Monday , March 4 2024

Firma Pfeiffer le-a tras inca o pacaleala sucevenilor

Dezastrul de pe Marasesti pare sa nu se mai termine
N de[i cet\]enii municipiului Suceava au fost asigura]i c\ pe strada M\r\[e[ti ultima etap\ a lucr\rilor ISPA, de reabilitare a carosabilului, se va finaliza ieri sear\, se pare c\ acestea nu sunt nici m\car pe final N strada va fi deschis\ definitiv circula]iei abia s=mb\t\, `ncearc\ s\ dreag\ busuiocul  viceprimarul Seredenciuc
Lucr\rile de readucere a carosabilului la starea ini]ial\ de pe strada M\r\[e[ti ofer\ o alt\ serie de surprize autorit\]ilor locale [i [oferilor.
De[i cet\]eniii municipiului Suceava au fost asigura]i c\ pe strada M\r\[e[ti ultima etap\ a lucr\rilor ISPA, de reabilitare a carosabilului, se va finaliza ieri sear\, se pare c\ acestea nu sunt nici m\car pe final.
Situa]ia acestor lucr\ri de revenire a carosabilului la starea ini]ial\ se prezint\ `ntr-o stare deplorabil\, ca dup\ bombardamente, `n momentul de fa]\.
Explica]ia autorit\]ilor locale cu privire la aceast\ situa]ie dezastruoas\ este c\ ploaia din ultimele dou\ zile a f\cut ca lucr\rile s\ stea `n loc. Pe l=ng\ acestea, o parte din lucr\rile care s-au realizat `n zilele `n care a plouat vor trebui reluate, deoarece p\m=ntul [i balastrul puse `nainte de a se asfalta s-au `mbibat cu ap\ [i trebuie scoase [i `nlocuite.
Cu toate c\ jum\tate de strad\ este func]ional\, pe aceasta asfalt=ndu-se anumite por]iuni ale carosabilului care erau m\cinate, [i `n cadrul acesteia se poate observa ne`ndem=narea [i superficialitatea cu care s-a lucrat. O por]iune de circa patru metri proasp\t asfaltat\, dup\ ce a fost traversat\ de un autoturism de dimensiuni mai mari, s-a l\sat vizibil. Cauza, m=ntuiala cu care se lucreaz\, merg=nd pe premisa „ce o fi, o fi, noi am f\cut”.
O lucrare de asfaltare nu presupune doar acoperirea suprafe]ei cu p\m=nt [i asfalt, ci [i aplicarea unor serii de ac]iuni care fac ca lucr\rile de pe aceast\ strad\ s\ reziste `n timp, cum ar fi compactarea p\m=ntului.
Responsabilitatea de care angaja]ii firmei Pfeiffer urmau s\ dea dovad\ ar fi trebuit s\ fie cu at=t mai mare pentru c\ se [tie c\ pe aceast\ strad\ circul\ mijloace de transport `n comun, care presupun o greutate imens\. ~ns\, `n loc ca aceste lucr\ri s\ fie f\cute o dat\ [i bune, se pare c\ vor fi f\cute prost [i de mai multe ori.
Viceprimarul municipiului Suceava, Viorel Seredenciuc, dup\ ce, ini]ial, a spus c\ strada va fi finalizat\ joi, 19 august, a precizat c\ de data aceasta lucr\rile de revenire a carosabilului la starea ini]ial\ vor fi finalizate abia s=mb\t\, strada fiind imediat deschis\ traficului.
Odat\ deschis\ strada M\r\[e[ti, mijloacele de transport `n comun 2, 4 [i 5 `[i vor putea relua traseul ini]ial, `ns\ grija pietonilor care merg pe trotuar ar trebui s\ creasc\ deoarece grotele care s-au format le-ar putea crea leziuni semnificative, dac\ nu sunt aten]i. (Iulia GU{|)

Vezi si

250 de medici stomatologi au participat la un curs organizat de Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava

Sâmbătă, 2 martie 2024, Colegiul Medicilor Stomatologi Suceava (CMS-SV) a organizat o întâlnire la care …