Thursday , July 18 2024

Anagajatii Carrefour Suceava, reclamati ca nu elibereaza certificate de garantie pentru produse

Termenele de garan]ie oferite de produc\tori m\rfurilor ce se v=nd sunt considerate simple texte pe ambalaj n unui sucevean care a cump\rat un produs apar]in=nd recunoscutei firme Varta, i s-a spus la Carrefour c\ bonul fiscal ]ine loc de certificat de garan]ie n angaja]ii magazinului au aplicat pe acest bon o [tampil\ [i au scris de m=n\ pe bon c\ pentru respectivul produs se acord\ doi ani garan]ie (fa]\ de trei, cum scrie pe ambalaj) n culmea este c\, nedefinindu-se produsul, se poate interpreta c\ certificarea termenului de garan]ie realizat chiar [i prin acest mijloc face referire la alte achizi]ii f\cute de sucevean – „Domestos” [i alte produse de cur\]at sau chiar la punga „maieu mic\”, cump\rat\ de la ghi[eu pentru a fi transportate m\rfurile care au la pachet, termene de garan]ie de doi ani
Hipermarketurile care bombardeaz\ min]ile rom=nilor cu oferte care mai de care mai avantajoase nu sunt neap\rat cei mai credibili parteneri, atunci c=nd cineva `[i propune s\ mearg\ la cump\r\turi. Un exemplu elocvent `n acest sens a fost prezentat redac]iei „Obiectiv de Suceava” de c\tre Bogdan }urcanu, un sucevean care a intrat `n conflict cu hipermarket-ul Carrefour Suceava de la o chestiune aparent simplu de rezolvat – oferirea unui certificat de garan]ie pentru un produs cump\rat, `n conformitate cu inscrip]ia de pe ambalajul acestuia. Aceast\ minim\ solicitare s-a dovedit a fi o misiune imposibil\ pentru angaja]ii de la Suceava ai companiei interna]ionale Carrefour.
Clientul care a solicitat certificatul de garan]ie pentru produsul cump\rat – `nc\rc\tor de acumulatori [i acumulatori Varta s-a ghidat `n achizi]ionarea acestuia miz=nd tocmai pe garan]ia asigurat\ de produc\tor. A avut surpriza s\ constate c\ lucr\torii de la Carrefour nu pot oferi niciun fel de certificat de garan]ie, conform anun]ului de pe ambalajul produsului.
„În data de 17.12.2011, ora 18:12:02 am achizitionat de la Carrefour Suceava, str. Calea Unirii, nr. 27 produsul Varta Easy Energy Mini Chargher 2xAA 2500 mAh (înc\rc\tor acumulatori ^2 acumulatori Varta AA 2500 mAh). S-a emis bonul fiscal SV0222016764, pe care figurau [i alte produse (de cur\tenie).
Am solicitat la banc-ul de probe certificatul de garantie, ]in=nd cont c\ pe ambalajul original dat de produc\tor se men]ioneaz\ garan]ie 3 ani. Angaja]ii de acolo mi-au spus c\ nu se emite certificat de garan]ie [i c\ garan]ia se acord\ doar pe baza bonului fiscal. La insisten]ele mele au scris pe verso la bon-ul fiscal: „Se acord\ 2 ani garan]ie de la data achizi]ion\rii”, au semnat [i au aplicat stampila. Acas\, la desfacerea produsului am observat c\ se men]ioneaz\ chiar [i `n manualul de utilizare c\ produsului i se acord\ 3 ani garan]ie. Sunt ferm convins c\ `in cazul unei defec]iuni, problema nu `mi va fi remediat\ doar pe baza bonului fiscal. Cei 3 ani garan]ie stipulati pe ambalajul produsului m-au facut s\ `l achizitionez `n detrimentul altuia mai ieftin”, a declarat Bogdan }urcanu. Situa]ia are [i o conta]ie comic\ – dicolo de faptul c\, cu de la sine putere angaja]ii de la Carrefour Suceava au scurtat de la trei la doi ani perioada de garan]ie pentru un produs pe care `n niciun caz nu l-au fabricat ei, au decis s\ aplice pe spatele bonului fiscal o [tampil\ `nso]it\ de un text scris de m=n\ „ se acord\ doi ani garan]ie de la data achizi]ion\rii”, la care se adaug\ o semn\tur\ ilizibil\ `n condi]iile `n care produsul are inscrip]ionat pe ambalaj „trei ani garan]ie”. Absurdul situa]iei merge [i mai departe – pe bonul fiscal eliberat de casa de marcat electronic\ de la Carrefour sunt eviden]iate mai multe produse, de la acumulatorii Varta, la produse de cur\]enie „Domestos”, alte produse de cur\]at [i nu `n ultimul r=nd “punga maieu mic\”, cump\rat\ chiar de la ghi[eu. Pentru care dintre aceste produse a fost emis\ certificarea de garan]ie, nu este nic\ieri specificat. Bogdan }urcanu a declarat c\ a transmis `n cursul zilei de s=mb\t\, prin po[ta electronic\ sesiz\ri at=t la Comisariatul Jude]ean al Protec]iei Consumatorului, la reprezentan]a na]ional\ Varta precum [i la Carrefour Rom=nia, la Bucure[ti. ~n zilele urm\toare, suceveanul a[teapt\ s\ i se comunice rezultate acestor demersuri.
Comisarul [ef al Comisariatului Jude]ean al Protec]iei Consumatorului, Elena Oanea, a declarat ieri telefonic c\ va prealua sesizarea `n discu]ie [i va determina `ntreprinderea unor verific\ri pentru clarificarea situa]iei. (Neculai RO{CA)

Vezi si

Gospodărie din Ipotești, distrusă de un incendiu pornit de la un aragaz nesupravegheat

Joi, în jurul orei 12.30, a fost semnalat un incendiu la o casă de locuit …

No comments

  1. Bravo ca a mers si a reclamat!

  2. la Mediagalaxy aceeasi poveste, aia nici nu stiu ce marfa au pe rafturi