Friday , March 31 2023

Creditorii reclama datorii de sute de milioane in contul SC Maraton Exim

N un nou dosar de insolven]\ a intrat `n judecat\ la Tribunalul Suceava `mpotriva societ\]ii a c\ror active au fost demolate, pentru a face loc hipermarket-ului LIDL n solicitarea de deschidere a procedurii insolven]ei vine din partea SC Panda Import Export Boto[ani n `n luna martie a acestui an, o alt\ societate – SC Valeron Distribution SRL Bistri]a, a cerut insolven]a pentru un debit de peste 600 de milioane de lei vechi n astfel, datoriile doar fa]\ de cele dou\ firme se apropie de un miliard de lei vechi n pe de alt\ parte, Florin Waslawski, patronul firmei, ar avea de unde s\ pl\teasc\ debitorii, fiindc\ a `ncasat, conform unor surse neoficiale, `n jur de un milion de euro pentru terenul v=ndut c\tre LIDL
Un nou dosar de insolven]\ a fost preluat de Tribunalul Suceava, deschis `mpotriva SC Maraton Exim SRL Suceava, societate apar]in=nd omului de afaceri sucevean Florin Waslawscki, devenit mai cunoscut opiniei publice dup\ ce a f\cut una dintre cele mai bune afaceri imobiliare ale acestui an, v=nz=nd terenul pe care avea amplasate magazinul [i clubul Maraton concernului german LIDL, care a `nceput s\ construiasc\ `n cartierul Obcini un hipermarket. Neoficial, pre]ul v=nz\rii a fost de peste un milion de euro, bani suficien]i pentru a-l determina pe Waslawski s\ renun]e la afaceri [i la cl\dirile pe care le ridicase pe suprafa]a de la intrarea `n cartierul Obcini, care au fost de altfel d\r=mate.
Este clar c\ din aceast\ tranzac]ie afaceristul s-a ales cu mai multe zeci de miliarde de lei vechi, bani pe[in, dar nu este de `n]eles de ce Waslawski nu dore[te s\ `[i pl\teasc\ datoriile vechi de ani `ntregi c\tre firmele furnizoare de marf\ [i care nu ar `nsemna mare lucru din c=]i bani a `ncasat, desigur, dac\ `nafar\ de cele cunoscute deja, nu mai sunt [i altele.
Printre primele dosare puse pe tapet de judec\torii Tribunalului Suceava dup\ `ntoarcerea din vacant\ a fost [i cel cu num\rul 7542/86/2010, `n care SC Panda Import Export SRL Boto[ani a solicitat deschiderea procedurii de insolven]\ `mpotriva SC Maraton Exim SRL {cheia, administrat\ de Florin Waslawski.
Potrivit unui reprezentant al firmei boto[\nene, care a fost contactat telefonic, datoria pe care societatea sucevean\ o are dep\[e[te 300 de milioane de lei vechi [i reprezint\ contravaloarea mai multor facturi fiscale emise odat\ cu m\rfuri – b\uturi, produse alimentare etc., livrate [i nepl\tite `nc\ din anul 2007.
Reprezentantul societ\]ii din Boto[ani a declarat c\ a aflat despre afacerea bun\ pe care omul de afaceri sucevean a f\cut-o cu terenul v=ndut c\tre LIDL dar, din p\cate, din suma `ncasat\ nu a ajuns niciun ban la Panda Import Export, `n contul datoriei.
Cotidianul Obiectiv de Suceava a prezentat, `n luna martie a acestui an, un alt dosar de insolven]\ `ndreptat `mpotriva SC Maraton Exim SRL. Cererea a fost formulat\ `n luna februarie a.c. de SC Valeron Distribution SRL Bistri]a, pentru un debit cert, lichid [i exigibil, de 61.905 lei.
Conform cererii depuse la Tribunal, firma din Bistri]a a livrat pe parcursul anului trecut c\tre Maraton b\uturi alcoolice [i r\coritoare care au fost `nso]ite de facturi fiscale asumate de debitor. Este vorba despre [ase asemenea documente, `n schimbul c\rora firma bistri]ean\ a primit mai multe bilete la ordin, toate acestea nefiind `ns\ decontate de c\tre banc\, pe motivul lipsei totale de disponibil `n cont. „Spre sf=r[itul anului 2009, de[i am somat debitoarea s\-[i achite datoriile, aceasta nu a achitat nici m\car un leu suma restant\”, se explic\ `n cererea de deschidere a procedurii de insolven]\.
Florin Waclawschi este, al\turi de patronul firmei Test Prima, Viorel Juravle, beneficiarul excelentei oportunit\]i imobiliare oferite de concernul german LIDL, care a `nceput s\ construiasc\ pe terenul ocupat p=n\ nu demult de vila lui Juravle, de clubul [i magazinul lui Waclawschi un hipermarket `n col]ul C\ii Obcinilor cu strada Rulmentului, mai sus de benzin\ria care a apar]inut c=ndva lui Severin Tcaciuc.
Pre]ul tranzac]iei imobiliare ar fi undeva `ntre 800.000 [i 1,1 milioane de euro pentru fiecare proprietate `n parte.
Viitorul magazin LIDL se va `ntinde pe o suprafa]\ de 5.000 de metri p\tra]i – suprafa]\ construit\ la sol, pe dou\ nivele, [i va deservi at=t locuitorii din cartierul Obcini, c=t [i pe cei care traverseaz\ Suceava pe una dintre cele mai importante artere ale municipiului – Calea Obcinilor. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Individ de 35 de ani din Fântânele, vechi recidivist în șofatul fără permis, dat în urmărire și prins în timp ce încerca să iasă din țară pe la Vama Borș

În urma cercetărilor efectuate în cadrul  unui dosar penal, lucrătorii din cadrul Poliției municipiului Suceava-Biroul …