Tuesday , December 6 2022

Blaga, Videanu si Berceanu viziteaza, astazi, judetul Suceava

N motivul vizitei acestora este legat de prezentarea mo]iunii lui Vasile Blaga `n ce prive[te alegerile pentru conducerea central\ a partidului n din delega]ia care `l va `nso]i pe Vasile Blaga vor face parte circa 15 democrat liberali cu func]ii importante `n conducerea central\ sau `n conducerile unor organiza]ii jude]ene de partid n Vasile Blaga `[i va prezenta democrat liberalilor suceveni mo]iunea sa `n aceea[i loca]ie unde [i-a prezentat-o [i Emil Boc
Secretarul general al Partidului Democrat Liberal, Vasile Blaga, va face o vizit\ scurt\ `n jude]ul Suceava, el fiind `nso]it de mai mul]i lideri marcan]i ai partidului. Vizita sa are `ndeosebi un puternic scop politic, Vasile Blaga urm=nd a prezenta, `n fa]a mai multor democrat liberali ce vor veni din diverite zone ale jude]ului, mo]iunea cu care inten]ioneaz\ s\ candideze la func]ia de pre[edinte al partidului principal din arcul de guvern\m=nt.
Vasile Blaga a sosit la Suceava `n cursul serii zilei de ieri. El a venit cu un avion, fiind `nso]it de apropia]i de-ai s\i cum ar fi Adriean Videanu [i Radu Berceanu. Pe l=ng\ Adriean Videanu [i Radu Berceanu, au fost vehiculate numele lui Sorin Frunz\verde [i Cristian Boureanu, dar [i a unor lideri democrat liberali din zona Moldovei, a unor parlamentari ie[eni. Delega]ia lui Vasile Blaga num\r\ `n jur de 15 lideri democrat liberali de la nivel central sau din diferite organiza]ii de partid jude]ene, f\r\ a mai fi luate `n calcul [i al]i `nso]itori. Astfel, `n total, la hotelul unde va fi cazat Vasile Blaga [i delega]ia care `l `nso]e[te au fost rezervate 25 de camere.
Ini]ial, s-au avut `n vedere mai multe posibile loca]ii pentru cazarea lui Vasile Blaga [i a delega]iei sale, la fel cum s-au luat `n calcul [i mai multe loca]ii unde ar urma s\ se ]in\ [edin]a `n care Vasile Blaga `[i va prezenta mo]iunea. Dac\ `n ce prive[te cazarea, Vasile Blaga a optat pentru o loca]ie diferit\ dec=t cea unde s-a cazat, cu dou\ s\pt\m=ni `n urm\, pre[edintele PDL, Emil Boc, nu acela[i lucru se poate spune [i despre loca]ia unde va fi prezentat\ mo]iunea. De[i la un moment dat s-a luat `n calcul ca prezentarea mo]iunii s\ se fac\ la sala mic\ a Casei de Cultur\ a Sindicatelor din Suceava, se pare c\ varianta pentru care s-a optat la final este cea a S\lii Tisa de la hotelul Best Western din ora[ul Gura Humorului, adic\ tot acolo unde `n s=mb\ta ce a precedat s\rb\toarea Floriilor a fost prezentat\ mo]iunea lui Emil Boc pentru alegerile `n urma c\rora actualul lider vrea s\ `[i re`noiasc\ mandatul de pre[edinte.
La acea dat\, Emil Boc venise `nso]it de un num\r mare de lideri marcan]i ai PDL, precum ar fi ministrul Dezvolt\rii Regionale [i Turismului, Elena Udrea, pre[edintele Camerei Deputa]ilor, Roberta Anastase, al\turi de mini[trii Administra]iei [i Internelor, Traian Iga[, cel al Transporturilor [i Infrastructurii, Anca Boagiu, cel al Comunica]iilor, Valerian Vreme, dar [i liderii organiza]iilor PDL din Arad [i Bistri]a N\s\ud, primarul Gheorghe Falc\ [i deputatul Ioan Olteanu. De asemenea, printre sus]in\torii declara]i ai lui Emil Boc s-a aflat [i liderul organiza]iei jude]ene Suceava a PDL, Gheorghe Flutur. Nu au lipsit `ns\ de la `ntrevederea respectiv\ nici al]i pre[edin]i sau vicepre[edin]i de organiza]ii din zona Moldovei.
n posibili sus]in\tori a lui Boc vor fi prezen]i la [edin]a lui Blaga, la fel cum [i sus]in\torii celui din urm\ au fost de fa]\ c=nd primul [i-a prezentat mo]iunea
De men]ionat c\ la [edin]\ au fost primi]i [i sus]in\torii declara]i ai lui Vasile Blaga, de la Suceava fiind vorba `n primul r=nd de senatorul Orest Onofrei, cel care de]ine una din cele dou\ func]ii de prim – vicepre[edinte al organiza]iei jude]ene de partid. La aceea dat\, discu]iile dintre Emil Boc [i sus]in\torii s\i, pe de o parte, [i democrat liberalii suceveni, pe de alt\ parte, s-au purtat cu u[ile `nchise, presa neav=nd acces la dezbateri. Totu[i, dup\ aceast\ `ntrevedere `n pres\ au ap\rut declara]ii venite [i din partea unor sus]in\tori ai lui Vasile Blaga cum c\ demersul lui Emil Boc a fost unul de apreciat `n condi]iile `n care el nu a atacat niciuna din taberele adverse, ci a prezentat `ntr-o manier\ colegial\ ceea ce era `n mo]iunea sa.
