Friday , March 1 2024

Copii cu boli foarte grave, purtati prin cabinete pentru certificatul de handicap

De c=teva luni, medicii pediatri care au cabinete medicale individuale (CMI-uri), nu `[i mai pot ajuta pacien]ii care sunt `nscri[i pe listele lor [i pe care `i consult\ periodic, pentru eliberarea certificatelor de `ncadrare `n grad de handicap n peste 2.000 de copiii suceveni cu malforma]ii, boli cardiace [i forme severe de astm, care au dosare consistente de investiga]ii medicale `n clinici din ]ar\, trebuie s\ depun\ efortul fizic [i financiar pentru a fi re-evalua]i [i de un medic specialist din spital sau dintr-un centru privat jude]ean, re-evaluare care de multe ori nici m\car nu este luat\ `n seam\ de Comisia pentru protec]ia copilului

Medicii pediatri care au cabinete medicale individuale nu mai pot, `ncep=nd cu luna martie a acestui an, s\ elibereze certificate medicale pentru `ncadrarea `n grad de handicap pentru copiii cu boli grave [i foarte grave pe care `i au `n eviden]\. Aceast\ prevedere ar fi trebuit s\ fie valabil\ `nc\ din anii 2002-2003, dar nu a fost aplicat\ p=n\ `n prezent, toate certificatele eliberate de aceast\ categorie de doctori fiind, `n fapt, ilegale. Ordinul comun din 2002 [i Ghidul metodologic pentru evaluarea copilului [i `ncadrarea `ntr-un grad de handicap [i Ordinul Ministerului S\n\t\]ii 416 din 2003 prev\d `n mod clar faptul c\ numai unit\]ile medico-sanitare cu personalitate juridic\ sau spitalele sunt abilitatea s\ elibereze certificatele de handicap pentru copii.
Cabinetele medicale individuale (CMI-uri) nu au, `ns\, personalitatea juridic\, iar procesul de trecere la statutul de societate comercial\ nu este, `n general, la `ndem=na medicilor pediatri speciali[ti. Din aceast\ cauz\, medicii cu liste de pacien]i micu]i pe care `i consult\ periodic [i le monitorizeaz\ evolu]ia bolii, sunt nevoi]i s\ le indice un alt cabinet, societate comercial\, care le poate elibera certificatul, astfel `nc=t ace[tia s\ poat\ primi ajutorul b\nesc pe care `l merit\ din partea statului.
Dr. Georgeta Ignat, medic pediatru `n Policlinica Areni Suceava, cu supraspecialitatea `n cardiologie pediatric\, are un astfel de cabinet medical individual [i s-a g\sit, `ncep=nd cu anul curent, `n imposibilitatea de a-[i mai ajuta pacien]ii `n acest sens. „~nainte le puteam elibera certificatul de `ncadrare medical\, dar nu [tiu de ce, de anul acesta, prevederile legale sunt aplicate [i nu e tocmai cea mai bun\ alegere pentru pacien]i. Eu trebuie s\ trimit copiii cu dosare foarte complicate s\ fie consulta]i la spital sau la un cabinet societate comercial\, dup\ care trebuie s\ mearg\ la Comisia pentru protec]ia copilului Suceava, dar umbl\tura asta poate fi periculoas\ pentru starea lor de s\n\tate, pentru c\ unii dintre ei au boli cumplite”, a declarat dr. Ignat.
Aceasta s-a g\sit pus\ `n situa]ia de a solicita o informare `n scris despre dreptul de a elibera aceste certificate, astfel `nc=t s\ nu fie tras\ la r\spundere pentru eventualele cazuri de copii cu afec]iuni foarte grave care ar avea de suferit fiind plimba]i pe la diver[i medici pentru completarea dosarului. Adresa a fost f\cut\ Direc]iei Generale de Asisten]\ Social\ [i Protec]ia Copilului [i Direc]iei de S\n\tate Public\ Suceava, de la ambele insitu]ii primind r\spunsul c\ legea nu `i permite acest lucru. Legea, `ns\, nu este de partea pacien]ilor care nu-[i permit s\ bat\ drumul. Copiii cu afec]iuni cardiace `nscri[i pe lista cabinetului ei se prezint\ la control periodic, f\r\ bilet de trimitere, dar `ncep=nd cu luna martie trebuie s\ viziteze [i alt doctor care s\ le verifice dosarul [i s\ constate acela[i lucru pe care medicul curant specialist `l [tie prea bine. Mai mult, la medicul specialist din spital sau din centrele private nu se pot prezenta dec=t cu bilet de trimitere de la medicul de familie, ceea ce presupune `nc\ un drum `n plus. ~n aceea[i situa]ie sunt [i copii cu forme de astm severe. Dr. Ignat a explicat c\ s-a confruntat cu situa]ii `n care la final, `n mod aproape ironic, Comisia pentru protec]ia copilului Suceava a considerat ecografia f\cut\ de medicul specialist din spital, pentru a verifica veridicitatea bolii, neconcludent, nelu=nd `n considerare dec=t investiga]iile din dosar care au fost f\cute `n clinici importante ale ]\rii.
“Am `n eviden]\ copii cu afec]iuni cardiace din tot jude]ul, care se prezint\ la control periodic. Ei sufer\ de afec]iuni cardiace grave, au suportat interven]ii chirurgicale complexe, au proteze valvulare sau pacemaker, [i sunt obliga]i s\ se prezint\ la un SC, apoi la Protec]ia Copilului, asta dup\ ce au venit la mine, pentru c\ eu sunt medicul lor specialist. Aceste multiple “prezent\ri” pot duce la agravarea st\rii lor de s\n\tate. Pacien]ii [i apar]in\torii lor nu [tiu c\ eu nu mai pot elibera aceste certificate [i vor veni prima dat\ tot la mine, iar eu sunt nevoit\ s\ `i trimit la spital sau la un centru privat, unde eventual pl\tesc consulta]ia [i eliberarea certificatului”, a explicat dr. Ignat. Aceasta a completat c\ `n cabinetele medicale individuale nu s-a perceput niciodat\ nicio tax\ pentru consulta]ie sau pentru certificat [i c\ foarte mul]i pacien]i apelau la aceast\ cale de a ob]ine adeverin]ele medicale necesare. ~n `ncercarea de a g\si o solu]ie care s\ u[ureze demersurile legale pentru pacien]i, mai mul]i medici din cadrul Policlinicii Suceava au `n plan o asociere sub form\ juridic\.
La nivelul jude]ului Suceava, doar 16 societ\]i comerciale au posibilitatea de a elibera certificate medicale. Conform datelor oferite de DGASPC, la finalul lunii iulie a anului curent `n eviden]a institu]iei figurau 2.024 copii `ncadra]i `n grad de handicap. Ace[ti copii trebuie, conform legisla]iei `n vigoare, s\-[i re`nnoiasc\ certificatele de `ncadrare `n grad de handicap la fiecare 12 luni, indiferent de boala pe care o au, pentru c\ sunt considera]i recuperabili „din oficiu”. Numai `n cursul anului 2011, Comisia pentru protec]ia copilului Suceava a eliberat 1.635 de certificate de handicap, dintre care numai 176 au fost cazuri noi, restul fiind copii cu malforma]ii sau afec]iuni cronice. Mult mai mul]i copiii, `n general diagnostica]i cu malforma]ii, ar putea beneficia de ajutorul oferit de stat, care se ridic\ undeva la 400 lei lunar, dac\ p\rin]ii lor ar accepta ideea de certificat de `ncadrare `n grad de handicap. Pesemne c\, dup\ toate investiga]iile realizate la clinici din ]ar\, umbl\tura prin cabinetele medicale pentru a confirma diagnosticul deja clar stabilit la nivel clinic nu `i ajut\ `n niciun fel s\ dep\[easc\ aceast\ rezisten]\. (Andreea DIACONU)

Vezi si

Manifestare dedicată regretatului critic și istoric literar Alex Ştefănescu, la Biblioteca Bucovinei

Luni, 4 martie 2024, la Biblioteca Bucovinei ”I.G. Sbiera”, în Sala de Artă ”Elena Greculesi”, …