Saturday , December 10 2022

Confiscari de 204 miliarde de lei vechi la punctul de lucru sucevean al Petrom LPG

Suma reprezint\ contravaloarea a 8,08 milioane de litri de combustibil – autogas [i propan, comercializat f\r\ a de]ine atestatul de înregistrare referitor la comercializarea angro de produse energetice prin punctul de lucru situat în municipiul Suceava n
Miercuri, inspectorii vamali din cadrul Direc]iei Jude]ene pentru Accize [i Opera]iuni Vamale (DJAOV) Suceava au încheiat un control având ca obiect verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice, la punctul de lucru din municipiul Suceava apar]in=nd SC Petrom LPG unde au aplicat o amend\ de 50.000 lei [i au confiscat suma de 20.427.626 lei, contravaloarea a 8.084.570 litri combustibil.
~n ziua respectiv\, o echip\ de control a DJAOV Suceava a încheiat un control început anul trecut, la societatea comercial\ amintit\ care are ca obiect principal de activitate intermedierile în comer]ul cu combustibili, minereuri, metale [i produse chimice pentru industrie.
Obiectul controlului a constat în verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice, iar în urma verific\rilor efectuate s-a constatat c\ în perioada 24.11.2009 – 31.10.2011, societatea a comercializat cantitatea de 1 780 421 litri autogas (G.P.L. auto), în valoare de 4.147.028 lei [i 6.304.149 litri propan, în valoare de 16.280.598 lei, f\r\ a de]ine atestatul de înregistrare referitor la comercializarea angro de produse energetice prin punctul de lucru situat în municipiul Suceava.
Conform legisla]iei în vigoare, autoritatea vamal\ a sanc]ionat societatea cu amend\ în cuantum de 50 000 lei [i ca sanc]iune complementar\ s-a dispus confiscarea sumei de 20.427.626 lei rezultat\ din vânzarea, în sistem angro f\r\ de]inerea atestatului de înregistrare pentru comercializare angro de produse energetice, a cantit\]ii de 8.084.570 litri gaz petrolier lichefiat.
N confisc\ri mari la Cominco, minuscule fa]\ de captura de alalt\ieri
Acum exact un an, inspectorii vamali din cadrul echipelor mobile de la Direc]ia Jude]ean\ pentru Accize [i Opera]iuni Vamale Suceava au aplicat firmei Cominco Frasin o amend\ de 50.000 lei [i au confiscat contravaloarea a 502.511 litri produse energetice, respectiv 2.145.426 lei, pentru comecializarea ilegal\ de benzin\ [i motorin\.
Conform unui comunicat de pres\ transmis atunci de Direc]ia Regional\ Vamal\ Ia[i, inspectorii vamali din cadrul echipelor mobile ale DJAOV Suceava `ncheiaser\ un control ini]iat în data de 25.01.2011 la una dintre firmele Cominco `nregistrate `n jude]ul Suceava av=nd ca profil de activitate „Transporturi rutiere de m\rfuri”.
Obiectul controlului a constat în verificarea modului de achizi]ie, de]inere [i comercializare a produselor energetice, în conformitate cu prevederile legale pentru aprobarea Procedurii [i condi]iilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializeaz\ în sistem en gros sau en detail produsele energetice.
În urma verific\rilor efectuate s-a constatat atunci c\ în perioada 24.11.2009 – 25.01.2011 societatea a comercializat en gros, cu [i f\r\ depozitare prealabil\ în rezervoarele proprii, cantitatea de 2.722 litri benzin\ [i 499.789 litri motorin\, în valoare total\ de 2.145.426 lei – 13.415 lei-benzin\ [i 2.132.011 lei-motorin\, f\r\ a de]ine atestatele privitoare la comercializarea en gros de produse energetice.
Societatea Cominco a fost sanc]ionat\ cu o amend\ de 50.000 lei [i suplimentar amenzii aplicate, ca sanc]iune complementar\, confiscarea sumei de peste 2,1 milioane de lei (21 miliarde lei vechi) rezultate din v=nzarea carburan]ilor.
Ce a p\]it Cominco este o mic\ problem\ fa]\ de cea care a fost pus\ pe seama SC Petrom LPG. De zece ori mai mare este valoarea confisc\rilor f\cute de vam\ la punctul de lucru de la la SC Petrom LPG fa]\ de cele care s-au f\cut anul trecut la Cominco. Fiindc\ descinderile de anul trecut la firme care v=nd carburan]i neacciza]i nu s-au soldat cu trimiteri `n judecat\, opera]iunile au continuat. Este probabil faptul c\ la Suceava exist\ un anumit grad de toleran]\ `ntr-un complex de interese economice care dep\[esc granitele jude]ului. Anchetele care vor urma vor stabili dac\ administratorii punctului de lucru de la Suceava al SC PETROM LPG sunt cei vinova]i de afacerile ilegale cu combustibil depistate de vame[i.
N de unde provine Petrom LPG
~n anul 2008, Shell Gas Romania, unul dintre cei mai importan]i juc\tori de pe piata de GPL (gaz petrolier lichefiat) fusese achizi]ionat cu un an `nainte de c\tre Petrom, a renun]at la aceast\ denumire, noua companie format\ urm=nd s\ se denumeasc\ Petrom LPG. Decizia a intrat in vigoare de la `nceputul anului 2008. Compania a preluat [i afacerile derulate de Petrom pe acest segment `nainte de tranzac]ia de preluare a Shell Gas Romania. Atunci, valoarea tranzactiei a fost de 51 de milioane de euro. ~nainte de aceast\ tranzac]ie, Petrom de]inea o cot\ de pia]\ de 17% pentru distribu]ia de butelii [i de 2% pentru autogaz, conform propriilor estim\ri. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Tânăr din Bosanci, prins la Marginea cu 444 de petarde și artificii

 Joi, 8 decembrie, polițiștii au desfășurat activități specifice pe linia identificării persoanelor care comercializează produse …

No comments

  1. Chestii , socoteli . Mai important este ce va urma dupa alegeri . Cu un guvern USD -cel mai probabil , dupa sondaje – daca in judetul nostru raman cei de la PDL , ne-am ars . Adio bani de investitii . Vom pati ce au patit si cei care au votat PSD la ultimele alegeri . Asa ca , atentie la ce votati . Urmariti interesul general al colectivitatii si lasati deoparte simpatiile care tin doar doua trei zile .