Wednesday , November 30 2022

Debut de bacalaureat, fara emotii mari pentru candidatii suceveni

Candida]ii suceveni nu s-au confruntat cu mari dificult\]i la sus]inerea primei probe din cadrul “examenului vie]ii” N elevii au fost nevoi]i s\ r\spund\ la trei cerin]e referitoare la un text la prima vedere [i s\-[i expun\ propria opinie referitoare la impresia lectur\rii textului
Dup\ cum chiar ei au declarat, elevii suceveni nu s-au confruntat cu mari probleme la sus]inerea primei probe din cadrul bacalaureatului. Impresia general\ a fost c\ subiectele propuse nu au avut un grad de dificultate ridicat, av=nd `n vedere c\ au trebuit s\ r\spund\ la trei cerin]e simple, pe baza unui text la prima vedere. Candida]ii au avut la dispozi]ie pentru elaborarea r\spunsurilor c=te 15 minute, iar pentru sus]inerea acestora `n fa]a comisiei, c=te 10- 15 minute.
“Emo]iile mai mari sunt la proba scris\. Dac\ ai mers la ore `n timpul anului [i ]i-ai dat minim de interes, treci cu brio de `ntreb\rile comisiei. Cel mai dificil este `n cazul `n care ai nenorocul s\-]i pice un subiect ce vizeaz\ vreo oper\ literar\”, a declarat o absolvent\ a Colegiului Na]ional “Petru Rare[”, imediat dup\ ce a ie[it din sala de examen.
Nici elevii care a[teptau s\ intre `n sala de examen nu s-au ar\tat a fi timora]i de ceea ce urmeaz\. “Colegii mi-au transmis c\ subiectele sunt simple iar membrii comisiei sunt indulgen]i [i nu `ncearc\ s\-]i pun\ be]e `n roate”, a specificat o absolvent\ a Colegiului de Informatic\ “Spiru Haret”.
Examinarea la probele de Limba [i Literatura Roman\ [i Limb\ Modern\, oral, se realizeaz\  de c\tre doi profesori de specialitate, `n prezen]a a cel pu]in trei candida]i. Candida]ii extrag un singur bilet, dar au dreptul [i la un al doilea bilet, caz `n care nota va fi sc\zut\ cu un punct. Candida]ilor li s-a interzis s\ intre `n sal\ cu telefoane mobile, manuale, dic]ionare sau orice fel de noti]e, nerespectarea acestui fapt duc=nd la eliminarea din examen a elevului indiferent dac\ materielele au fost folosite sau nu. Potrivit unui comunicat Mediafax, cele 20 de centre de bacalaureat din jude]ul nostru au fost avertizate s\ fie preg\tite cu echipamente de supraveghere, `n cazul `n care vor exista dispozi]ii `n acest sens din partea  MECTS.
“P=n\ acum, to]i candida]ii au intrat `n sala de examen conform orei prev\zute pentru fiecare grup\, respect=ndu-se criteriul alfabetic. Situa]ii deosebite nu au fost semnalate, examenul se desf\[oar\ `n condi]ii optime”, a specificat Eugenia Paicu, director adjunct al Colegiului Na]ional “Mihai Eminescu”. Dac\ la Colegiul “Mihai Eminescu” la orele 15:00 se va `ncheia prima zi a examenului de bac, la Colegiul Na]ional “{tefan cel Mare”, ultimul candidat este programat s\ sus]in\ proba de competen]e lingvistice `ncep=nd cu orele 19:00.
Candita]ii care au sus]inut proba de competen]e lingvistice vor primi, `n func]ie de r\spunsurile lor, un calificativ (nivel de competen]\ `n comunicare): utilizator mediu, avansat sau experimentat. Conform programei bacalaureatului de anul acesta, evaluarea elevilor se va face `n func]ie de competen]ele lingvistice de comunicare oral\ ale candida]ilor, calitatea discursului lor sau capacitatea de a-[i exprima opinia `n leg\tur\ cu textul primit.
Examenul de bacalaureat continu\ ast\zi cu a doua zi de evaluare a competen]elor lingvistice de comunicare oral\ în limba român\.
N  niciun elev sucevean nu va sus]ine probele orale ale bacalaureatului `n condi]ii speciale
Dac\ anul trecut, pentru prima sesiune a bacalaureatului, au fost trei cazuri speciale `ntregistrate de Inspectoratul {colar Jude]ean privind elevi care nu au putut sus]ine probele examenului `n condi]ii normale, anul acesta pentru probele de evaluare a competen]elor nu s-a semnalat nicio situa]ie de acest gen. “Un elev din C=mpulung Moldovenesc a suferit o fractur\ la m=n\, caz pe care `l vom discuta `n vederea lu\rii unei decizii privind modalitatea de sus]inere a probelor scrise. Dar deocamdat\ pentru probele orale, Inspectoratul Jude]ean nu a fost sesizat cu privire la existen]a unui alt caz”, a declarat Laura Hacman, purt\toarea de cuv=nt al I{J Suceava.
(Adelina TALPALARIU)

Vezi si

Peste 300 de polițiști suceveni acționează în perioada minivacanței de Sf. Andrei și 1 Decembrie

În perioada 30 noiembrie – 04 decembrie, polițiștii de ordine publică și rutieră din cadrul …