Tuesday , December 6 2022

Alexandru Arsinel, `nc=ntat si emotionat de diploma onorifica pe care a primit-o, de ziua sa, la Radauti

Cel care i-a `nm=mat artistului diploma de cet\]ean de onoare a fost pre[edintele Consiliului Jude]ean Suceava, Gheorghe Flutur
Alexandru Ar[inel a primit, s=mb\t\, de ziua sa, o diplom\ onorific\ din partea autorit\]ilor jude]ului s\u natal, Suceava, unde s-a aflat, de altfel, `n turneu cu spectacolul Teatrului „Constantin T\nase” din Capital\, spectacol intitulat sugestiv „Revista Revistelor”. Diploma respectiv\ a fost `nm=nat\ de pre[edintele Consiliului Jude]ean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, la R\d\u]i, `n deschiderea spectacolului. Este vorba de o diplom\ de cet\]ean de onoare, distinc]ie pe care Consiliul Jude]ean Suceava a aprobat-o mai demult pentru mai mul]i arti[ti care au avut o contribu]ie reprezentativ\ `n ce prive[te promovarea jude]ului Suceava. Ulterior, diplomele de cet\]ean de onoare au fost `nm=nate, oficial, la ocazii speciale `n care arti[tii respectivi se aflau `n jude]ul Suceava.
Din moment ce Alexandru Ar[inel s-a aflat, zilele trecute, `ntr-un turneu prin jude]ul Suceava, autorit\]ile jude]ene au considerat c\ este potrivit s\ `i `nm=neze diploma respectiv\, mai ales c\ acest moment coincidea cu data la care artistul `mplinea 72 de ani. Gheorghe Flutur i-a oferit lui Alexandru Ar[inel, pe l=ng\ diploma onorific\, [i un co[ cu flori al\turi de o sticl\ de [ampanie. Pre[edintele CJ Suceava a declarat c\ este un moment deosebit ca Alexandru Ar[inel [i colegii s\i de la Teatrul „Constantin T\nase” s\ vin\ `n turneu la Suceava [i i-a mul]umit artistului pentru modul cum a promovat jude]ul Suceava.
Alexandru Ar[inel, la r=ndul s\u, s-a declarat deosebit de emo]ionat de acest moment [i a explicat c\, de[i localitatea natal\ este ora[ul Dolhasca, este legat sentimental de municipiul R\d\u]i prin faptul c\ mama sa provine dintr-o familie cu r\d\cini germane, din aceast\ localitate. Totodat\, Alexandru Ar[inel a spus c\, prin natura activit\]ii, suntt momente critice pentru cei afla]i la putere, dar de fiecare dat\ va promova c=t mai mult posibil jude]ul Suceava [i l-a felicitat pe Gheorghe Flutur pentru modul `n care, la r=ndul s\u, se ocup\ de promovarea jude]ului Suceava [i a Bucovinei.
Men]ion\m c\, s=mb\t\, a fost programat\ o reprezentan]ie cu spectacolul „Revista revistelor” la R\d\u]i [i duminic\ una `n Suceava. Spectacolul „Revista Revistelor” este regizat de Bi]u F\lticineanu [i `i are `n distribu]ie, printre al]ii, pe Alexandru Ar[inel, Nae L\z\rescu, Vasile Muraru, Cristina Stamate, Adriana Trandafir [i Adrian Enache. Alexandru Ar[inel s-a n\scut la 4 iunie 1939, `n Dolhasca. Este cunoscut pentru rolurile sale din teatru, cupletele cu Stela Popescu, dar [i din filme precum „A doua c\dere a Constantinopolului” (1993). (Dan PRICOPE)

Vezi si

AirConnect iar spune că va zbura vara viitoare de la Suceava la Constanța

AirConnect va zbura vara viitoare de la Constanța la Suceava, Timișoara, Oradea și Cluj-Napoca, a …