Saturday , December 3 2022

Examenul de admitere la facultate, sustinut `n unanimitate de directorii liceelor sucevene

Cu trei luni `nainte de procesul de admitere la facultate, Ministrul Educa]iei a dat un ordin conform c\ruia nu vor mai fi luate în calcul mediile din liceu, pe baza c\rora se constituiau dosarele de admitere N Hot\r=rea MECTS de a nu lua `n considerare media anilor de liceu `n procesul de admitere la facultate st=rne[te, la Suceava, reac]ii adverse N cu toate acestea, reintroducerea probelor de concurs pentru admiterea `n cadrul `nv\]\m=ntului superior reprezint\ o practic\ sus]inut\ `n unanimitate de c\tre directorii suceveni
Un nou ordin al Ministerului Educa]iei privind cadrul general de organizare [i desf\[urare a admiterii `n ciclurile de studii universitare de licen]\ pentru anul universitar 2012- 2013 st=rne[te reac]ii dintre cele mai diverse `n mediul didactic preuniversitar. Noul ordin elaborat de c\tre MECTS (nr. 3.313/ 2012) prevede ca “la calculul mediei generale de admitere s\ fie luate `n considerare notele de la probele de bacalaureat sau media de la bacalaureat, dup\ caz, `ns\ nu pot fi puse la socoteal\ mediile sau notele din anii de liceu”.
Ordinul dat de Ministerul Educa]iei cu doar trei luni `nainte de procesul de admitere provoac\ reac]ii diverse, unii manageri [colari suceveni sus]in=nd m\sura `ntreprins\ de reprezentan]ii MECTS, m\sur\ ce ar `ncuraja reintroducerea concursului de admitere, `n vreme ce al]ii consider\ ordinul ministerial ca fiind `n dezavantajul elevilor. Nu ordinul este privit cu suspiciune de c\tre directorii [colari, c=t presiunea [i `nsemn\tatea pe care ar c\p\ta-o examenul de bacalaureat dac\ nota acestuia ar constitui singurul criteriu de admitere `n cadrul universit\]ilor. De alt\ parte, ace[tia au declarat `n unanimitate c\ sus]in reintroducerea probelor de concurs pentru admiterea `n cadrul `nv\]\m=ntului superior.
N prevederilor noului ordin pot duce la demotivarea liceeniilor `n a ob]ine calificative mari
}in=nd seama c\ un important criteriu care intra `n constituirea mediei de admitere pentru concursurile de dosare `l reprezenta media ob]inut\ `n decursul celor patru ani de liceu, [colarii `[i d\deau silin]a pentru a ob]ine calificative c=t mai mari, care s\ le asigure ulterior, al\turi de nota la bacalaureat, accesul la facultatea dorit\.
„Elevii dau importan]\ notelor pe care le ob]in `n timpul liceului, tocmai datorit\ faptului c\ acestea conteaz\ la absolvire. Dac\ prevederile MECTS vor intra `n vigoare, nu [tiu ce l-ar mai motiva pe elev s\ `nve]e [i s\ ob]in\ rezultate bune”, a men]ionat Virginel Iordache, director `n cadrul Colegiului Na]ional de Informatic\ „Spiru Haret”. Conform acestuia, universit\]ile ar trebui s\-[i stabileasc\ propriile criterii de admitere, criterii `n func]ie de care facult\]ile vor atrage studen]i de calitate sau nu. „Dac\ universit\]ile nu vor introduce probe de concurs la admitere [i se vor axa doar pe examenul de bacalaureat, se va crea o alt\ tevatur\ `n jurul acestui examen, [i a[a oricum destul de controversat”, sus]ine Iordache.
Nota examenului maturit\]ii ca unic criteriu de admitere la facultate, `n absen]a unei probe de concurs, este o alt\ ipotez\ contestat\ de managerii [colari, presiunea care s-ar crea `n jurul bacalaureatului devenind astfel mult prea mare.
„Un examen nu este relevant `ntrutotul pentru preg\tirea [i cuno[tin]ele elevului. Dac\ bacalaureatul va constitui singurul principiu dup\ care elevii vor intra la facultate, presiunea asupra acestui examen va fi imens\. Din p\cate, bacalaureatul e un examen care nu este foarte bine pus la punct nici `n prezent. Modalitatea de selec]ie trebuie stabilit\ exclusiv de c\tre fiecare universitate `n parte”, a opinat Mircea Popescu, director `n cadrul Colegiului Na]ional „Mihai Eminescu”.
De asemenea, conform directorului Colegiului Economic “Dimitrie Cantemir”, Corneliu Roma[cu, „criteriul care ]inea seam\ `ntr-o mare m\sur\ de situa]ia notelor absolventului `n timpul celor patru ani de studii liceale motiva unii elevi s\ trudeasc\ pentru ob]inerea unor calificative bune, `ns\ acest fapt nu este valabil `n cazul tuturor liceenilor. Consider c\ universit\]ile trebuie s\-[i elaboreze propriile probe de admitere, s\ fac\ o triere a viitorilor studen]i dup\ propriile criterii”.
N elevii liceelor “cu vaz\”, avantaja]i de schimb\rile metodologiei de admitere la facultate
De alt\ parte, ordinul favorizeaz\ elevii liceelor ‘de elit\’, a c\ror cadre didactice aplic\ un sistem de notare mai riguros [i care pe parcursul celor patru ani de studiu nu reu[esc, `n ciuda eforturilor, s\ ob]in\ medii anuale foarte mari. De-a lungul anilor, admiterea f\r\ concurs [i introducerea mediilor claselor IX- XII la calculul mediei finale pentru ocuparea unui loc la facultate, al\turi de rezultatul examenului de bacalaureat, a reprezentat prilej de nemul]umire pentru elevii liceelor care aplic\ un sistem de notare mai sever [i care `i contest\ pe cei care provin din [colile unde notele mari se ob]in cu u[urin]\.
“Elevii Colegiului “{tefan cel Mare” sunt categoric avantaja]i de aceast\ m\sur\. Ca urmare a ordinului, liceeni poate vor fi mai preocupa]i de bog\]ia bagajului de cuno[tin]e pe care `l dob=ndesc [i nu neap\rat de notele ob]inute la fiecare disciplin\ `n parte”, a afirmat Dan Popescu, director `n cadrul Colegiului Na]ional “{tefan cel Mare”. Totodat\, acesta a declarat c\ sus]ine reintroducerea probelor de concurs la admiterea `n cadrul universit\]ilor.
“M\sura luat\ de Guvern nu bulverseaz\ procesul de admitere, ci constituie o revenire la o stare pe care unele licee [i colegii de prestigiu [i-o doresc de mai mult\ vreme. S-a f\cut prea mare presiune asupra mediilor din liceu [i o astfel de m\sur\ vine s\ rea[eze lucrurile. M\sura ar trebui `ntregit\ prin introducerea de examene de admitere [i la licee sau colegii. Este vorba despre o tehnocra]ie care trebuie instalat\ `n toate structurile sociale”, a conchis Marian Olaru, director `n cadrul Colegiului Na]ional “Eudoxiu Hurmuzachi”. (Adelina TALPALARIU )

Vezi si

Foresta încheie anul cu o deplasare dificilă la Bacău

  “Galben-verzii” joacă pe terenul celei de-a doua clasate sâmbătă, de la ora 14.00 Foresta …