Saturday , December 3 2022

Calvarul angajatilor defunctului MASTER GUARD

Cu salarii nepl\tite luni la r=nd, lucr\torii care asigurau paza la exploatarea minier\ de uraniu de la Crucea au fost prelua]i de o firm\ de protec]ie [i paz\ din Constan]a u dup\ alte luni `n care au muncit la negru, li s-au f\cut contracte de munc\ pentru dou\ ore pe zi, de[i lucrau opt, inclusiv s=mb\ta [i duminica u c=nd s-au revoltat, au fost persecuta]i [i da]i afar\ u un an de experien]\ `n paza obiectivelor nucleare, acesta este de fapt adev\ratul scop al SC LPS Protec]ie Constan]a, angajatorii dispu[i s\-i sacrifice ulterior pe angaja]ii din Suceava pentru a prinde apoi un contract gras la Centrala Nuclear\ de la Cernavod\ t
~n septembrie anul trecut, firma de protec]ie [i paz\ MASTER GUARD a intrat `n procedur\ de insolven]\, cerut\ de DGFP Suceava. Motivul – o datorie la bugetul consolidat al statului de peste 1,4 milioane de lei. Mai pu]in interesa]i de soarta oamenilor care lucrau `n firm\, func]ionarii Fiscului au decis atunci c\ societatea comercial\ trebuie b\gat\ `n lichidare dup\ modelul clasic – “fiat justitia, pereat mundi”. Astfel, 50 de oameni care erau angaja]i la MASTER GUARD [i care asigurau paza, `n principal la Exploatarea Minier\ Crucea, din cadrul Companiei Na]ionale a Uraniului, nu au primit niciun leu salariu pentru lunile iulie, august [i septembrie 2010. Nici nu ar fi vrut s\ plece `n alt\ parte, `n speran]a c\, `n conformitate cu legisla]ia privind reorganizarea judiciar\ [i falimentul, `[i vor primi salariile restante. La sf=r[itul lunii septembrie a anului trecut, agen]ii de la MASTER GUARD au fost prelua]i de o firm\  din Constan]a – LPS Protec]ie. P=n\ la sf=r[itul anului trecut, agen]ii prelua]i de societatea de protec]ie [i paz\ const\n]ean\ au lucrat practic la negru. Dup\ 1 ianuarie 2011, patronii le-au f\cut contracte de munc\ pe care fo[tii angaja]i de la MASTER GUARD au fost pu[i s\ le semneze, `n care ace[tia recuno[teau c\ lucreaz\ c=te dou\ ore pe zi, cu toate c\ de fapt ei lucrau opt ore, inclusiv s=mb\ta [i duminica. Asta `nseamn\ 240 de ore pe lun\, `n loc de 172, c=t prevede legea. S-a f\cut sesizare la ITM Suceava, dar de aici dosarul a fost trimis la ITM Constan]a, fiindc\ `n aceast\ localitate este `nscris sediul firmei LPS Protec]ie. ~ntre timp, cei care au avut curajul s\ `[i apere drepturile de angaja]i cu legea `n m=n\ au fost determina]i s\ `[i dea demisia sau au fost da]i afar\. Unuia dintre cei viza]i, Liviu Cra[oveanu, conducerea firmei const\]ene i-a rezervat un tratament demn de universul concentra]ional bol[evic. Pentru c\ nu i se putea imputa nimic din punct de vedere profesional, patronii au decis s\ `l deta[eze la un punct de lucru situat la 70 de kilometri de domiciliu. Acolo trebuia s\ execute un program de munc\ de opt ore, zilnic, de[i de regul\ agen]ii de paz\ fac ture de 12 cu 24 sau 24 cu 48 de ore. Pentru c\ `i era imposibil s\ fac\ naveta zilnic 70 de kilometri dus [i tot at=]ia la `ntors [i s\ respecte [i programul, b\rbatul a cerut un avans de 1.000 de lei s\ `[i g\seasc\ o gazd\ la noua loca]ie. Cererea i-a fost refuzat\, iar agentul a fost dat afar\. ~n acest moment, Liviu Cra[oveanu se afl\ `n judecat\ cu firma care l-a concediat, consider\ el, `n mod abuziv.
