Monday , October 3 2022

Agricultura si turismul, sunt doua din domeniile prioritare pentru Daniel Ungurian

Candidatul ARD pe colegiul 8 de deputat (zona Siret) s-a `nt=lnit, `n cele aproape dou\ s\pt\m=ni de campanie, cu popula]ia din toate cele 14 localit\]i arondate colegiului unde candideaz\

Candidatul Alian]ei Rom=nia Dreapt\ (ARD) la un mandat de deputat `n colegiul 8, Daniel Ungurian s-a `nt=lnit, `n cele aproape dou\ s\pt\m=ni de campanie, cu popula]ia din toate cele 14 localit\]i arondate colegiului unde candideaz\, at=t `n `nt=lniri publice, c=t [i prin campania „din u[\ `n u[\”. ~n ultima s\pt\m=n\, Daniel Ungurian s-a `nt=lnit `n special cu locuitorii din localit\]ile Zvori[tea (23 noiembrie), Calafinde[ti, Dumbr\veni, Gr\me[ti, Siret, H=n]e[ti [i Negostina care i-au promis sprijinul la alegerile din 9 decembrie. Nu au fost ocolite `ns\ nici alte localit\]i cum ar fi Zamostea unde a fost de cel pu]in dou\ ori p=n\ acum, Siminicea [i, ieri, {erb\u]i.
Exist\ probleme comune `ntregii zone [i semnalate candidatului ARD de c\tre cet\]eni, cum ar fi lipsa locurilor de munc\ [i slaba dezvoltare a infrastructurii. De asemenea, oamenii au semnalat faptul c\, de[i cultiv\ cereale [i cartofi, pe suprafe]e mari, nu au posibilitatea s\-[i v=nd\ produc]ia agricol\, deoarece `n zon\ nu exist\ comercian]i care s\ preia, `n cantit\]i mari, aceast\ produc]ie.
Astfel, lipsa posibilit\]ilor de valorificare a produc]iei agricole `i descurajeaz\ pe oameni s\ mai cultive terenurile. Daniel Ungurian consider\ c\ aceast\ problem\ ar putea fi rezolvat\ dac\ `n zon\ ar exista c=teva centre de colectare a produselor agricole, realizate prin parteneriat public-privat `ntre prim\rii [i investitori, care s\ aibe `n vedere acordarea anumitor facilit\]i investitorilor interesa]i. Este o problem\ prioritar\ pentru Daniel Ungurian, care consider\ c\ agricultura este una dintre direc]iile importante de dezvoltare a `ntregii zone.
„Posibilitatea atragerii de investi]ii pentru crearea de locuri de munc\ este, `n acest moment, influen]at\ de slaba dezvoltare a infrastructurii `n zon\. De aceea, ca viitor parlamentar, voi avea un parteneriat cu fiecare primar din zon\ pentru promovarea de proiecte de investi]ii pentru modernizarea drumurilor [i re]ele de canalizare, care reprezint\ ABC-ul civiliza]iei [i sunt baza oric\ror investi]ii viitoare”, a declarat Danile Ungurian.
O alt\ direc]ie de dezvoltare a zonei este turismul, care `n acest moment, din cauza slabei promov\ri a zonei [i lipsei unei infrastructuri adecvate, este dezvoltat doar pe componenta turismului de tranzit spre Ucraina. „Zona Siret trebuie s\ fie parte a „}inutului M\n\stirilor”, deoarece `n zon\ exist\ Biserica „Sf=ntul Nicolae” B\line[ti, din comuna Gr\me[ti, veche de peste 500 ani, una dintre cele mai reprezentative monumente din perioada domniei lui {tefan cel Mare. Ca viitor deputat voi face demersuri pentru ca ca acest monument istoric s\ fie introdus `n patrimoniul UNESCO, [i s\ devin\ `n acest fel parte a proiectului de promovare a jude]ului Suceava prin turism cultural [i religios”, a mai declarat Daniel Ungurian. (Dan PRICOPE)

Vezi si

Terenul viitoarei clădiri a Facultății de Medicină a fost transferat în administrarea USV

Consilierii județeni suceveni au aprobat trecerea unei suprafețe de teren de 1.440 de mp. din …