{i la [edin]a de ast\zi unde Vasile Blaga `[i va prezenta mo]iunea vor participa [i dintre cei care s-au ar\tat a fi sus]in\tori ai actualului pre[edinte al PDL, Emil Boc, nu doar senatorul Orest Onofrei – sus]in\tor declarat al lui Vasile Blaga. De altfel, mul]i din cei prezen]i sunt membri `n Comitetul Director al PDL Suceava. ~n cursul zilei de ieri `nc\ se f\ceau preg\tiri pentru ca sala unde urma s\ se prezinte mo]iunea s\ arate `n regul\ iar to]i participan]ii s\ poat\ s\ aib\ o dezbatere elegant\.
De men]ionat c\ o a treia mo]iune pentru candidatura la func]ia de pre[edinte al PDL a fost depus\ de deputatul Theodor Paleologu, fost ministru al Culturii. El ar fi trebuit s\ vin\ la Suceava cu o s\pt\m=n\ `n urm\, potrivit unor surse din interiorul partidului care au acreditat ideea c\ deja fuseser\ rezervate c=teva camere la un hotel. Pe ultima sut\ de metri, Theodor Paleologu s-ar fi r\zg=ndit [i a anulat rezerv\rile. ~n cursul zilei de ast\zi, el este a[teptat la Boto[ani iar de aici ar fi posibil s\ treac\ [i pe la Suceava, dar informa]ia nu a putut fi confirmat\ oficial.
n organiza]ia PDL Suceava, o miz\ mare pentru orice mo]iune
Suceava este cea mai puternic\ organiza]ie jude]ean\ a PDL din toate cele opt c=te sunt `n Moldova iar la nivel na]ional doar organiza]ia jude]ean\ de la Cluj va avea un num\r pu]in mai mare de delega]i la alegerile pentru o nou\ conducere central\ a partidului. Tot `n ce prive[te clasamentul na]ional, PDL Suceava are acela[i num\r de membri la alegeri cu PDL Arad – 47. ~n aceste condi]ii, este lesne de `n]eles importan]a care se acord\ Sucevei at=t de sus]in\torii mo]iunii lui Emil Boc, c=t [i de cei ai lui Vasile Blaga. Men]ion\m c\, totu[i, organiza]ia PDL Bucure[ti are mai mul]i membri [i dec=t cea de la Cluj (49 de delega]i), numai c\ la nivel na]ional democrat liberalii bucure[teni vor fi calcula]i pe fiecare sector `n parte [i organiza]iile de sector au un num\r mai mic de membri dec=t organiza]iile de la Cluj, Suceava [i Arad.
Dintre cei 47 de delega]i vor face parte cei [ase deputa]i democrat liberali – Sanda Maria Ardeleanu, Ioan B\lan, Eugen Uricec, Dan Gospodaru, Dumitru Pard\u [i Gheorghe Coroam\ – al\turi de cei trei senatori – Orest Onofrei, Sorin Fodoreanu [i Tiberiu Prodan. De asemenea, pre[edintele Consiliului Jude]ean, Gheorghe Flutur [i vicepre[edin]ii Vasile Ilie [i Daniel Cadariu vor face parte `n mod sigur din delega]ia sucevean\ care va merge la alegerile pentru o nou\ conducere a partidului. Totodat\, din delega]ie vor face parte [i primarii municipiilor Suceava, F\lticeni [i R\d\u]i – Ion Lungu, Vasile Tofan [i Aurel Ol\rean. Tot printre cei 47 de delega]i ai PDL Suceava vor fi [i democra]i liberalii suceveni care sunt secretari de stat sau au func]ii care sunt cu rang de ministru sau de secretar de stat. ~n aceast\ situa]ie se afl\ medicul Cristian Irimie – secretar de stat `n cadrul Ministerului S\n\t\]ii, [i Valerian Solov\stru – director general al Regiei Na]ionale a P\durilor. Lor li se vor ad\uga [i pre[edin]ii organiza]iilor PDL pe colegii uninominale, la Suceava fiind zece la num\r, adic\ egale cu num\rul mandatelor de deputat ce i-au revenit jude]ului. Cum cei [ase deputa]i PDL sunt lideri de organiza]ie de colegiu iar senatorul Tiberiu Prodan este [eful organiza]iei PDL ce corespunde colegiului de deputat Siret, au mai r\mas `nc\ trei organiza]ii PDL de colegiu unde sunt [efi care nu sunt parlamentari. Una din aceste organiza]ii este pentru colegiul R\d\u]i, func]ia fiind de]inut\ de Petru Carcalete – inspector [colar general al jude]ului Suceava. Celelalte dou\ sunt pentru colegiile de deputat din zona F\lticeni, una din func]iile de pre[edinte de organiza]ie fiind de]inut\ de Vasile R=mbu, director al Spitalului Jude]ean de Urgen]\ „Sf=ntul Ioan cel Nou” iar alta de Corneliu Popovici, fost secretar de stat la Ministerul Turismului [i actualmente director `n cadrul Ministerului Dezvolt\rii Regionale [i Turismului. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Testări gratuite pentru diagnosticarea precoce a cancerului mamar, între 12 și 16 decembrie, în județul Suceava

Echipa medicală a Institutului Regional de Oncologie (IRO) Iaşi va efectua, în luna decembrie, mamografii …