LPS Protec]ie Constan]a nu a ajuns la Suceava din `nt=mplare sau pentru c\ dorea s\ fac\ un bine angaja]ilor defunctei MASTER GUARD. Interesul este simplu – societatea de protec]ie [i paz\ de la malul m\rii are nevoie de un an de practic\ `n domeniul nuclear, iar exploatarea minier\ de la Crucea s-a nimerit a fi cel mai bun prilej pentru a-[i face vechimea necesar\ pentur ca mai apoi s\ se `ntoarc\ acas\ [i s\ pun\ m=na pe un contract gras, la Centrala Nuclear\ de la Cernavod\. Chiar pre]urile negociate la Crucea sunt de dumping – cinci lei pe or\/per paznic, cei de la LPS Protec]ie fiind dispu[i chiar s\ mearg\ `n pierdere un an, numai ca la finalul acestuia s\ primeasc\ atestatul cu care s\ se lanseze `n afacerea de la Cernavod\.
Cum a sucombat MASTER GUARD
Direc]ia General\ a Finan]elor Publice a demarat `n toamna anului trecut procedura falimentului pentru firma de paz\ [i protec]ie SC MASTER GUARD SRL Suceava. Firma sucevean\ acumulase datorii la bugetul consolidat al statului `n valoare de 1.467.585 de lei. MASTER GUARD SRL este firma care, cu c=]iva ani `n urm\, a reprezentat o ni[\ pentru fo[tii gardieni publici care nu au mai putut fi `ncadra]i `n noua structur\ a Poli]iei Comunitare [i care a `nceput s\ aib\ probleme cu DGFP Suceava `nc\ `nainte de 2009. ~n timp s-au acumulat datorii, dob=nzi [i penalit\]i de la lun\ la lun\, iar posibilitatea de plat\ a acestora a fost din ce `n ce mai mic\ `n condi]iile actuale ale crizei economice. Datoria a urcat la suma impresionant\ de peste 1,4 milioane de lei, din care restan]ele la TVA ocup\ de departe locul frunta[ – 415.722 lei debit propriu zis [i 121.978 lei accesorii. Alte datorii semnificative sunt „CAS angajator”, unde firma are un debit propriu-zis de 296.935 de lei [i accesorii de 73.680 de lei, la care se adaug\ debitele la „CAS asigura]i”, unde restan]a propriu-zis\ a fost calculat\ la suma de 145.545 lei, ad\ug=ndu-se accesorii de 32.444 lei. Datorii mari sunt [i la „S\n\tate angajator” [i „S\n\tate asigura]i”, valoarea cumulat\ a celor dou\, `n care sunt incluse restan]ele propriu zise `mpreun\ cu accesoriile, dep\[ind 200.000 de lei. La acestea se mai adaug\ alte datorii la {omaj, concedii, fondurile de accident [i de garantare, impozitele pe salarii [i pe profit, dar [i cheltuielile de executare, acestea din urm\ fiind de 7.745 de lei.
Instan]a a stabilit ca firma ie[ean\ Management Reorganizare Lichidare s\ fie desemnat\ ca administrator judiciar. Din coresponden]a purtat\ de DGFP Suceava cu Prim\ria municipiului re[edin]\ de jude] [i anexat\ la dosarul depus la Tribunal a rezultat c\ firma MASTER GUARD are ca proprietate `n Suceava doar un apartament situat pe strada Oituz. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Peste 23,6 milioane de lei au încasat sucevenii care au cazat refugiați ucraineni

De la începutul războiului în Ucraina, România a cheltuit 75 de milioane de euro pentru …