Monday , May 20 2024

Creditorii reclama datorii de sute de milioane in contul SC Maraton Exim

N un nou dosar de insolven]\ a intrat `n judecat\ la Tribunalul Suceava `mpotriva societ\]ii a c\ror active au fost demolate, pentru a face loc hipermarket-ului LIDL n solicitarea de deschidere a procedurii insolven]ei vine din partea SC Panda Import Export Boto[ani n `n luna martie a acestui an, o alt\ societate – SC Valeron Distribution SRL Bistri]a, a cerut insolven]a pentru un debit de peste 600 de milioane de lei vechi n astfel, datoriile doar fa]\ de cele dou\ firme se apropie de un miliard de lei vechi n pe de alt\ parte, Florin Waslawski, patronul firmei, ar avea de unde s\ pl\teasc\ debitorii, fiindc\ a `ncasat, conform unor surse neoficiale, `n jur de un milion de euro pentru terenul v=ndut c\tre LIDL
Un nou dosar de insolven]\ a fost preluat de Tribunalul Suceava, deschis `mpotriva SC Maraton Exim SRL Suceava, societate apar]in=nd omului de afaceri sucevean Florin Waslawscki, devenit mai cunoscut opiniei publice dup\ ce a f\cut una dintre cele mai bune afaceri imobiliare ale acestui an, v=nz=nd terenul pe care avea amplasate magazinul [i clubul Maraton concernului german LIDL, care a `nceput s\ construiasc\ `n cartierul Obcini un hipermarket. Neoficial, pre]ul v=nz\rii a fost de peste un milion de euro, bani suficien]i pentru a-l determina pe Waslawski s\ renun]e la afaceri [i la cl\dirile pe care le ridicase pe suprafa]a de la intrarea `n cartierul Obcini, care au fost de altfel d\r=mate.
Este clar c\ din aceast\ tranzac]ie afaceristul s-a ales cu mai multe zeci de miliarde de lei vechi, bani pe[in, dar nu este de `n]eles de ce Waslawski nu dore[te s\ `[i pl\teasc\ datoriile vechi de ani `ntregi c\tre firmele furnizoare de marf\ [i care nu ar `nsemna mare lucru din c=]i bani a `ncasat, desigur, dac\ `nafar\ de cele cunoscute deja, nu mai sunt [i altele.
Printre primele dosare puse pe tapet de judec\torii Tribunalului Suceava dup\ `ntoarcerea din vacant\ a fost [i cel cu num\rul 7542/86/2010, `n care SC Panda Import Export SRL Boto[ani a solicitat deschiderea procedurii de insolven]\ `mpotriva SC Maraton Exim SRL {cheia, administrat\ de Florin Waslawski.
Potrivit unui reprezentant al firmei boto[\nene, care a fost contactat telefonic, datoria pe care societatea sucevean\ o are dep\[e[te 300 de milioane de lei vechi [i reprezint\ contravaloarea mai multor facturi fiscale emise odat\ cu m\rfuri – b\uturi, produse alimentare etc., livrate [i nepl\tite `nc\ din anul 2007.
Reprezentantul societ\]ii din Boto[ani a declarat c\ a aflat despre afacerea bun\ pe care omul de afaceri sucevean a f\cut-o cu terenul v=ndut c\tre LIDL dar, din p\cate, din suma `ncasat\ nu a ajuns niciun ban la Panda Import Export, `n contul datoriei.
Cotidianul Obiectiv de Suceava a prezentat, `n luna martie a acestui an, un alt dosar de insolven]\ `ndreptat `mpotriva SC Maraton Exim SRL. Cererea a fost formulat\ `n luna februarie a.c. de SC Valeron Distribution SRL Bistri]a, pentru un debit cert, lichid [i exigibil, de 61.905 lei.
Conform cererii depuse la Tribunal, firma din Bistri]a a livrat pe parcursul anului trecut c\tre Maraton b\uturi alcoolice [i r\coritoare care au fost `nso]ite de facturi fiscale asumate de debitor. Este vorba despre [ase asemenea documente, `n schimbul c\rora firma bistri]ean\ a primit mai multe bilete la ordin, toate acestea nefiind `ns\ decontate de c\tre banc\, pe motivul lipsei totale de disponibil `n cont. „Spre sf=r[itul anului 2009, de[i am somat debitoarea s\-[i achite datoriile, aceasta nu a achitat nici m\car un leu suma restant\”, se explic\ `n cererea de deschidere a procedurii de insolven]\.
Florin Waclawschi este, al\turi de patronul firmei Test Prima, Viorel Juravle, beneficiarul excelentei oportunit\]i imobiliare oferite de concernul german LIDL, care a `nceput s\ construiasc\ pe terenul ocupat p=n\ nu demult de vila lui Juravle, de clubul [i magazinul lui Waclawschi un hipermarket `n col]ul C\ii Obcinilor cu strada Rulmentului, mai sus de benzin\ria care a apar]inut c=ndva lui Severin Tcaciuc.
Pre]ul tranzac]iei imobiliare ar fi undeva `ntre 800.000 [i 1,1 milioane de euro pentru fiecare proprietate `n parte.
Viitorul magazin LIDL se va `ntinde pe o suprafa]\ de 5.000 de metri p\tra]i – suprafa]\ construit\ la sol, pe dou\ nivele, [i va deservi at=t locuitorii din cartierul Obcini, c=t [i pe cei care traverseaz\ Suceava pe una dintre cele mai importante artere ale municipiului – Calea Obcinilor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Protest spontan al angajaților suceveni din cadrul Arhivelor Naționale

Luni, 20 mai 2024, între orele 10.00-11.00, angajații din cadrul Arhivelor Naționale, Serviciul Județean Suceava …