Wednesday , November 30 2022

Firmele sucevene au ajuns la capatul puterilor

Record de firme ajunse la insolven]\ `n jude]ul Suceava, pe sf=r[it de an n `n primele zece luni ale acestui an, s-au `nregistrat la Tribunalul Suceava 665 de cereri de insolven]\, mai mult dec=t pe toat\ perioada anului trecut, c=nd au fost `nregistrate 600 asemenea cereri n `n intervalul 2008 – 2012, pe rolul Tribunalului au fost `nregistrate 3.880 cereri de insolven]\ sau faliment n `n zece ani, din 1998 [i p=n\ `n 2008 fuseser\ `nregistrate doar 300 asemenea cereri

Cererile de deschidere a procedurilor de insolven]\ sau faliment pentru firmele din jude]ul Suceava care nu au mai ]inut pasul cu criza economic\ s-au `nmul]it semnificativ de la un an la altul. Anul trecut, num\rul acestora era de putin peste 600. ~n anul acesta, doar `n primele zece luni ale anului, num\rul firmelor pentru care s-a cerut declan[area procedurii de insolven]\ sau faliment a ajuns la 665.
La ce num\r se va ajunge p=n\ la sf=r[itul anului, este greu de prefigurat. Este cert `ns\ c\ `n decurs de aproximativ o lun\ – intervalul 2 octombrie – 6 noiembrie a.c., pe numele a 58 de firme s-a cerut deschiderea procedurii insolven]ei sau a falimentului la Tribunalul Suceava.
Prezent\m mai jos numele acestora: SC INTERFARM SRL; SC CRAFT SRL; SC LUCGRIG SRL; SC PENSIUNEA ANCA SRL; SC LACTO BUCOVINA SRL; SC CAUS FAIG SRL; SC COZA RUX SRL; SC GELLI PROD IMPEX SRL; SC RAZ-LUC SRL; SC PACIFIS UNIVERSAL SRL; SC ANGEMART SRL; SC LORCONRA SRL; SC ROGOPORI SRL FRUMOSU; SC VASI-MIH SRL; SC CON DE BRAD SRL; SC SALAS COM-PROD SRL; SC PETROSTAR SRL; SC JOB CONTACT SRL; SC HARA EXPO SRL; SC ARIBIAN SRL; SC COSTI CONSTRUCT; SC TUGED CONSTRUCT SRL; SC TIM ELA PROD COM SRL; SC LA TUTA PANIF COM SRL; SC RUAN SRL; SC STELI TRANS SRL; SC NATCHIM COM SRL; SC MARIFLOR COM SRL; SC ROMICA SRL; SC LOIS PRODCOM SRL; SC INTER FUNG SRL; SC PETGEO-DANA SRL; SC INCUDEVA SRL; SC ESD CARIERA SRL; SC MARICONT EXPERT SRL; SC ARAISA SRL; SC MON LIV PROD COM SRL; SC AUROM COM SRL; SC LIMARDO COM SRL; SC GALACTIC BLUE SRL; SC CĂLIMANI MOUNTAIN RANGER SRL; SC BENNY DISTRIBUTION SRL; SC CYBER TECH SRL; SC ANAROX SRL; SC BALTROM IMPEX SRL; SC ALUM-MIMI SRL; SC INSTALA}II N|STASE SRL; SC RO ELITE SRL; SC MARATON EXIM SRL; SC INDIBONIS SRL; SC BURWALD SRL; SC TORA REAL ESTATE; SC DUBLET IMPEX SRL; SC PEDANT CONSTRUCT SRL; SC FLORISIM SERV-COM SRL; SC O.H. AGROMEC COM|NE{TI SA; SC KARPATHEN BAUM SRL.
~n majoritatea cazurilor, deschiderea procedurii de insolven]\ sau a falimentului au fost cerute, ca [i p=n\ acum, de chiar administratorii firmelor care nu au mai reu[it s\ ]in\ pasul cu noile imperative ale crizei economice.
~n acest context, Sec]ia Civil\ a Tribunalulului Suceava este `n continuare supraaglomerat\ `n urma avalan[ei dosarelor de insolven]\ sau faliment depuse de creditori ori chiar de c\tre administratorii firmelor care nu mai reu[esc s\ o scoat\ la cap\t cu creditorii. Dac\ numai `ntr-o singur\ lun\, dup\ reluarea activit\]ii instan]elor dup\ vacan]a judec\toreasc\ au fost depuse 58 de cereri de deschidere a procedurii insolven]ei, care vor fi judecate `n perioada urm\toare, se a[teapt\ ca p=n\ la sf=r[itul anului num\rul acestor cereri s\ creasc\ `n condi]iile `n care recordul de dosare anuale pe aceast\ spe]\ este deja dobor=t.
N de 13 ori mai multe insolven]e de la declan[area crizei, dec=t `ntr-un deceniu `ntreg
Statistica relev\ faptul c\ `n patru ani, din 2008, c=nd a `nceput criza financiar\ [i p=n\ `n 2012, au fost `nregistrate cu cereri de insolven]\ sau faliment la Tribunalul Suceava, un num\r de 3880 de firme. Din anul 1998, c=nd au fost `nregistrate primele dosare de acest gen la Tribunalul Suceava [i p=n\ la `nceputul anului 2008, `ntr-un deceniu `ntreg, au fost `nregistrate 300 de asemenea cereri. De 13 ori mai multe dec=t `n vreme de criz\. Multe dintre aceste dosare sunt [i ast\zi pe rol, altele s-au stins demult, dar avalan[a de cereri ori insolven] noi au determinat pe magistra]ii de la Tribunalul Suceava s\ amenajeze un spa]iu separat pentru consultarea de c\tre cei interesa]i a dosarelor viz=nd acest gen de ac]iuni.
Dac\ `n anul 2011, au fost `nregistrate 600 de cereri de deschidere a procedurii insolven]ei ori a falimentului, `n anii 2009 [i 2010, doar 1000 de firme au intrat `n procedura insolven]ei sau `n faliment. Astfel, `n anul 2010, au fost `nregistrate la Tribunalul Suceava un num\r de 408 dosare care au avut ca obiect procedura insolven]ei. Cu mai mult de 200 mai pu]ine dec=t `n anul precedent, c=nd au fost `nregistrate 621 asemenea solicit\ri. Cifra `n descre[tere `ntre 2009 [i 2010 nu a reprezentant `ns\ un indicator pozitiv, descre[terea num\rului de cereri de insolven]\ rezult=nd atunci pur [i simplu din diminuarea num\rul agen]ilor economici care s-au `nc\p\]=nat s\ func]ioneze, `n condi]iile `n care peste 5600 dintre ace[tia [i-au `nchis por]ile pur [i simplu, `n anul 2010, f\r\ a mai ajunge `n situa]ia delicat\ pe care o presupune procedura de insolven]\ – faliment. Astfel, `n anul imediat urm\tor – 2011, num\rul societ\]ilor pentru care s-a cerut declan[area procedurii insolven]ei a crescut din nou la peste 600 ( din cele r\mase `n func]iune, dup\ desfiin]area celor 5600 de firme `n 2010). Fie c\ declan[area acestor proceduri a fost cerut\ de creditori sau chiar de patronii ajun[i la cap\tul puterilor `n lupta cu economia de pia]\, aceast\ cifr\ vorbe[te de la sine despre impactul rea[ez\rii rela]iilor economice, financiare [i fiscale asupra firmelor din jude]. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …