Monday , May 20 2024

Firmele private si agentiile imobiliare rezolva criza de locuri din caminele universitatii sucevene

Dou\ societ\]i comerciale din ora[ pun la dispozi]ia studen]ilor suceveni  locuri de cazare `n imobile proprii, oferta cuprinzând facilit\]i precum aer condi]ionat, televiziune prin cablu, internet [i telefonie etc. N  din pricina lipsei locurilor la c\min, studen]ii recurg [i mai vechile solu]ii de cazare, precum chiria sau gazda N studen]ii din anii III [i IV sunt cei care vor da m=ine startul caz\rilor `n c\minele din campusul universitar
Criza locurilor de cazare pentru studen]i `n c\minele campusului universitar este comb\tut\ cu oferte ale societ\]ilor comerciale care propun universitarilor condi]ii bune la pre]uri studen]e[ti. O mân\ de ajutor au întins-o dou\ societ\]i comerciale sucevene care dispun de un num\r considerabil de locuri în garsoniere sau apartamente, fiind vorba atât despre hoteluri, cât [i construc]ii noi care nu [i-au g\sit înc\ cump\r\tori sau chiria[i.
SC Nicolmit SRL- Ramiro- pune la dispozi]ia studen]ilor Universit\]ii “{tefan cel Mare” 52 locuri de cazare formate din 15 garsoniere [i un apartament. Garsonierele au suprafa]a util\ de 25 mp [i balcon de 5 mp, sunt formate din camer\ cu parchet, baie cu gresie [i faian]\ [i du[. Garsonierele sunt dotate cu dou\ sau trei paturi, birou cu veioz\, dulap pentru haine [i mas\, iar ca facilit\]i studen]ii vor avea aer condi]ionat, televiziune prin cablu, internet, frigider `n camer\ [i telefonie prin central\. Mai mult decât atât, super-oferta propune pentru locatari ap\ cald\ non-stop [i, ca o facilitate special\, acces la terenul de sport aflat în apropiere trei ore pe s\pt\mân\. Loca]ia propus\ se afl\ pe strada Gheorghe Doja din cartierul Burdujeni, cu acces facil la mijloacele de transport `n comun [i centrele comerciale, informeaz\ administratorul Dumitru Prichici.
Toate facilit\]ile enumerate mai sus sunt puse la dispozi]ia studen]ilor interesa]i contra sumei de 350 pe lun\ /locatar cazat, cu 50 de ron mai mult dec=t oferta propus\ de proprietar `n toamna anului trecut.
O alt\ societate comercial\ ofer\ spa]ii de cazare `n c\minele situate pe strada Calea Unirii, `n sensul giratoriu de la mall, `n camere cu dou\ sau trei locuri, la pre]ul de 200 de lei lunar, pre]ul incluz=nd [i costul utilit\]ilor.
N studen]ii USV caut\ alternative de cazare, apel=nd la agen]iile imobiliare din ora[
Chiar dac\ o serie de studen]i apeleaz\ la locurile neocupate de liceeni în internate, profit=nd astfel de acordul pe care USV l-a `ncheiat de câ]iva ani cu unele colegii din municipiu, mai sunt înc\ mul]i studen]i care recurg la alte solu]ii de cazare, cum ar fi chiria sau gazda. ~ns\ chiriile sunt, în cel mai bun caz, între 100 [i150 euro pentru garsoniere, la care se adaug\ între]inerea [i cheltuielile lunare.
Cu toate acestea, agen]ii imobiliari ne-au raportat o cre[tere semnificativ\ a num\rului de cereri din partea tinerilor veni]i la studiu `n Suceava,  proveni]i din afara municipiului.
„~n mod cert aceasta este cea mai fierbinte perioad\ a anului `n ceea ce prive[te `nchirierea de imobile. ~ncep=nd din august [i p=n\ la sf=r[itul lunii octombrie studen]ii ne solicit\ ofertele agen]iei. De regul\, ace[tia ne cer imobile `n zona George Enescu, Areni, `n zonele limitrofe universit\]ii. Cu toate acestea oferta este foarte slab\, nu putem satisface toate cerin]ele doritorilor”, a declarat Dan Constantin, agent imobiliar `n cadrul agen]iei Practic. „Am `nchiriat apartamente de dou\ camere [i la pre]ul de 250 de euro pentru studen]ii universit\]ii. Sunt imobile de lux, a[ putea zice, sunt [i p\rin]i care `[i permit s\ pl\teasc\ aceast\ sum\, `ns\ nu mul]i, ce-i drept”, a mai declarat acesta.
