Monday , December 4 2023

Executorului “penal” Cezar Tugui, acuzat de o noua potlogarie

.
N în baza unei hot\r=ri judec\tore[ti, conturile unei institu]ii publice sucevene au fost poprite de executorul judec\toresc Cezar }ugui pentru a se achita o datorie c\tre o societate comerciala n de[i banii au fost vira]i în patru tran[e, conform ordinelor de plat\, executorul judec\toresc Cezar }ugui a „uitat” sa vireze pentru societatea comerciala respectiva circa 2
0.000 de lei conducerea institu]iei a constatat cu surprindere ca fost ]epuita [i ca firma a apelat la serviciile unui alt executor judec\toresc pentru a-[i recupera debitul reamintim ca în urma cu aproape jum\tate de an, Cezar }ugui a fost exclus din bran[a dupa ce a fost condamnat penal la [ase luni de închisoare cu suspendare
Cezar }ugui continua sa creeze probleme mari de[i a fost exclus din tagma executorilor jduec\tore[ti. Efectele activit\]ii sale dezastruoase continua sa apara [i acum, la aproape jum\tate de an de la excluderea sa definitiva în urma unei condamn\ri penale. Surse din mediul judiciar au declarat ca sun
t mai multe cazuri în care cel are ani de zile a fost executor judec\toresc a „]epuit” diverse persoane fizice sau juridice. Unii au aflat abia cu c=teva zile în urm\, c=nd au fost în[tiin]a]i ca }ugui nu [i-a f\cut treaba iar în continuare r\m=n de recuperat sau, dupa caz, de virat sume importante de la diver[ti debitori.
Toate aceste situa]ii au început înca de pe vremea c=nd }ugui nu fusese condamnat penal [i, prin urmare, î[i putea exercita func]ia de executor judec\toresc „dupa competen]e [i pricepere”. Spre exemplu, una din institu]iile publice sucevene care [i a[a nu face parte dintre acelea care unde se scurg bani cu nemiluita a constatat ca are de achitat o datorie c\tre o firma din Constan]a despre care [tia ca fusese pl\tit\. Mai exact, în anul 2007 Judec\toria Constan]a a dispus printr-o sentin]a civila ca institu]ia suceveana sa achite un debit de 20.761,15 lei. Cel c\ruia i-a revenit „rolul” de apune în executare respectiva hot\r=re a fost nimeni altul dec=t Cezar }ugui, la aceea vreme el nenotabiliz=nd nicio hot\r=re penala [i poz=nd în „cet\]ean onorabil aflat în slujba legii”.
De bine ce a [tiut Cezar }ugui sa se slujeasca justi]ia, institu]ia respectiva nici m\car în zilele noastre nu a reu[it sa scape de datorie. Asta în condi]iile în care conturile i-au fost indisponibilizate [i poprite iar din acestea s-au efectuat pl\
]i cu care se putea achita, at=t datoria propriu-zis\, c=t [i cheltuielile de executare. În iunie 2008, sucursala din Constan]a a societ\]ii cu pricina îi cere executorului judec\toresc sa actualizeze suma datorata în raport cu rata infla]iei p=na la data pl\]ii totale. În data de 23 februarie 2009, executorul judec\toresc Cezar }igui comunica institu]iei sucevene c\reia i se poprisera conturile ca „indisponibilizarea [i poprirea sumelor prezente [i viitoare din conturile dumneavoastr\” se va face p=na la concuren]a sumei de 24.399,39 de lei, reprezent=nd „sume datorate conform titlului executoriu [i cheltuieli de executare”, conform proceselor verbale ale biroul individual al executorului judec\toresc. În schimb, în data de 11 martie 2009, Administra]ia Finan]elor Publice a municipiului Suceava comunica institu]iei debitoare ca „vom indisponibiliza din contul dumneavoastra suma de 23.830,88 de lei” iar acest lucru s-ar fi f\cut în baza unei alte adrese de înfiin]are a popririi întocmita [i depusa la FISC de Cezar }ugui în data de 6 martie.
