Saturday , December 9 2023

Consulul general al SUA a vizitat Suceava

N diplomatul american a avut `ntrevederi cu conducerea Prim\riei [i cu cea a Inspectoratului pentru Situa]ii de Urgen]\

Consulul general al Statelor Unite ale Americii la Bucure[ti, James B. Gray, a vizitat, ieri, Suceava [i una din primele sale opriri a fost la Prim\ria Suceava unde s-a `nt=lnit cu primarul Ion Lungu, discu]iile dur=nd mai bine de o or\. Consulul general al SUA la Bucure[ti s-a interesat de problemele actuale `n conjunctura dificil\ din punct de vedere economic [i social, dar [i de proiectele de dezvoltare [i de strategiile de viitor `ndeosebi de cea de turism a Sucevei. Primarul a f\cut apel la consulul general pentru a informa oamenii de afaceri americani de oportunit\]ile de dezvoltare din zon\.
Inspectoratul pentru Situa]ii de Urgen]\ (ISU) „Bucovina” al jude]ului Suceava a avut parte vineri, de vizita de curtoazie a Consulului General al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucure[ti, James B. Gray. Cu aceast\ ocazie s-a f\cut o trecere `n revist\ a autospecialelor de interven]ii din dotarea Deta[amentului de pompieri Suceava. De asemenea, a fost vizitat\ Biserica Militar\ a Ministerului Administra]iei [i Internelor. Pe toat\ durata vizitei au fost abordate subiecte legate de gestionarea situa]iilor de urgen]\ [i dezastrelor pe teritoriul jude]ului Suceava. „Au fost schimbate opinii, p\reri, puncte de vedere [i idei, de ambele p\r]i, cu privire la modul `n care este organizat\ activitatea de c\utare, salvare [i evacuare a persoanelor pe timpul situa]iilor de urgen]\ [i dezastrelor. Un punct aparte l-a constituit problematica riscului la seisme, accidente aviatice, inunda]ii [i alunec\ri de teren”, se arat\ `ntr-un comunicat al ISU, conform c\ruia James B. Gray [i-a ar\tat interesul fa]\ de modul `n care se realizeaz\ preg\tirea preventiv\ a popula]iei civile [i `n special a copiilor pentru situa]ii de urgen]\ [i dezastre. La finalul vizitei, diplomatul american a f\cut aprecieri pozitive fa]\ de activitatea pompierilor. (D.P.)

Vezi si

„Fii bun, nu doar de Crăciun”, iar Iulius Mall te premiază!

La Iulius Mall Suceava ai parte de o întreagă experiență senzorială, în special în această …