Monday , February 6 2023

Amenzi si înainte de 1 noiembrie pentru masini fara cauciucuri de iarna pe polei sau zapada

{oferii ma[inilor care transport\ m\rfuri sau persoane vor fi amenda]i în Suceava [i înainte de 1 noiembrie, dac\ autovehiculele nu vor fi echipate cu cauciucuri de iarn\ în situa]ia în care vor fi prin[i circulând pe drumurile din jude] în condi]ii de polei sau ninsoare n Comitetul Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ a aprobat Planul de m\suri pentru sezonul de iarn\ 2011 – 2012, prefectul solicit=nd ca persoanele care sun\ la 112 [i dau informa]ii false s\ fie identificate pentru a li se face pl=ngere penal\
{oferii ma[inilor care transport\ m\rfuri sau persoane vor fi amenda]i în Suceava [i înainte de 1 noiembrie, dac\ autovehiculele nu vor fi echipate cu cauciucuri de iarn\ în situa]ia în care vor fi prin[i circulând pe drumurile din jude] în condi]ii de polei sau ninsoare.
Decizia amend\rii [oferilor ma[inilor de tonaj greu sau de transport public de persoane care circul\ prin jude]ul suceava chiar [i înainte de 1 noiembrie, dat\ de la care to]i [oferii vor fi obliga]i s\ aib\ cauciucuri de iarn\, a fost luat\ ieri la nivelul autorit\]ilor locale
~n cadrul [edin]ei Comitetului Jude]ean pentru Situa]ii de Urgen]\ (CJSU) Suceava, a fost prezentat [i aprobat Planul de m\suri pentru sezonul de iarn\ 2011 – 2012, prin care sunt stabilite atribu]ii concrete tuturor factorilor implica]i `n gestionarea situa]iilor de urgen]\ cauzate de fenomenele meteorologice specifice iernii.
Inspectoratul de Poli]ie Jude]ean (IPJ) Suceava va asigura fluidizarea traficului `n zonele `n care se vor `nregistra c\deri masive de z\pad\. Totodat\, s-a men]ionat c\ `ncep=nd cu 1 noiembrie 2011 vor fi verificate autovehiculele aflate `n trafic, acestea trebuind s\ fie dotate cu anvelope de iarn\. Dac\ se `nregistreaz\ c\deri de z\pad\ `nainte de 1 noiembrie, ma[inile destinate transportului de m\rfuri [i/sau de persoane trebuie s\ fie echipate cu anvelope de iarn\ sau s\ aib\ montate lan]uri sau alte echipamente antiderapante certificate, `n caz contrar, aplic=ndu-se sanc]iuni contraven]ionale ce constau `n amend\ de la 603 lei p=n\ la 1.340 lei, respectiv de la 9 la 20 de puncte amend\.
Prefectul jude]ului Suceava, Sorin Arcadie Popescu, a solicitat ca persoanele care sun\ la Serviciul de Urgen]\ 112 [i dau informa]ii false, `n urma c\rora se mobilizeaz\ for]e de interven]ie, s\ fie identificate pentru a li se face pl=ngere penal\. Solicitarea a fost f\cut\, ieri, `n cadrul [edin]ei CJSU. Totodat\, prefectul a solicitat sec]iilor de drumuri na]ionale din jude] – Suceava [i C=mpulung Moldovenesc – s\ comunice mai eficient [i mai transparent cu reprezentan]ii mass-media referitor la modul de gestionare a problemelor ap\rute `n trafic din cauza c\derilor de z\pad\.
Men]ion\m c\ sec]ia Drumuri Na]ionale Suceava are `n administrare 297 de km, pentru care se asigur\ activitatea de `ntre]inere curent\ pe timp de iarn\, prin lucr\ri executate `n regie proprie pe 23,6 km, iar pentru diferen]a de drum lucr\rile de `ntre]inere fiind externalizate c\tre SC Spedition UMB SRL Bac\u.
Pentru sezonul de iarn\ 2011 – 2012, Sec]ia Drumuri Na]ionale Suceava are `n dotare 16 echipamente Unimog, dou\ buldoexcavatoare, cinci autofreze, 11 autobasculante, trei auto`nc\rc\toare [i un remorcher pentru deblocare, iar `n ceea ce prive[te materialele antiderapante, sunt `n stoc 1.212 tone amestec antiderapant, din care 150 de tone la R\d\u]i, 178 de tone la F\lticeni [i 1.079 de tone la Suceava. Au fost finalizate lucr\rile de montaj a semnaliz\rii verticale specifice sezonului de iarn\ [i se continu\ lucr\rile de preg\tire a drumurilor prin cur\]iri de [an]uri, t\ieri de cavalieri [i corectarea taluzurilor.
Sec]ia Drumuri Na]ionale C=mpulung Moldovenesc intervine `n acest sezon prin bazele de desz\pezire C=mpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Vatra Moldovi]ei, Bro[teni [i C=rlibaba, iar `n Pasul Tihu]a va exista un punct de sprijin, dotat cu utilaje de desz\pezire. Interven]ia va fi asigurat\ cu utilaje proprii, const=nd `n dou\ autofreze, trei autoutilaje Imog, dou\ auto`nc\rc\toare, iar restul de utilaje va fi asigurat de SC  Spedition UMB SRL Bac\u. ~n baz\ sunt `n prezent 17.000 tone de amestec antiderapant, din care 10.500 tone nisip [i 6.500 tone de sare. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Peste 500 de șoferi testați în weekend cu aparatele etilotest și drugtest de polițiștii suceveni

Și în weekend-ul recent încheiat, zilnic, peste 100 de polițiști au acționat pe drumurile publice, …