Fostul executor judecatoresc Cezar Tugui
bani grei da]i prin OP-uri nu au mai ajuns la destina]ie, iar cei care au f\cut pl\]ile au aflat dupa un an de acest lucru
Asta în condi]iile în careîntre 23 februarie [i 6 martie nu s-au f\cut pl\]i. Conform unor ordine de plat\, datoriile au început sa se achite încep=nd din data de 24 martie c=nd a fost virata o suma de aproximativ 4.000 de lei. Urm\toarea plata a fost [i mai consistent\, în data de 14 aprilie fiind virata suma de 9.858 de lei pentru ca în data de 22 mai 2009 sa fie virata doar suma de 600 de lei. La nici doua s\pt\m=ni, adica în data de 3 iunie 2009, s-a virat înca 9.382,23 lei. Toate ordinele de plata au fost date de institu]ia suceveana debitoare firmei din jude]ul Constan]a, prin Trezoreria municipiului Suceava, beneficiar fiind Birou Executor Judec\toresc Cezar }ugui.
Acesta trebuia însa sa mai faca un lucru [i anume sa dea mai departe banii c\tre firma în favoarea c\reia Judec\toria Constan]a a emis hot\r=rea judec\toresca din 2007. Suma respectiva era suficienta pentru a se acoperi debitul c\tre sucursala din Constan]a a firmei cu pricina, executorul judec\toresc urm=nd apoi sa î[i opreasca [i el, la r=ndul s\u, bani pentru cheltuielile de executare. Nu s-a înt=mplat însa acest lucru, Cear }ugui vir=nd la r=ndul s\u doar vreo 1.500 de lei c\tre firma const\n]ean\.
Ciudat este însa faptul ca din iunie 2009 [i p=na în august 2010, cei din conducerea institu]iei publice sucevene habar nu au avut ce ghidu[ii f\cuse Cezar }igui cu banii vira]i ca sa acopere datoria. Asta în condi]iile în care, fa]a de  Cezar }ugui s-a pronun]at o sentin]a definitiva [i irevocabila prin care era condamnat la închisoare cu suspendare pentru un interval de [ase luni iar aceasta condamnare i-a atras, dupa un lungu [ir de dezbateri [i periple prin instan]e, excluderea din Camera Executorilor Judec\tore[ti de pe l=nga Curtea de Apel Suceava.
Ei bine, cu doar c=teva zile în urm\, cei din institu]ia publica debitoare au fost informa]i ca debitul c\tre firma de la Constan]a nu s-a stins. În consecin]\, firma s-a adresat unui alt executor judec\toresc – Marcel Mustea, care fusese contactat telefonic la data de 3 august 2010 iar apoi, în data de 6 august a.c., lui Marcel Mustea i s-a trimis o adresa prin care era informat ca din suma de 20.761,15 lei, institu]ia suceveana nu a achitat dec=t 1.500 de lei, r\m=n=nd de plata 19.261,15 lei, „suma ce solicit\m a fis actualizata cu rata infla]iei p=na la data pl\]ii totale”. Totodat\, în finalul adresei trimisa executorului judec\toresc Marcel Mustea, firma men]ioneaza ca „ne men]inem cererea [i insist\m ca debitoarea sa fie executata at=t asupra veniturilor, c=t [i a bunurilor”.
n executorii judec\tore[ti sunt pruden]i în afirma]ii iar reprezentan]ii institu]iei debitoare se ab]in de la comentarii
Reprezentan]ii debitoarei au evitat sa faca vreun comentariu cu privire la acest aspect [i la modul în care v\d solu]ionarea problemei, prefer=nd sa p\streze t\cerea pentru a nu afecta imaginea institu]iei. Pre[edintele Camerei Executorilor Judec\tore[ti de pe l=nga Curtea de Apel Suceva, Constantin Bordianu, spune ca a aflat de acest caz chiar de la reporterul ziarului Obiectiv [i ca nu dore[te sa comenteze în vreun fel situa]ia deoarece nu a studiat actele. „Trebuie sa ma uit pe dosar. Trebuie sa v\d [i OP-urile. Eu acum am auzit pentru prima data de acest caz. Poate ca Marcel (Mustea – n.red.) av=nd dosarul [tie mai multe dec=t mine. Eu nu pot sa ma pronun] nici m\car în calitate de simplu executor judec\toresc m\car p=na nu analizez actele de la dosar”, ne-a declarat Constantin Bordianu.
