Monday , November 28 2022

Avansari in grad, medalii si distinctii pentru jandarmii suceveni, cu ocazia Zilei Jandarmeriei

Jandarmeria Rom=n\ a s\rb\torit, ieri, 162 de ani de c=nd a fost semnat\, de c\tre domnitorul Grigore Alexandru Ghica, „Legiuirea pentru reforma Corpului Slujitorilor `n Jandarmi”, act care a pus bazele Jandarmeriei Rom=ne. Documentul prevedea faptul c\ Jandarmeria „este o putere `nfiin]at\ pentru a priveghea siguran]a public\, ]inerea bunei r=nduieli [i aducerea la `mplinire a legilor”, executarea zilnic\ a unui serviciu ordinar, pe baza regulamentelor sale [i a unui serviciu extraordinar la solicitarea autorit\]ilor.
Jandarmii suceveni au organizat la sediul Inspectoratului de Jandarmi Jude]ean Suceava, ieri, un simpozion cu tema „Jandarmeria sucevean\ – trecut [i prezent”, la care au participat prof.univ.dr. Mihai Iacobescu [i a prof.univ.dr. Mihai Laz\r, din cadrul „Universit\]ii {tefan cel Mare” Suceava. Invita]ii au prezentat aspecte privind evolu]ia istoric\ a Jandarmeriei [i particularit\]i ale contextului intern [i interna]ional `n care s-au desf\[urat misiunile institu]iei.
Manifestarea a continuat cu adunarea festiv\ a cadrelor unit\]ii, activitate `n cadrul c\reia au fost prezentate mesajele de felicitare primite de la conducerea Ministerului Administra]iei [i Internelor, inspectorul general al Jandarmeriei Rom=ne [i Patriarhul Daniel.
Cu aceast\ ocazie, au fost conferite distinc]ii [i adresate mul]umiri cadrelor inspectoratului din partea inspectorului general al Jandarmeriei Rom=ne, astfel: distinc]ia de serviciu pentru modul exemplar `n care reprezint\ Jandarmeria Rom=n\ `n misiunea NATO Training Mission Afganistan – maiorului Ignia Gabriel, comandantul Deta[amentului de Jandarmi aflat `n misiune `n Afganistan; distinc]ia de serviciu pentru modul de `ndeplinire a misiunilor `ncredin]ate – un ofi]er [i doi subofi]eri; mul]umiri pentru modul de `ndeplinire a atribu]iilor de serviciu – doi ofi]eri [i opt subofi]eri.
Totodat\, prin decret al pre[edintelui Rom=niei, a fost conferit\ medalia „B\rb\]ie [i Credin]\” cl. III, cu `nsemne pentru militari, pentru modul exemplar de `ndeplinire a atribu]iilor, astfel: pltutonier majajor Viorel Nicolae Preda, din cadrul Deta[amentului de Interven]ie al Jandarmeriei Suceava, participant la 7 misiuni interna]ionale de men]inere a p\cii `n provincia Kosovo; plutonier adjutant Ciprian Teleag\, [eful Grupei de Supraveghere [i Ordine Public\ Vicovu de Sus.
~n cadrul aceleia[i manifest\ri au fost acordate recompense din partea inspectorului [ef al IJJ Suceava, general Eugen {alar, [i anume mul]umiri, felicit\ri, diplome de merit, cit\ri prin ordin de zi. Totodat\, prin ordin al Ministrului Administra]iei [i Internelor, doi ofi]eri au fost `nainta]i `n gradul urm\tor `naintea expir\rii stagiului minim `n grad, de la gradul de c\pitan la gradul de maior [i anume Gheorghi]\ Dasc\lu [i Bogdan Cornaci, acesta din urm\ `ndeplinind [i atribu]ii de purt\tor de cuv=nt al IJJ Suceava.
Reamintim c\, tot cu ocazia Zilei Jandarmeriei Rom=ne, la nivelul IJJ Suceava s-au desf\[urat o serie de activit\]i specifice [i `n s\pt\m=na precedent\, cu sprijinul Direc]iei Jude]ene pentru Sport [i Tineret Suceava [i al Asocia]iei „Sportul pentru To]i” Suceava. Astfel, cu ajutorul celor dou\ structuri, s-a desf\[urat competi]ia sportiv\ „Cupa Jandarmeriei”, activitate `n cadrul c\reia jandarmii din cadrul subunit\]ilor IJJ Suceava au participat la concursuri de atletism, [ah, tir, tenis de mas\, minifotbal [i karate. Deasemenea, vineri, 30 martie, s-a organizat „Ziua Por]ilor Deschise” [i „Cupa Presei la Tir”, iar s=mb\t\, 31 martie, `mpreun\ cu {coala Militar\ de Subofi]eri Jandarmi F\lticeni, au fost organizate manifest\ri prilejuite de „Ziua Veteranilor Unit\]ii”, la care au participat veterani jandarmi ai celor dou\ institu]ii. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Flutur: Despre Bucovina trebuie vorbit și luptat în fiecare zi

Săptămâna aceasta a debutat cu manifestări prilejuite de Ziua Bucovinei. Iar ziua de luni a …