul Poli]iei ar trebui s\ fie incluse rezultatele efectuate la balastierele din jude].
La [edin]a de ieri a CJ Suceava a fost prezent comisarul [ef Nicu[or Todiru], care a declarat c\ raportul solicitat va fi gata p=n\ la urm\toarea [edin]\ lunar\ a deliberativului. Nicu[or Todiru] a men]ionat, printre altele, c\ dup\ inunda]iile din aceast\ var\ poli]i[tii suceveni au verificat acumul\rile de ap\ din jude], `ntocmind peste zece dosare penale pentru `nc\lcarea legisla]iei. ~n ceea ce prive[te contrabanda cu ]ig\ri, Nicu[or Todiru] a spus c\ poli]i[tii suceveni fac `n prezent cercet\ri `ntr-un caz complex cu ramifica]ii p=n\ `n Covasna, Constan]a sau Bucure[ti. ~n ce prive[te problemele de circula]ie rutier\, [eful Poli]iei jude]ene a men]ionat c\ a colaborat cu Interpolul [i s-a identificat un site cu ajutorul c\ruia pot fi verificate toate autoturismele din Marea Britanie care nu au RCA [i care pot circula [i pe drumurile din ]ar\. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Ordin de protecție emis de polițiști împotriva unui bărbat din Vicovu de Sus care și-a dat mama afară din casă și a jignit-o

Vineri, la  ora 13:00, polițiștii din Vicovu de Sus au fost sesizaţi  de către o …