Pe de alta parte, executorul judec\toresc Marcel Mustea ne-a declarat ca are foarte multe dosare [i, nefiind la birou, prefera sa nu faca multe comentarii cu privire la aceasta situa]ie. În opinia sa, trebuie verificate bine actele care sunt la dosar iar în cel îl prive[te „pe colegul }ugui”, este o problema care ar putea fi mai cur=nd solu]ionata de Colegiul Director care sa îl cheme [i sa clarifice aspectele acestei situa]ii. „În general, bani nu sunt, dar cei care au de recuperat diverse sume de la debitori trebuie sa parcurga ni[te proceduri foarte clare. Dosarele sunt verificate, dar în ce ma prive[te nu am înt=lnit p=na acum vreo situa]ie în care sa se piarda vreo suma de bani. Sigur sunt acte care pot sa clarifice aceasta problem\”, ne-a declarat Marcel Mustea.
n cine este Cezar }ugui?
Reamintim ca dupa aproape un an de c=nd Cezar }ugui a fost condamnat penal [i exclus teoretic [i practic din r=ndul celor care profeseaza o asemenea îndeletnicire, Camera Executorilor Judec\tore[ti Suceava, condusa la aceea vreme de Carmen Svaiter, s-a achitat de obliga]ia legala de a transmite c\tre Curtea de Apel Suceava documentele care vizau excluderea din breasla a lui Cezar }ugui. La data de 12 martie 2010, Camera Executorilor Judec\tore[ti Suceava a înaintat Cur]ii de Apel Suceava ordinul ministrului Justi]iei, emis în data de 7 septembrie 2009, prin care lui Cezar }ugui îi înceteaza calitatea de executor judec\toresc, încep=nd cu data de 13 aprilie 2009, c=nd a r\mas definitiva sentin]a de condamnare a sa într-un dosar penal. Ordinul ministrului a fost emis cu aplicabilitate retroactiva din 13 aprilie 2009 [i a fost pus la dispozi]ia Registrului special, aflat la Primul grefier al Cur]ii de Apel, abia pe data de 12 martie 2010. în acest registru, Cezar }ugui a depus, pentru func]ionarea biroului s\u, specimen de semn\tura [i [tampil\, care abia s\pt\m=na aceasta i-au fost retrase.
Condamnat penal [i exclus din breasl\, Cezar }ugui înca mai spera ca o sa revina în bran[\, dar Înalta Curte de Casa]ie [i Justi]ie a respins ca nefondata contesta]ia la executare, pe care Cezar }ugui a formulat-o împotriva punerii în aplicare a ordinului ministrului Justi]iei de excludere a sa din corpul executorilor judec\tore[ti. Cezar }ugui motiva c\, în mare parte din dosarele de executare pe care le avea în lucru, sunt stabilite termene de plat\, de evaluare, de v=nzare, de predare de bunuri, de vizitare de minori, care nu mai pot fi respectate, atr=g=nd dec\derea din termen, nulitatea actelor de procedura în materia execut\rii silite [i chiar nulitatea execut\rilor în întregime. Reamintim ca executorul judec\toresc Cezar }ugui a fost condamnat la [ase luni de închisoare cu suspendare pentru infrac]iunea de fals intelectual, fiind urm\rit penal de procurorii Serviciului Teritorial Suceava al DNA în afacerea MES. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Cresc tarifele de vizitare la Muzeul de Istorie și la Cetatea de Scaun  

Consiliul Județean Suceava a aprobat, la ultima ședință, un proiect de hotărâre referitor la taxele …