Conform reprezentan]ilor unor agen]ii sucevene, studen]ii solicit\ de obicei, apartamente de dou\ camere sau garsoniere care dispun de `nc\lzire centralizat\, sunt mobilate [i utilate cu aragaz, frigider [i ma[in\ de sp\lat, iar suma `n care doresc s\ se `ncadreze se situaz\ undeva la 150-160 de euro. „Preten]iile pe care le au unii studen]i nu justific\ suma pe care vor s\ o pl\teasc\. De obicei acest gen de apartamente se `nchiriaz\ cu 180, 200 sau cu peste 200 de euro. Studen]ii refuz\ apartamentele din Burdujeni, de[i raportul calitate pre] este unul bun, iar cele din zona cartierului Obcine, de asemenea, reu[im s\ le `nchiriem foarte greu, spre deosebire de cele din zona universit\]ii”, ne-a explicat Lumini]a H`ncu, agent imobiliar `n cadrul agen]iei Prima, situat\ pe strada {tefan cel Mare. „De asemenea, se `nt=mpl\ deseori ca studen]ii s\ refuze apartamentele `nvechite, nerenovate sau mobilate foarte vechi”, a mai precizat aceasta.
Agen]ii imobiliari s-au mai confruntat `n ultima vreme cu o situa]ie [i anume aceea `n care anumi]i proprietari refuz\ s\ `nchirieze apartamentul studen]ilor. Sunt proprietari care nu doresc s\ lase apartamentul pe m=na studen]ilor deoarece ace[tia se grupeaz\ c=te 3, 4 sau chiar 6 pentru a locui pe perioada anului universitar, vara p\r\sesc imobilul sau las\ datorii, deleg=nd vina pe ceilal]i colegi.
Cele c=teva sute de studen]i care nu vor ocupa un loc `n unul din c\minele campusului [i sunt nevoi]i s\ g\seasc\ astfel de solu]ii pentru a fi aproape de institu]ie, vor primi din partea USV, `n anumite condi]ii, subven]ii individuale de sprijin pentru cazare. Studen]ii din `nv\]\m=ntul universitar de stat, cursuri de zi, la buget, care locuiesc `n alte spa]ii dec=t c\minele studen]e[ti apar]in=nd universit\]ii, pot primi lunar o subven]ie individual\ de sprijin pentru cazare `n vederea acoperirii par]iale a cheltuielilor de cazare.
N m=ine, USV d\ startul sesiunii de cazare
Dup\ finalizarea sesiunilor de înscriere [i `nmatriculare la studii de licen]\,  sau de masterat, universitatea sucevean\ se preg\te[te pentru cazarea studen]ilor. Studen]ii din anii III [i IV sunt cei care vor da startul caz\rilor `n c\minele USV. Pentru a-[i lua `n primire locurile `n c\mine studen]ii trebuie s\ prezinte o copie dup\ cartea de identitate, iar cei cu p\rin]i cadre didactice, cei proveni]i de la casele de copii [i orfanii de ambii p\rin]i trebuie s\ aduc\ [i actele doveditoare semnate [i [tampilate de institu]iile de pe raza jude]ului de provenien]\, informeaz\ ing. Nicolai Bobric, [eful Serviciului Social din cadrul USV. Studen]ii cu medii mari au prioritate la distribuirea locurilor de cazare `n c\minele USV, selec]ia studen]ilor f\c=ndu-se ]in=ndu-se cont de situa]ia [colar\ de la final de an (media de admitere, `n cazul studen]ilor de anul I) de situa]ia material\ [i statutul social. Conform criteriilor care stau la baza aprob\rii solicit\rilor de cazare, au prioritate [i studen]ii cu p\rin]i cadre didactice, cei proveni]i de la casele de copii [i orfanii de ambii p\rin]i.
Universitatea „{tefan cel Mare” poate acoperi `n noul an universitar doar 25% dintre solicit\rile de cazare ale studen]ilor proasp\t `nmatricula]i sau care studiau deja `n cadrul institu]iei. (Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …