Friday , December 9 2022

BCR se chinuie din 2010 sa v=nda terenurile datornicilor din Suceava

BCR a scos la v=nzare de ceva vreme pe portalul s\u specializat pentru valorificarea activelor imobiliare recuperate de la clien]ii care n-au mai rambursat creditele, un pachet de opt terenuri din jude]ul Suceava `n valoare de aproape un milion de lei u majoritatea propriet\]ilor respective sunt situate `n zona de munte a jude]ului, utilit\]ile fiind, de cele mai multe ori, doar accesul la un drum practicabil [i, uneori, re]ea electric\
BCR, cea mai mare banc\ de pe pia]\, a scos la v=nzare pe portalul s\u specializat pentru valorificarea activelor imobiliare recuperate de la clien]ii care n-au mai rambursat creditele un pachet de opt terenuri din jude]ul Suceava `n valoare de aproape un milion de lei.
Asta `n condi]iile `n care, la nivel na]ional, potrivit Ziarului Financiar, BCR a scos la v=nzare aproape 140 de terenuri pe care banca `ncearc\ s\ ob]in\ circa 100 milioane de lei. ZF a remarcat c\ banca s-a ales cu un portofoliu imobiliar variat, care acoper\ majoritatea jude]elor ]\rii de la suprafe]e arabile [i de p\dure p=n\ la terenuri intravilane din ora[e importante, de la zona de intrare `n Predeal p=n\ la o parcel\ din vecin\tatea p\durii B\neasa din Bucure[ti, iar la nivel na]ional unele terenuri au acumulat deja mai mult de 1.000 de vizualiz\ri pe portalul BCR, `ns\ cu toate acestea au r\mas la v=nzare de mai multe luni, fiind probabil considerate scumpe.
~n ce prive[te jude]ul Suceava, sunt situa]ii `n care propriet\]i imobiliare scoase la v=nzare de BCR nu [i-au g\sdit cump\r\torii de mai bine de un an de zile. Este cazul a cinci din cele opt propriet\]i pe care BCR le-a afi[at la segmentul de terenuri scoasela v=nzare `n jude]ul Suceava. Toate propriet\]ile respective sunt situate `n zona de munte a jude]ului, utilit\]ile fiind, de cele mai multe ori, doar accesul la un drum practicabil [i, uneori, re]ea electric\. Pentru toate acestea, BCR a `ncercat, f\r\ succes, s\ caute cump\r\tori din decembrie 2010 [i nici acum nu a g\sit, anun]urile fiind postate pe site. Pe de alt\ parte, `n zona de nord a jude]ului nostru au fost scoase la v=nzare ni[te terenuri cu dou\ luni `n urm\ [i, judec=nd dup\ num\rul de afi[\ri, interesul este mult mai mare `ntruc=t imobilele din zona de munte [i scoase la v=nzare de peste un an de zile au cam acela[i num\r de afi[\ri pe pagina de net a BCR cu cele scoase la v=nzare de banc\ `n urm\ cu vreo dou\ luni.
~n ultima categorie este inclus un teren intravilan `n suprafa]\ de 4.461 de metri p\tra]i, situat intr-o zon\ periferic\ a municipiului R\d\u]i, la ie[ire spre comuna Marginea, zon\ mixt\, reziden]ial\ cu propriet\]i reziden]iale formate din locuin]e uzuale sau tip vil\, având aproximativ acela[i stil arhitectural [i regim maxim de în\l]ime P^1E. În vecin\tate se afl\ construc]ii noi reziden]iale, finalizate sau în curs de finalizare, depozitul comercial Nikodemus [i o statie de carburna]i. Amplasamentul are acces direct atât pietonal cât [i auto la strada {tefan cel Mare [i are acces la toate re]elele de utilit\]i existente în zon\ (alimentare cu ap\, energie electric\, gaze) care se afl\ la limita propriet\]ii. Pre]ul este de 225.111 lei, f\r\ TVA, fiind cel mai scump teren scos la v=nzare de banc\ `n jude]ul nostru. Un alt teren intravilan situat `n muncipiul R\d\u]i, `n suprafa]\ de 2.575 metri p\tra]i cu corpul 2 – grajd de porci [i siloz (dezmebrat) [i parcel\ viran\ `n suprafa]\ de 151 metri p\tra]i cu filtru sanitar (dezafectat) cu destina]ia baz\ de produc]ie-betoane a fost scos la v=nzare de BCR pentru 117.758 de lei, f\r\ TVA. Asta `n vreme ce pentru un teren intravilan `n suprafa]\ de 3.242 metri p\tra]i, situat tot `n municipiul R\d\u]i, pe strada Putnei, cu toate utilit\]ile, banca vrea s\ ob]in\ 147.565 lei.
Pe un teren situat `n extravilanul comunei Dorna Arini, cu suprafa]a de 7.364 de metri p\tra]i, BCR vrea s\ ob]in\ 209.900 lei, f\r\ TVA, fiind cel mai scump imobil scos la v=nzare de banc\ dup\ parcela de teren de la R\d\u]i situat\ la ie[irea spre comuna Marginea.
Pe un alt teren din extravilanul comunei Dorna Arini, `n suprafa]\ de 2.636 de metri p\tra]i, BCR vrea s\ ob]in\ 58.200 de lei, f\r\ TVA. Cel mai accesat anun] de pe portalul BCR cu privire la v=nzarea unui teren este cel referitor la o suprafa]\ de 5.699 de metri p\tra]i, tot din extravilanul comunei Dorna Arini [i pentru care BCR vrea s\ ob]in\ 24.200 de lei, fiind totoat\ [i cel mai ieftin teren scos la v=nzare de aceast\ banc\ `n jude]ul Suceava. Dac\ toate anun]urile cu privire la terenurile scoase la v=nzare de BCR `n jude]ul nostru au `ntre 200 [i 250 de acces\ri, cel cu privire la cel mai ieftin teren din Dorna Arini a avut peste 400 de acces\ri.
Celelalte dou\ anun]uri publicate de BCR cu privire la terenuri scoase la v=nzare `n jude]ul Suceava se refer\ la imobile situate `n comuna Panaci. ~n primul caz este vorba de un teren din intravilanul comunei, `n suprafa]\ de 7.143 de metri p\tra]i, pentru care banca sper\ s\ ob]in\ m\car 145.500 de lei, f\r\ TVA. ~n schimb, pentru un teren din extravilanul aceleia[i comune, `n suprafa]\ de 1.381 de metri p\tra]i, BCR vrea s\ ob]in\ m\car 50.900 de lei, f\r\ TVA.
De altfel, la nivelul `ntregii ]\ri pre]urile imobilelelor scoasela v=nzare de BCR difer\ foarte mult `n func]ie de tipul terenului, de zon\ [i de suprafa]\. De pild\, banca vinde un metru p\trat de p\dure de conifere din zona montan\ a jude]ului Arge[ cu 8,6 lei (aproape 2 euro). Chiar dac\ exist\ drum de acces [i re]ea electric\, terenul nu [i-a g\sit cump\r\tor. La intrarea `n Predeal dinspre Bra[ov este de v=nzare un teren de 2.900 de metri p\tra]i la 793 de lei/metru (185 de euro), `n timp ce `n Bra[ov, `n zona reziden]ial\ de nord, un lot de 8.697 de metri p\tra]i se vinde cu 8.733.880 de lei, rezult=nd o evaluare de circa 234 euro/metru p\trat. Ca [i `n alte statistici din domeniul imobiliar, Bucure[tiul este pe primul loc la pre]uri, activele scoase la v=nzare de BCR din Capital\ fiind cele mai scumpe, dup\ cum observ\ [i cei de la ZF, care noteaz\, printre altele, c\ BCR vinde un teren intravilan de 9.899 de metri p\tra]i, av=nd toate utilit\]ile, cu un pre] de pornire de 2.649.386 de euro, respectiv cu 268 de euro/metru p\trat. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Bărbat găsit mort într-o casă cuprinsă de flăcări, la Voievodeasa

Vineri dimineață a izbucnit un incendiu la o casă de locuit din satul Voievodeasa, comuna …